257/2009

Given i Helsingfors den 21 april 2009

Kommunikationsministeriets förordning om påvisande av att bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnars bromsar stämmer överens med kraven

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av fordonslagen av den 11 december 2002 (1090/2002):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

1. Denna förordning kan tillämpas på fordon i kategori N2, N3, M3, O3 och O4 som är försedda med tryckluftsbromsar och vilkas bromsanordningar inte har visats uppfylla de tekniska krav som nämns i de EU-bestämmelser eller E-reglementen som anges i punkt 9 i bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002).

2. Denna förordning kan tillämpas på fordon för vilka har utsetts ett i 2 § avsett referensfordon eller motsvarande fordon vid nationellt typgodkännande, enskilt godkännande, registreringsbesiktning och ändringsbesiktning enligt fordonslagen (1090/2002).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

a) de internationella bromskraven de EU-bestämmelser och E-reglementen som avses i punkt 9 i bilaga 1 till den förordning som nämns i 1 § 1 mom.; med hänvisningar till bilagorna till de internationella bromskraven avses hänvisningar till bilagorna till rådets direktiv 71/320/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på vissa kategorier av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon eller andra innehållsmässigt motsvarande EU-rättsakter eller E-reglementen,

b) referensfordon fordon som används som jämförelseobjekt då det visas att ett fordons bromsar stämmer överens med kraven,

c) motsvarande fordon fordon som i fråga om bromsanordningen och de egenskaper som hänför sig till godkännandet av bromsarna stämmer överens med det fordon som ska godkännas och som uppfyller kraven i denna förordning eller de tekniska krav som anges i de internationella bromskraven,

d) ändring av axelavstånd en ändring där ett fordons axelavstånd ändras så att fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som anges i de internationella bromskraven eller denna förordning,

e) ändring av axelkonstruktion en ändring där en tilläggsaxel monteras till ett fordon eller en axel avlägsnas från ett fordon eller där ursprungliga axlar eller axelkonstruktioner ersätts med axlar eller axelkonstruktioner av någon annan typ, så att fordonet inte längre uppfyller de tekniska krav som anges i de internationella bromskraven eller i denna förordning,

f) fullastat fordon fordon som har lastats till sin största tekniskt tillåtna totalmassa så att massans fördelning mellan axlarna överensstämmer med de största tillåtna axelmassor som meddelats av tillverkaren; om det finns flera alternativ för lastens fördelning avses det alternativ där framaxeln har den största belastningen,

g) anmäld teknisk tjänst en teknisk tjänst som har anmälts av en EES-stat eller någon annan stat som tillämpar E-reglementena,

h) godkända sakkunniga sådana godkända sakkunniga som avses i 48 § i fordonslagen,

i) intyg om överensstämmelse ett dokument som utfärdats för ett visst fordon i vilket det intygas att fordonet kan likställas med ett motsvarande fordon i fråga om bromsanordning och de egenskaper som hänför sig till godkännandet av bromsarna; i intyget om överensstämmelse specificeras det motsvarande fordonet och anges de uppgifter om bromsarna som behövs för att fordonet ska kunna föras in i registret,

j) retarder en sådan hydrodynamisk eller elektrodynamisk retarder (virvelströmsbroms) som avses i de internationella bromskraven och som i allmänhet finns i anslutning till växlarna och är avsedd för att sänka fordonets hastighet utan att hjulbromsarna används,

k) motorbroms en avgasbroms eller någon annan i de internationella bromskraven avsedd retarder som finns i motorn eller har kopplats till motorn och som är avsedd för att sänka fordonets hastighet utan att hjulbromsarna används.

2 kap.

Gemensamma krav för bilar och släpvagnar

3 §
Krav som gäller referensfordon

1. Ett referensfordon ska uppfylla de tekniska krav som anges i de internationella bromskraven.

2. Ett referensfordon ska i fråga om det första tillverkningsskedet (grundfordonet) vara tillverkat av samma tillverkare och med avseende på fordonets allmänna konstruktion vara av samma typ som det fordon som ska godkännas.

