5/2009

Given i Helsingfors den 9 januari 2009

Lag om ändring av bilskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i bilskattelagen av den 29 december 1994 (1482/1994) 5 a, 6 a, 10 a, 11 a, 12, 13, 18―20, 23 och 24 §, mellanrubriken före 74 b § samt 82 och 91 §,

av dem 5 a och 6 a § sådana de lyder i lag 1292/2007, 10 a § sådan den lyder i lagarna 266/2003 och 1450/2006, 11 a § sådan den lyder i nämnda lag 266/2003, 12 § sådan den lyder i lag 340/2003, 13 § sådan den lyder i lag 413/1997 och i nämnda lag 266/2003, 20 § sådan den lyder i lag 925/2001 samt 23 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1450/2006,

ändras 1 §, rubriken för 2 kap., 4, 5, 6, 7, 8, 11 och 17 §, 21 § 2 mom., 31 § 1 mom., 35 § 2 mom., 37, 39 och 40 §, 41 § 1 mom., 43, 44 och 46 §, 47 § 1 mom., 51 a §, 54 § 1 mom., 61 § 2 mom., 63 § 2 och 3 mom., 74 a och 88 § samt den skattetabell som utgör bilaga till lagen,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1097/2002, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1160/1998, 5 och 37 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 266/2003, 6 § och skattetabellen sådana de lyder i nämnda lag 1292/2007, 7 § och 61 § 2 mom. sådana de lyder i nämnda lag 1450/2006, 8 § sådan den lyder i nämnda lagar 266/2003 och 1450/2006, 11 och 51 a § sådana de lyder i nämnda lag 266/2003, 31 § 1 mom., 35 § 2 mom., 47 § 1 mom., 54 § 1 mom., 63 § 3 mom. och 74 a § sådana de lyder i nämnda lag 413/1997, 40 och 46 § sådana de lyder delvis ändrade i nämnda lag 413/1997, 43 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag och i nämnda lag 1450/2006 och 63 § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag 1097/2002, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag 266/2003, ett nytt 3 mom., till 11 c §, sådan den lyder i sistnämnda lag, nya 4 och 5 mom. och till lagen nya 34 d, 35 b och 59 a § samt en ny mellanrubrik före 74 a § som följer:

1 §

För personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1) och sådana bussar (kategori M2) vilkas egenmassa är mindre än 1 875 kilogram, för motorcyklar (kategori L3 och L4) samt för andra fordon i kategori L ska, innan fordonet registreras i det fordonstrafikregister (registret) som avses i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) eller tas i bruk i Finland, bilskatt betalas till staten så som föreskrivs i denna lag.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och på tekniska egenskaper hos fordon vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den.

2 kap.

Skattskyldighet och ansvar för skatt

4 §

Skyldig att betala bilskatt är den som antecknats i registret som ägare till ett fordon. Vid köp på avbetalning är den skattskyldige dock köparen, som antecknas i registret som fordonets innehavare.

Om ett registrerat ombud enligt 39 § importerar eller tillverkar fordon ansvarar ombudet för skatten i stället för en skattskyldig som avses i 1 mom. Skatteansvaret kan dock överföras med iakttagande av bestämmelserna i 3 mom., varvid mottagaren ansvarar för skatten. På mottagaren tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om skattskyldig.

Angående överföring av skatteansvaret ska ett skriftligt avtal uppgöras. Den som överför skatteansvaret ska anmäla överföringen till skattemyndigheten. Om anmälan försummas, ansvarar den som överlåtit fordonet och den som förvärvat det eller flera överlåtare och förvärvare gemensamt för skatten. Med överlåtelse av ett fordon avses att äganderätten eller annan besittningsrätt till fordonet överlåts.

Om skatten inte kan uppbäras hos det registrerade ombudet, är den skattskyldige den ägare eller innehavare som avses i 1 mom, utom när denne påvisar att han har betalat ett belopp som motsvarar bilskatten till det registrerade ombudet eller en representant för ombudet.

För fordon, som tagits i bruk utan registrering eller beträffande vilket det inte kan påvisas vem som är skattskyldig eller ansvarar för skatten enligt 1―3 mom., är den som tagit fordonet i bruk skattskyldig. Kan den som tagit fordonet i bruk inte påvisas eller om skatten inte kan uppbäras hos denne, är ägaren till det fordon som tagits i bruk skattskyldig.

5 §

När ett fordons konstruktion eller någon annan faktor som inverkar på beskattningen ändras efter registrering eller beskattning, är den person skattskyldig som är fordonets ägare när fordonets konstruktion, användningssyfte eller någon annan faktor som inverkar på skattegrunderna ändras eller, om ägaren inte kan påvisas, den person som ägde fordonet när ändringen kom till skattemyndighetens kännedom.

