289/2009

Given i Helsingfors den 24 april 2009

Lag om ändring av 17 och 20 § i tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 17 § 1 mom. 1 punkten och 20 § 1 mom., sådana de lyder, 17 § 1 mom. 1 punkten i lag 813/2008 och 20 § 1 mom. i lag 1182/2000, som följer:

17 §

Lagmannen får förordna

1) den som har tjänstgjort som notarie i två månader att förrätta vigsel till äktenskap samt att i tingsrättens kansli handlägga och avgöra följande mål och ärenden:

a) inskrivningsärenden som avses i 5 kap. 1 § i jordabalken (540/1995),

b) ansökningsärenden,

c) mål som avses i 5 kap. 3 och 14 § i rättegångsbalken, samt


20 §

Lagman, tingsdomare och jordrättsingenjör åtalas för tjänstebrott vid hovrätten. Bestämmelser om behörig domstol vid överklagande av ett beslut om skriftlig varning till en domare finns i statstjänstemannalagen (750/1994).Denna lag träder i kraft den 15 maj 2009.

Lagens 17 § 1 mom. 1 punkten tillämpas dock från och med den 1 januari 2009.

RP 33/2008
LaUB 1/2009
RSv 27/2009

Helsingfors den 24 april 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.