3. Med avvikelse från vad som anges i 2 mom. kan en släpvagn som används som referensfordon också vara en släpvagn som tillverkats av en annan släpvagnstillverkare eller av ett företag som tillverkar bromskomponenter. Om överensstämmelse med kraven kan visas på ett tillförlitligt sätt med dokument som baserar sig på provningar som tillverkare av elektriska system för bromskomponenter och bromsar till släpvagnar har låtit utföra hos en anmäld teknisk tjänst i enlighet med de internationella bromskraven, behöver ett referensfordon inte anvisas för släpvagnen. Med hänvisningar till referensfordon avses då hänvisningarna till nämnda komponenter och system.

4. Vid användning av sådana sekretessbelagda dokument som gäller en annan tillverkares referensfordon ska användaren ha tillstånd att använda dokumenten.

5. Skillnaden mellan antalet axlar i ett referensfordon och i ett fordon som ska godkännas får inte vara större än en. Utöver detta får axelkonstruktionerna i ett referensfordon och i ett fordon som ska godkännas skilja sig från varandra på ett väsentligt sätt i fråga om högst en axel eller axeluppsättning.

4 §
Påvisande av överensstämmelse

1. Ett fordons överensstämmelse med kraven visas genom ett utlåtande som en anmäld teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig avger. I utlåtandet specificeras det fordon som ska godkännas. I det utlåtande som är avsett för ansökan om typgodkännande fastställs utlåtandets täckning i förhållande till andra fordon av samma typ. Av utlåtandet ska framgå uppgifterna om referensfordonet samt uppgifter om vilka dokument och provningar utlåtandet baserar sig på. Till utlåtandet ska fogas en beskrivning av bromsanordningen och en beräkning av bromseffekten för samt resultaten av provningen för det fordon som ska godkännas, liksom en redogörelse för skillnaderna i konstruktionen mellan det fordon som ska godkännas och referensfordonet till den del dessa gäller godkännandet av bromsarna. Dessutom ska till utlåtandet fogas de uppgifter om fordonets bromsar som ska antecknas i registret och en beskrivning av de ändringar som gjorts på fordonet i synnerhet till de delar dessa gäller godkännandet av bromsarna.

2. En redogörelse för de ändringar som gjorts i bromsarnas elektriska system och om hur systemen fungerar efter en ändring av axelkonstruktionen eller axelavståndet ska läggas fram för att man ska kunna försäkra sig om att systemen fungerar korrekt efter ändringarna. Om de elektriska system som hänför sig till bromsarna skiljer sig från motsvarande elektriska system i referensfordonet ska en rapport om detta läggas fram.

3. Överensstämmelse med kraven i fråga om ett fordon för vilket har anvisats ett referensfordon kan med avvikelse från 1 och 2 mom. visas med ett intyg om överensstämmelse som utfärdats av en anmäld teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig.

4. Den som avger ett utlåtande eller utfärdar ett intyg om överensstämmelse ska försäkra sig om att bromsanordningarna i det fordon som ska godkännas och referensfordonet eller något motsvarande fordon är likvärdiga samt vid behov genom praktiska provningar eller på något annat tillförlitligt sätt försäkra sig om att uppgifterna i de dokument som inhämtats är riktiga. I oklara fall ska de praktiska provningarna ha större relevans.

5. Den som ansöker om godkännande ska som bilaga till det utlåtande som avses i 1 mom. lämna en försäkran om att det fordon som ska godkännas uppfyller de tekniska krav som anges i de internationella bromskraven. I försäkran ska anges de internationella bromskrav som tillämpas och eventuella ändringsversioner till dem.

5 §
Skylt

På ett fordon vars största tekniskt tillåtna massa har ändrats ska på ett bestående sätt fästas en skylt av vilken framgår åtminstone fordonets största tekniskt tillåtna massa samt den största tekniskt tillåtna massan på axlar och axelgrupper.

6 §
Lastning av fordon

De praktiska provningarna och retardationsberäkningarna utförs på fullastade fordon, om inte något annat anges i denna förordning. Då bromskraftens fördelning mellan axlarna räknas ut ska man i beräkningarna använda de största tekniskt tillåtna axelmassorna.

7 §
Krav på konstruktion och montering

På ett fordon som ska godkännas ska det i fråga om sådana konstruktioner som skiljer sig från referensfordonet visas att de definitioner och krav på konstruktion och montering som avses i bilaga 1 till de internationella bromskraven iakttas.

3 kap.