Om skatt uppbärs med stöd av 3 § för ett fordon som reparerats av ett företag som bedriver yrkesmässig reparation av fordon och delar i fordonet i samband därmed har bytts ut på ett sätt som påverkar beskattningen, är fordonets ägare skattskyldig om det i ett reparationsavtal har överenskommits att ägaren ansvarar för skatten. Kan den ägare som är part i reparationsavtalet inte påvisas, drivs skatt in hos den som ändrade fordonet på ett sätt som leder till ny beskattning. Om inte heller denne kan påvisas eller om skatten inte kan drivas in hos de ovan nämnda, drivs skatten in hos den som ägde fordonet när ändringen kom till skattemyndighetens kännedom.

6 §

Skatten på en personbil och en paketbil är ett procenttal enligt skattetabell 1 i bilagan av bilens beskattningsvärde, om inte annat bestäms i 8 §. Skattesatsen bestäms utifrån det koldioxidutsläpp vid blandad körning som har införts eller borde införas i registret som teknisk uppgift om bilen för en personbil eller för en sådan paketbil som första gången togs i bruk efter ingången av 2008.

Om det inte finns sådana uppgifter om det koldioxidutsläpp som avses i 1 mom., bestäms skattesatsen enligt skattetabell 1 utifrån det beräknade koldioxidutsläppet för bilen enligt bilens totalmassa och drivkraft. Om kvoten av bilens effekt (i kilowatt) och totalmassa (i kilogram) är 0,15 eller större, ökas det beräknade koldioxidutsläppet genom att dt multipliceras med talet 1,5. Mängden koldioxidutsläpp avrundas till hela gram.

Skattesatsen för en bil som ska beskattas bestäms inte enligt det beräknade koldioxidutsläppet som avses i 2 mom., utan enligt bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, om den skattskyldige eller det registrerade ombudet lämnar uppgifter om det vid den första beskattningen och om utsläppet har

1) i fråga om personbilar, fastställts i samband med EG-typgodkännandet enligt kraven i kommissionens direktiv 93/116/EG om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 80/1268/EEG om motorfordons bränsleförbrukning eller i den gemenskapslagstiftning som ersätter direktivet och, i fråga om paketbilar, definierats enligt kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/3/EG om ändring av rådets direktiv 70/156/EEG och 80/1268/EEG med avseende på mätning av koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning hos N1-fordon eller i den gemenskapslagstiftning som ersätter direktivet, eller

2) definierats enligt kraven i den gemenskapslagstiftning som gäller vid tidpunkten för beskattningen.

7 §

Skatten på en buss vars egenmassa är mindre än 1 875 kilogram är 31,7 procent av bussens beskattningsvärde.

Skatten på motorcyklar och andra skattepliktiga fordon i kategori L bestäms enligt motorns slagvolym eller drivkraft och är följande procenttal av fordonets beskattningsvärde:

Slagvolym Skattesats
högst 130 cm3 9,8
131―255 cm3 12,2
256―355 cm3 15,9
356―505 cm3 19,5
506―755 cm3 22,0
756 cm3 eller mera 24,4
eldrivet fordon i kategori L 12,2
8 §

Skattesatsen enligt 6 § och skattetabell 1 minskas med ett avdrag enligt skattetabell 2 i bilagan, om det är fråga om en paketbil som hör till kategori N1 och som utöver förarsitsen är utrustad med högst sitsarna bredvid denna eller anordningar för fastgörande av sådana sitsar och vars totalmassa är större än 2 500 kilogram och som uppfyller ett av följande villkor:

1) skillnaden mellan totalmassan och egenmassan (bärförmågan) är minst 680 men mindre än 1 000 kilogram och kvoten av effekten (i kilowatt) och totalmassan (i kilogram) är högst 0,05,

2) bärförmågan är minst 1 000 kilogram och kvoten av effekten och totalmassan är högst 0,06.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. kan paketbilar som används för transport av en person som varaktigt använder rullstol utrustas med godtagbara anordningar för fastgörande av rullstol.

Paketbilens egenmassa bestäms med den utrustning som fordonet har vid tidpunkten för dess första beskattning.

Skatten är dock minst 12,2 procent av beskattningsvärdet.

10 §

När ett som nytt importerat fordon används enligt 35 b § anses det vid tillämpningen av denna lag vara ett nytt fordon.

11 §

Beskattningsvärdet för ett fordon är fordonets allmänna värde i detaljhandeln som innehåller skatter.

11 c §

Ett fordons allmänna värde i detaljhandeln kan inte bestämmas enbart utifrån det anskaffningspris som betalats eller det försäljningspris eller den inlösningsersättning som erhållits för det fordon som ska beskattas.

Användningen av ett som nytt importerat fordon enligt 35 b § och det antal kilometer som under sådan användning körts med fordonet beaktas inte när fordonets allmänna värde i detaljhandeln bestäms.

