46/2009

Given i Helsingfors den 29 januari 2009

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 28 juni 1994 om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 24 a § 2 och 3 mom. samt 24 b § 3 mom., sådana de lyder, 24 a § 2 mom. i lagarna 1030/2000 och 690/2005 samt 24 a § 3 mom. och 24 b § 3 mom. i nämnda lag 1030/2000, samt

fogas till lagen en ny 22 a §, till 24 b §, sådan den lyder i nämnda lag 1030/2000 och i lag 1200/2007, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 24 c och 40 a § som följer:

22 a §
Identifikationskod

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ger läkare och tandläkare samt medicine och odontologie studerande som har genomfört de studier som föreskrivs i förordning av statsrådet en identifikationskod som ska användas vid förskrivning av läkemedel och upprättande av andra handlingar i anslutning till de förmåner som Folkpensionsanstalten verkställer.

En identifikationskod är en av siffror och ett kontrolltecken bestående datamängd som inte innehåller identifieringsuppgifter som anknyter till personen.

24 a §
Innehållet i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I registret införs följande uppgifter:

1) i fråga om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården namn, personbeteckning, registernummer, hemadress, uppgift om rätt att utöva yrke och begränsning eller fråntagande av denna rätt, tillstånd att utöva yrke och återkallelse av detta tillstånd eller rätt att använda yrkesbeteckning för yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och förbud att använda denna samt uppgift om den utbildning som rätten eller tillståndet att utöva yrke eller använda den skyddade yrkesbeteckningen grundar sig på,

2) avgöranden av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller länsstyrelsen som innehåller konstateranden av felaktigheter, försummelser eller klandervärt förfarande i den yrkesutbildade personens yrkesutövning samt uppgifter om varningar, bötes- eller fängelsestraff, avsättning eller avstängning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen,

3) identifikationskod samt uppgift om rätt att vara verksam som specialist och specialtandläkare och om den utbildning som denna rätt grundar sig på,

4) namn, personbeteckning, registernummer och uppgift om när studierna har inletts och om genomförda studier i fråga om medicine, odontologie eller farmacie studerande som har genomfört de studier som det föreskrivs om i denna lag eller genom förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den.

De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten utplånas ur registret tio år efter det att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har fått uppgift om att den registrerade har avlidit eller två år efter det att det temporära eller sporadiska tillhandahållande av tjänster inom hälso- och sjukvården som avses i 9 § har upphört. En sådan anteckning i registret som avses i 2 mom. 2 punkten utplånas då tio år har förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för utplånande av anteckningen bestäms i matrikellagen (1010/1989). En uppgift om straff ska utplånas också när straffbarheten för den gärning för vilken straffet har dömts ut har blivit upphävd. De uppgifter som avses i 2 mom. 4 punkten utplånas då personen har beviljats rätt att utöva läkar-, tandläkar-, provisors- eller farmaceutyrket som legitimerad yrkesutbildad person, dock senast då tio år har förflutit sedan studierna inleddes.


24 b §
Utlämnande av uppgifter ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Utöver det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ur centralregistret lämna ut namn och kontaktinformation, registernummer samt uppgifter om gällande rätt och tillstånd att utöva yrke och om utbildning för en i registret införd person för sändande av information i anknytning till den registrerades yrke. Uppgifterna får lämnas ut i form av en kopia eller elektroniskt.

Med avvikelse från det som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet får i 24 a § 2 mom. 2 punkten avsedda uppgifter om avgöranden av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller länsstyrelsen eller om varning eller avstängning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen, förutsatt att det inte gäller en enskild registrerad person, lämnas ut endast för vetenskaplig forskning, statistikföring och myndighetsutredningar eller för handhavande av en uppgift som i lag ålagts en myndighet eller för verksamhet som har samband med hälso- och sjukvård till verksamhetsenheter för hälso- och sjukvården, apotek och sammanslutningar i hälso- och sjukvårdsbranschen. Med avvikelse från det som bestäms i nämnda lag får i 22 a § i denna lag avsedd identifikationskod endast lämnas ut för handhavande av en uppgift som i lag ålagts en myndighet, till apotek samt för vetenskaplig forskning, statistikföring eller myndighetsutredningar.


Allmänna stadganden om styrning och tillsyn
24 c §
Offentlig informationstjänst

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får genom ett allmänt datanät ur centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (offentlig informationstjänst) lämna ut uppgifter om en yrkesutbildad persons namn, registernummer, födelseår, behörighet och begränsningar i personens rätt att utöva sitt yrke. Dessutom kan den offentliga informationstjänsten innehålla namn, registernummer och födelseår och uppgift om när studierna inletts i fråga om medicine, odontologie och farmacie studerande som har rätt att vara verksamma i en legitimerad yrkesutbildad person uppgifter.

I den offentliga informationstjänten får information bara sökas med enkel sökning där sökvillkoret är den registrerades namn eller registernummer.

Så snart Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har fått information om att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har avlidit ska den utplåna uppgifterna om personen i den offentliga informationstjänsten. Detta gäller också när en yrkesutbildad person har fråntagits rätten att utöva sitt yrke, har fått sitt tillstånd att utöva sitt yrke återkallat eller förbjudits att använda sin yrkesbeteckning.

40 a §
Meddelande av uppgifter om medicine, odontologie och farmacie studerande

Universitet med undervisning i medicin, odontologi och farmaci ska lämna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården namn och personbeteckning och uppgift om när studierna har inletts och om genomförda studier i fråga om sådana medicine, odontologie och farmacie studerande som har genomfört de studier som det föreskrivs om i denna lag och genom förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av den. För medicine studerande ska det uppges separat om de har genomfört studierna för de första fyra studieåren och separat om de har genomfört studierna för fem första studieåren.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Det sjukförsäkringsnummer som Folkpensionsanstalten har utfärdat för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården före lagens ikraftträdande är en sådan identifikationskod som avses i 22 a §. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska anteckna sjukförsäkringsnumren i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

RP 105/2008
ShUB 35/2008
RSv 192/2008

Helsingfors den 29 januari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.