Krav som gäller bilar

8 §
Bromsverkan hos en bils färdbroms

1. Överensstämmelse med typ 0-provningen (provning av färdbromsens bromsverkan med kalla bromsar, fordonet lastat, växeln i friläge) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas genom beräkning eller genom praktiska bromsprovningar i enlighet med de internationella bromskraven.

2. Bromskraften i en eventuell tilläggsaxel ska i förhållande till massan på axeln motsvara bromskraften i de andra axlarna. Detta kan konstateras utifrån friktionsbehovskurvan för respektive axel.

3. Om överensstämmelsen visas genom beräkning, ska för det fordon som ska godkännas presenteras följande bromsberäkningar:

a) bromskraften per axel med ett bromscylindertryck på 6,0 bar eller något annat av tillverkaren angivet beräkningstryck på alla axlar; vid behov kan bromskraften per axel kontrolleras genom praktisk provning,

b) den beräknade retardationen för ett lastat fordon med hjälp av bromskrafterna på de olika axlarna och med beaktande av den tillgängliga friktionen; vid fastställande av det befintliga axeltrycket vid bromsning beaktas den dynamiska tyngdöverföringen mellan axlarna och inom axelgrupperna; den beräknade retardationen ska uppfylla de retardationskrav för fordonskategorin i fråga som anges i de internationella bromskraven (fullt utvecklad retardation).

4. Vid den beräkning som avses i 3 mom. används värdet 0,8 för friktionen mellan däcket och vägen. Som friktionsvärde för bromsbelägg eller bromsband används den minimifriktionskoefficient vid en temperatur av 100 °C som meddelats av tillverkaren. De uppgifter som tillämpas vid beräkningen ska registreras.

5. Typ 0-provningen (fordonet olastat, växeln i friläge) kan visas utifrån referensfordonets dokument. Om antalet axlar som har kontakt med vägen i ett olastat fordon avviker från motsvarande antal i referensfordonet, kan man i oklara situationer dock kräva praktisk provning för att visa att kraven enligt de internationella bromskraven uppfylls.

6. Typ 0-provningen (fordonet olastat, växeln inkopplad) kan visas utifrån referensfordonets dokument. Om antalet axlar som har kontakt med vägen i ett olastat fordon avviker från motsvarande antal i referensfordonet, kan man i oklara situationer dock kräva praktisk provning för att visa att kraven enligt de internationella bromskraven uppfylls.

7. Typ 0-provningen (fordonet lastat, växeln inkopplad) kan visas utifrån referensfordonets dokument och på basis av uppgifterna från typ 0-provningen med växeln i friläge.

9 §
Bromsverkan hos en bils reservbroms

1. Överensstämmelse med typ 0-provningen (reservbromsen, fordonet lastat och olastat, växeln i friläge) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas genom beräkning eller genom praktiska bromsprovningar i enlighet med de internationella bromskraven.

2. Parkeringsbromsen eller färdbromsens andra bromskrets kan fungera som reservbroms. Om den andra bromskretsen fungerar som reservbroms måste båda bromskretsarna uppfylla retardationskravet, som är 2,2 m/s2 för fordon i kategori N och 2,5 m/s2 för fordon i kategori M3. Om parkeringsbromsen fungerar som reservbroms, ska det i ett fordon med fyra eller fem axlar på minst två av axlarna finnas en tryckluftsdriven parkeringsbroms som fungerar med fjäder, nedan fjäderbroms. Om den andra bromskretsen fungerar som reservbroms och fordonet har mer än tre axlar, måste varje krets verka på minst två axlar.

3. Vid bedömningen av överensstämmelse används referensfordonets resultat och kalkylerade utredningar eller praktiska provningar. Vid bedömning av reservbromsen i ett olastat fordon måste det tillgängliga faktiska bromstrycket och friktionen beaktas. Vid beräkningen ska användas det faktiska trycket i bromscylindrarna när den andra bromskretsen är defekt. Vid beräkningen används värdet 0,8 för friktionen mellan däcket och vägen.

10 §
Utmattning av en bils bromsar

1. Överensstämmelse med typ I-provningen (utmattningsprovning för bromsar) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas utifrån referensfordonets dokument samt vid behov med en separat redogörelse från tilläggsaxelns, fordonets eller bromsens tillverkare. Om överensstämmelse med kraven inte annars kan fastställas utifrån redogörelsen, ska till den fogas resultaten av de praktiska provningar som utförts.

