194/2009

Given i Helsingfors den 27 mars 2009

Lag om temporär ändring av 97 § i folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 97 §, sådan den lyder i lag 985/2008, som följer:

97 §
Statens basfinansieringsandel

Av statens medel finansieras som basfinansieringsandel de av folkpensionsförsäkringens förmåner och utgifter som betalas ur folkpensionsfonden enligt följande:

1) 76 procent av ålderspensionerna, sjukpensionerna och barnförhöjningarna enligt denna lag samt av arbetslöshetspensionerna och de individuella förtidspensionerna enligt lagen om införande av folkpensionslagen,

2) det fulla beloppet av familjepensionerna enligt denna lag,

3) 76 procent av kostnaderna enligt denna lag för bedömning av arbetsoförmågan samt av de folkpensionsutgifter enligt denna lag som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981),

4) det fulla beloppet av de familjepensionsutgifter enligt denna lag som avses i det lagrum som nämns i 3 punkten.

Av statens medel finansieras dessutom som basfinansieringsandel 76 procent av de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av de förmåner som avses i 1 mom. och av verkställigheten av de övriga förmåner som betalas ur folkpensionsfonden och som avses i 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009 och gäller till och med den 31 december 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 11/2009
ShUB 5/2009
RSv 19/2009

Helsingfors den 27 mars 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.