2. Överensstämmelse med typ II-provning eller typ IIA-provning (provning av uppförande vid nedförskörning) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas utifrån referensfordonets dokument.

3. Ett fordon i kategori M3 och ett fordon i kategori N3 som är avsett att dra fordon i kategori O4 ska uppfylla kraven i typ IIA-provningen. Kraven anses vara uppfyllda om fordonet har motorbroms eller retarder.

4. Kraven på typ II-provningar för fordon i kategori N2 och N3 anses vara uppfyllda om fordonet har motorbroms eller retarder. Om en lastbil inte har motorbroms eller retarder kan överensstämmelse med kraven visas utifrån referensfordonets dokument eller vid behov genom praktisk provning.

11 §
Bromsverkan hos en bils parkeringsbroms

1. Överensstämmelse med kravet på kvarhållningsförmåga hos en parkeringsbroms enligt bilaga II till de internationella bromskraven visas genom praktiska provningar, där parkeringsbromsen ska kunna hålla ett fullastat fordon stillastående i mot- och medlut med en lutning på 18 procent, eller genom beräkning enligt den teoretiska bromskraften. Vid beräkningen beaktas friktionen mellan vägen och däcket med tillämpning av värdet 0,8 för friktionskoefficienten.

2. Om en bil är avsedd att dra en släpvagn, ska bilens parkeringsbroms utöver vad som anges i 1 mom. kunna hålla den fullastade kombinationen stillastående i mot- och medlut med en lutning på 12 procent. Överensstämmelse med kraven kan visas genom praktiska provningar eller genom beräkning enligt den teoretiska bromskraften. Vid beräkningen beaktas friktionen mellan vägen och däcket med tillämpning av värdet 0,8 för friktionskoefficienten.

3. Fjäderbromsarnas funktion ska uppfylla kraven i bilaga V till de internationella bromskraven.

12 §
Bromskraftens fördelning mellan en bils axlar

1. Överensstämmelse med tillägget i bilaga II till de internationella bromskraven (bromskraftens fördelning mellan fordonsaxlarna (friktionsbehovskurva)) kan visas genom beräkningar som utförts av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet. Vid beräkningen iakttas de krav, definitioner och anvisningar som anges i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven. I beräkningarna visas

a) i fråga om tryck- eller bromsförhållandena för fordon som är avsedda att dra en släpvagn i kategori O3 eller O4 en kurva enligt diagram 2 i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven,

b) för fordon som är avsedda att dra en påhängsvagn en kurva enligt diagram 3 i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven,

c) en friktionskurva för respektive axel i enlighet med tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven; om fordonet har fler än två axlar ska friktionen för hjulen på åtminstone en framaxel vara större än friktionen för hjulen på en bakaxel då bromstalet är 0,15-0,30 (diagram 1B).

2. Det krav som avses ovan i 1 mom. c-punkten anses vara uppfyllt även då friktionskurvan för varje axel ligger mellan räta linjer som är parallella med linjen för den ideala friktionskurvan enligt ekvationen k = z + 0,08 och k = z – 0,08 enligt diagram 1B och om friktionskurvan för bakaxeln enligt bromsningsförhållandet z ≥ 0,3 uppfyller sambandet z ≥ 0,3 + 0,74 (k – 0,38).

3. Kurvorna ska anges för olastade och fullastade fordon. Beräkningarna för fullastade fordon kan basera sig på de största tekniskt tillåtna axelmassorna.

4. I fordon som är försedda med en eller flera lyftbara axlar ska kraven uppfyllas också då fordonet är olastat och axeln eller axlarna befinner sig i lyft läge.

5. Bromskraften i en tilläggsaxel ska i förhållande till massan på axeln motsvara bromskraften i de andra axlarna.

6. På sådana axlar, vars bromsar har antilåsningssystem som regleras indirekt, ska bromskraften dimensioneras så att hjulen inte oavbrutet är låsta under bromsningen.

13 §
Aktiveringstider för en bils bromsar

1. Överensstämmelse med kraven på aktiveringstider för bromsar enligt bilaga III till de internationella bromskraven kan visas med praktiska provningar enligt den nämnda bilagan.

2. Sådana mätningsresultat som lämnas in av den som ansöker om godkännande kan godkännas om den som avger ett utlåtande enligt 4 § 1 mom. har kontrollerat att mätningsapparaturen fungerar på behörigt sätt.

14 §
Energibehållarnas kapacitet och energikällor i en bils tryckluftssystem

1. Överensstämmelse med de krav på energibehållarnas kapacitet och energikällor i ett tryckluftssystem som anges i bilaga IV till de internationella bromskraven kan bedömas utifrån referensfordonets dokument och vid behov de dokument som anger luftkompressorns effekt.

2. Kapaciteten av en tryckluftsbehållare som monteras i anslutning till en tilläggsaxel ska stå i rätt förhållande till kapaciteten av de andra tryckluftsbehållare som finns i anslutning till andra axlar, men ska dock minst vara 20 liter, om det inte visas någon tillförlitlig utredning över att en mindre kapacitet är tillräcklig.

3. Överensstämmelse med de krav på energibehållarnas kapacitet och energikällor i tryckluftssystem som anges i bilaga IV till de internationella bromskraven kan visas även genom praktiska provningar i enlighet med bilaga IV till de internationella bromskraven eller utifrån ett motsvarande fordons dokument.

15 §
Krav som gäller antilåsningssystem för en bils bromsar

1. Överensstämmelse med de krav som anges i bilaga X (provningskrav för fordon med antilåsningssystem för bromsar) till de internationella bromskraven kan visas med en provningsrapport som upprättats av en anmäld teknisk tjänst eller med andra dokument för referensfordonet.

2. Om axelkonstruktionerna i det fordon som ska godkännas skiljer sig från axelkonstruktionerna i referensfordonet, ska förhållandet i fråga om utnyttjande av friktionen mellan vägen och däcket i referensfordonets antilåsningssystem för bromsar, nedan friktionsutnyttjande, vara minst 80 procent eller också ska minst hälften av axlarna i det fordon som ska godkännas vara försedda med en rotationshastighetsgivare som styr antilåsningssystemet.

3. Referensfordonet ska uppfylla det krav på ett friktionsutnyttjande på 75 procent som anges i bilaga X till de internationella bromskraven med fordonet lastat och olastat på ytor med låg friktion (friktionskoefficient ≤ 0,3) och ytor med hög friktion (friktionskoefficient ≥ 0,8) enligt nämnda bilaga X.

4. Varje ABS-ventilpar som styr låsningen av hjulbromsarna får styra högst tre axlar.

5. Om man inte känner till referensfordonets friktionsutnyttjande och det krav på antalet rotationshastighetsgivare som anges i 2 mom. inte uppfylls, kan överensstämmelse med kraven med avvikelse från 2 mom. visas genom praktiska provningar. Kravet på friktionsutnyttjande anses vara uppfyllt om fordonet olastat uppfyller det krav på ett friktionsutnyttjande på 75 procent på ytor med hög friktion (friktionskoefficient ≥ 0,8) som anges i bilaga X till de internationella bromskraven. Mätningsmetoden med beräkningsscheman finns i bilaga X.

16 §
Manuell bromskraftsregulator

1. I bromsanordningen på en bil får installeras en manuell bromskraftsregulator som är avsedd att användas under hala terrängförhållanden och som påkopplad minskar bromstrycket på framaxelns hjulbromsar med högst 50 procent. I bilens förarhytt ska det på ett för föraren synligt ställe finnas ett signalljus som visar att frambromsarna har kopplats till ett nedsatt tryckförhållande. I anslutning till regulatorns manöverorgan ska det på ett bestående sätt fästas en anvisning om hur regulatorn används korrekt. Dessutom ska regulatorn frånkopplas automatiskt om körhastigheten överstiger 25 km/h eller en signalton göra föraren medveten om att regulatorn är kopplad. Om körhastigheten överstiger 25 km/h ska signaltonen vara oavbruten.

2. Det krav på aktiveringstid som anges i bilaga III till de internationella bromskraven ska uppfyllas då bromskraftsregulatorn är frånkopplad. Då bromskraftsregulatorns är frånkopplad får den inte påverka bromsanordningens funktion.

3. Den som installerar en bromskraftsregulator ska ha den utrustning och sakkunskap som installationsarbetet kräver. Den som installerar en bromskraftsregulator ska ha tillgång till de dokument som gäller fordonets bromsanordning och de elektroniska funktionerna i anslutning till den.

4. En beskrivning och ett tryckluftsschema ska upprättas över bromsanordningens funktion till de delar som anknyter till installeringen av en bromskraftsregulator.

5. I registret ska föras in en uppgift om den manuella bromskraftsregulatorn.

17 §
Handregleringsventil för en släpvagns bromsar

1. I bromsanordningen på en bil får installeras en handregleringsventil för en släpvagns bromsar som är avsedd för körning i hala terrängförhållanden eller vid lastning eller lossning under hala förhållanden. Med hjälp av handregleringsventilen kan släpvagnens färdbroms användas oberoende av dragbilens bromsar. I anslutning till handregleringsventilens manöverorgan ska det på ett bestående sätt fästas en anvisning om hur reglaget används korrekt.

2. Det maximala bromstryck hos en släpvagn som uppnås med en handregleringsventil ska begränsas till högst hälften av det maximala bromstryck som uppnås med hjälp av en färdbroms.

3. Den som installerar en handregleringsventil ska ha den utrustning och sakkunskap som installationsarbetet kräver. Den som installerar en handregleringsventil ska ha tillgång till de dokument som gäller fordonets bromsanordning och de elektroniska funktionerna i anslutning till den.

4. En beskrivning och ett tryckluftsschema ska upprättas över bromsanordningens funktion till de delar som anknyter till installeringen av en handregleringsventil.

5. I registret införs en uppgift om handregleringsventilen.

4 kap.

Krav som gäller släpvagnar

18 §
Bromsverkan hos en släpvagns färdbroms

1. Överensstämmelse med typ 0-provningen (provning av färdbromsens bromsverkan med kalla bromsar, fordonet lastat) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas genom beräkning eller genom praktiska bromsprovningar i enlighet med de internationella bromskraven. Summan av de bromskrafter som riktar sig till hjulkransen på de bromsförsedda hjulen ska vid tillämpning av ett manövertryck på högst 6,5 bar vara minst

a) 50 procent av den största statiska hjulbelastningen i en fullastad och olastad egentlig släpvagn,

b) 45 procent av den största statiska hjulbelastningen i en fullastad och olastad påhängsvagn,

c) 50 procent av den största statiska hjulbelastningen i en fullastad och olastad medelaxelsläpvagn.

2. Bromskraften i en eventuell tilläggsaxel ska i förhållande till massan på axeln motsvara bromskraften i de andra axlarna. Detta kan konstateras utifrån friktionsbehovskurvan för respektive axel.

3. Om överensstämmelsen visas genom beräkning, ska för fordonet presenteras följande bromsberäkningar:

a) bromskraften per axel med ett bromscylindertryck på 6,0 bar eller något annat av tillverkaren angivet beräkningstryck på alla axlar; vid behov kan bromskraften per axel kontrolleras genom praktisk provning,

b) den beräknade retardationen för ett lastat fordon med hjälp av bromskrafterna på de olika axlarna och med beaktande av den tillgängliga friktionen; vid fastställande av det befintliga axeltrycket vid bromsning beaktas den dynamiska tyngdöverföringen mellan axlarna och inom axelgrupperna; den beräknade retardationen ska uppfylla de retardationskrav för fordonskategorin i fråga som anges i de internationella bromskraven.

4. Vid den beräkning som avses i 3 mom. används värdet 0,8 för friktionen mellan däcket och vägen. Som friktionsvärde för bromsbelägg eller bromsband används den minimifriktionskoefficient vid en temperatur av 100 °C som meddelats av tillverkaren. De uppgifter som tillämpas vid beräkningen ska registreras.

5. Typ 0-provningen (fordonet olastat) kan visas genom beräkning eller utifrån referensfordonets dokument. Om antalet axlar som har kontakt med vägen i ett olastat fordon avviker från motsvarande antal i referensfordonet, kan man i oklara situationer dock kräva praktisk provning för att visa att kraven uppfylls.

19 §
Provning av fordon i kategori O3 vid genomgående bromsning

Överensstämmelse med typ I-provningen (provning för fordon i kategori O3 vid genomgående bromsning) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas utifrån referensfordonets dokument, som vid behov även omfattar provningsrapporter. Om axelkonstruktionerna i det fordon som ska godkännas skiljer sig från axelkonstruktionerna i referensfordonet, kan överensstämmelse med kraven till dessa delar visas med separata dokument till vilka vid behov har fogats resultaten från praktiska provningar.

20 §
Utmattningsprovning för bromsarna i fordon i kategori O4

Överensstämmelse med typ III-provningen (utmattningsprovning för bromsarna i fordon i kategori O4) enligt bilaga II till de internationella bromskraven kan visas utifrån referensfordonets dokument, som vid behov även omfattar provningsrapporter. Om axelkonstruktionerna i det fordon som ska godkännas skiljer sig från axelkonstruktionerna i referensfordonet, kan överensstämmelse med kraven till dessa delar visas med separata dokument till vilka vid behov har fogats resultaten från praktiska provningar.

21 §
Parkeringsbromsen i en släpvagn

1. Parkeringsbromsanordningen i en egentlig släpvagn och påhängsvagn ska kunna hålla ett lastat fordon som har kopplats loss från dragfordonet stillastående i mot- och medlut med en lutning på 18 procent. Överensstämmelsen visas genom praktiska provningar eller genom beräkning av den teoretiska bromskraften. Vid beräkningen beaktas friktionen mellan vägen och däcket med tillämpning av värdet 0,8 för friktionskoefficienten.

2. Släpvagnen ska ha en separat parkeringsbromsventil. I anslutning till parkeringsbromsventilens manöverorgan ska det på ett bestående sätt fästas en anvisning om hur ventilen används korrekt. Släpvagnens parkeringsbroms ska också fungera då släpvagnen har kopplats loss från dragbilen. En person som står bredvid släpvagnen ska kunna tillkoppla och frånkoppla parkeringsbromsen.

3. Fjäderbromsarnas funktion ska uppfylla kraven i bilaga V till de internationella bromskraven.

22 §
Automatisk bromsanordning

Om trycket i släpvagnens luftmatningsledningar försvinner helt, ska den automatiska bromsanordningen kopplas på. Bromsverkan av en automatisk bromsning ska i ett fullastat fordon vid en hastighet av 40 km/h vara minst 13,5 procent av den största statiska hjulvikten. Överensstämmelsen visas utifrån referensfordonets dokument och andra dokument som gäller eventuella ändringar av axelkonstruktionen eller dokument som gäller skillnaderna mellan det fordon som ska godkännas och referensfordonet. Vid behov ska praktiska provningar utföras för att säkerställa att kraven uppfylls.

23 §
Bromskraftens fördelning mellan en släpvagns axlar

1. Överensstämmelse med tillägget (bromskraftens fördelning mellan fordonsaxlarna (friktionsbehovskurva)) till bilaga II i de internationella bromskraven kan visas utifrån beräkningar som lagts fram av fordonstillverkaren eller den som utfört ändringar på fordonet. Vid beräkningen iakttas de krav, definitioner och anvisningar som anges i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven. I beräkningarna visas

a) i fråga om tryck- eller bromsförhållandena för en egentlig släpvagn och medelaxelsläpvagn en kurva enligt diagram 2 i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven,

b) i fråga om tryck- eller bromsförhållandet för en påhängsvagn en kurva enligt diagram 4A eller 4B i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven,

c) en friktionskurva för respektive axel enligt diagram 1B i tillägget till bilaga II till de internationella bromskraven.

2. Kurvorna ska anges för olastade och fullastade fordon. Beräkningarna för fullastade fordon kan basera sig på de största tekniskt tillåtna axelmassorna.

3. Bromskraften i en tilläggsaxel ska i förhållande till massan på axeln motsvara bromskraften i de andra axlarna.

24 §
Aktiveringstider för en släpvagns bromsar

1. Överensstämmelse med kraven på aktiveringstider för bromsar enligt bilaga III till de internationella bromskraven kan visas med praktiska provningar enligt den nämnda bilagan.

2. Sådana mätningsresultat som lämnas in av den som ansöker om godkännande kan godkännas om den som avger ett utlåtande enligt 4 § 1 mom. har kontrollerat att mätningsapparaturen fungerar på behörigt sätt.

3. Vid beräkning av aktiveringstiderna för bromsar ska den simulator som anges i tillägget till bilaga III till de internationella bromskraven tillämpas.

25 §
Energibehållarnas kapacitet i en släpvagns tryckluftssystem

1. Överensstämmelse med de krav på energibehållarnas kapacitet och energikällor i ett tryckluftssystem som anges i bilaga IV till de internationella bromskraven kan bedömas utifrån referensfordonets dokument.

2. Kapaciteten av en tryckluftsbehållare som monteras i anslutning till en tilläggsaxel ska stå i rätt förhållande till kapaciteten av de andra tryckluftsbehållare som finns i anslutning till andra axlar, men ska dock minst vara 20 liter, om det inte visas någon tillförlitlig utredning över att en mindre kapacitet är tillräcklig.

3. Överensstämmelse med de krav på energibehållarnas kapacitet och energikällor i tryckluftssystem som anges i bilaga IV till de internationella bromskraven kan visas även genom praktiska provningar i enlighet med bilaga IV till de internationella bromskraven eller utifrån ett motsvarande fordons dokument.

26 §
Krav som gäller antilåsningssystem för en släpvagns bromsar

1. Överensstämmelse med de krav som anges i bilaga X (provningskrav för fordon med antilåsningssystem för bromsar) eller bilaga XIV (alternativt förfarande för provning av antilåsningssystem för bromsar för släpfordon) till de internationella bromskraven kan visas med en provningsrapport om referensfordonet eller med andra dokument för referensfordonet.

2. Om axelkonstruktionerna i det fordon som ska godkännas skiljer sig från axelkonstruktionerna i referensfordonet, ska förhållandet i fråga om utnyttjande av friktionen i referensfordonets antilåsningssystem för bromsar vara minst 80 procent eller också ska minst hälften av axlarna i det fordon som ska godkännas vara försedda med rotationshastighetsgivare som styr antilåsningssystemet.

3. Referensfordonet ska uppfylla det krav på ett friktionsutnyttjande på 75 procent som anges i bilaga X till de internationella bromskraven för ett olastat fordon på sådana ytor med hög friktion (friktionskoefficient ≥ 0,8) som avses i nämnda bilaga X.

4. Om man inte känner till referensfordonets friktionsutnyttjande och det krav på antalet rotationshastighetsgivare som anges i 2 mom. inte uppfylls, kan överensstämmelse med kraven med avvikelse från 2 mom. visas genom praktiska provningar. Kravet på friktionsutnyttjande anses vara uppfyllt om fordonet olastat uppfyller det krav på ett friktionsutnyttjande på 75 procent som anges i bilaga X till de internationella bromskraven på ytor med hög friktion (friktionskoefficient ≥ 0,8). Mätningsmetoden med beräkningsscheman presenteras i nämnda bilaga X.

5. Antilåsningssystemet ska styra minst två hjul på motsatta sidor av fordonet direkt och de resterande hjulen antingen direkt eller indirekt. I en egentlig släpvagn ska minst två hjul på en framaxel och två hjul på en bakaxel styras direkt på så sätt att var och en av dessa axlar är försedd med minst en omvandlare för bromskraften (ABS-ventil). De resterande hjulen styrs antingen direkt eller indirekt.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

27 §
Ikraftträdande

1. Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

2. Genom denna förordning upphävs trafikministeriets beslut av den 29 juni 1990 om bromsanordningar för bilar med tryckluftsbromsar och till dem kopplade släpvagnar (631/1990) jämte ändringar.

28 §
Tillämpning av gällande författningar

Det beslut av trafikministeriet som nämns i 27 § 2 mom. kan tillämpas i de fall som avses i 11 § i trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992). Dessutom kan det beslut av trafikministeriet som avses i 27 § 2 mom. tillämpas vid enskilt godkännande samt registrerings- och ändringsbesiktningar till och med den 31 december 2009 och vid det första ibruktagandet av nationellt typgodkända fordon till och med de datum för i bruktagandet som anges i bilaga XIX till ramdirektivet 2007/46/EG gällande bilar och släpvagnar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG, (32007L0046); EGT nr 263, 9.10.2007, s. 1

Helsingfors den 21 april 2009

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Överingenjör
Juhani Puurunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.