17 §

Har någon åtgärd som inverkar på beskattningsvärdet vidtagits uppenbarligen i syfte att den skatt som påförs ska minska, kan det belopp för vilket skatt ska betalas bestämmas enligt uppskattning.

21 §

Bilar i kategori M1 vars egenmassa är minst 6 000 kilogram är skattefria.


31 §

Ett fordon som med stöd av 2 § 2 mom. temporärt har införts i landet får inte säljas, hyras ut eller på något annat sätt överlåtas och inte heller överlämnas för att begagnas av någon som är stadigvarande bosatt i Finland, om inte bilskatt har betalats för fordonet.


34 d §

Bilskatt återbetalas om ett i Finland beskattat fordon förs ut ur landet för permanent bruk någon annanstans än i Finland. Av skatten återbärs ett belopp som uppbärs för ett likadant fordon, om det beskattas som begagnat vid den tidpunkt då fordonet anmäls för utförsel från Finland och användningen av fordonet upphör här. Om dessa tidpunkter avviker från varandra, bestäms återbäringen enligt tidpunkten för den senare händelsen. Det belopp som ska återbäras minskas med 300 euro.

Skatten återbetalas till den som i egenskap av ägare till fordonet för ut det ur landet för bruk någon annanstans än i Finland.

Av skatten återbetalas inte högre belopp än vad som i skatt betalats för fordonet. Skatt återbärs inte heller till den del fordonets värde har stigit till följd av ändringsarbete eller utrustning som har utförts efter beskattningen. Om skatt återbärs för ett fordon för vilket skatten nedsatts med stöd av denna lag minskas det belopp som ska återbäras med den andel av skattenedsättningen som skulle uppbäras, om fordonet vid tidpunkten för ansökan om återbäring överläts till annan användning än sådan som berättigar till nedsatt skatt. På paketbil som beskattats enligt 8 § tillämpas även vid bestämningen av återbäringen skattesatserna i den nämnda paragrafen oberoende av de ändringar som gjorts på fordonet. Skatt återbärs inte för fordon som inte i vederbörlig ordning har anmälts för beskattningen. Om det belopp som ska återbäras efter avdraget enligt 1 mom. är mindre än 1 000 euro återbärs det inte. Skatt återbärs inte heller för ett fordon, om det har förflutit 10 år eller mera från dess första ibruktagande.

En förutsättning för återbäring är att fordonet, när användningen i Finland upphör, är i trafikdugligt skick och att det registreras för trafik i utlandet. För återbäring krävs också att fordonet har avställts från trafik i Finland enligt vad som föreskrivs i 66 c § 3 mom. i fordonslagen och bestäms med stöd av det. Den som ansöker om återbäring ska ge skattemyndigheterna möjlighet att inspektera fordonet innan det förs ut ur landet samt presentera nödvändig utredning om att villkoren för återbäring har uppfyllts.

Om ett fordon för vilket skatt har återburits registreras eller tas i bruk i Finland på nytt, beskattas fordonet enligt de bestämmelser som gäller för beskattning av begagnade fordon, utan beaktande av tidigare verkställd beskattning av fordonet i Finland.

35 §

I andra fall än sådana som avses i 2 § 2 mom. ska temporär införsel och tillfällig användning omedelbart anmälas till skattemyndigheten. I fråga om användning enligt 1 mom. 2 och 9 punkten i denna paragraf görs ingen anmälan. I ett fall som avses i 5 punkten ska anmälan göras bara vid utförseln av fordonet och då till tullmyndigheten på gränsövergångsstället, och i ett fall som avses i 7 punkten anmäls bara det första ibruktagandet av fordonet. Skattemyndigheten kan uppställa andra villkor och begränsningar för användning som avses i 1 mom. eller i enstaka fall av särskilda skäl ge ett registrerat ombud rätt även till annan tillfällig skattefri användning än sådan som avses i denna paragraf.

35 b §

Ett företag som importerar, tillverkar eller säljer fordon får i sin affärsverksamhet tillfälligt använda ett fordon avsett för försäljning i Finland skattefritt under högst nio månaders tid för kortvarig, högst tre dygn per kund varande provkörning eller förevisning av fordonet i försäljningssyfte, förutsatt att anmälan om fordonet före dess användning i Finland har gjorts till tullmyndigheterna på det sätt tullmyndigheterna föreskriver. En av tullen fastställd anmälan måste medföras i fordonet när det används, om inte tullmyndigheten bestämmer något annat.

Fordonets användning ska bokföras så att de förutsättningar som enligt 1 mom. gäller för tillfällig skattefri användning framgår av den bokföringen.

Fordonets användning enligt 1 mom. förutsätter att fordonet beviljats ett i fordonslagen avsett förflyttningstillstånd. Förflyttningstillstånd behövs dock inte för fordon med gällande registrering i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

37 §

Innan ett fordon registreras i Finland eller här tas i bruk, ska den skattskyldige göra anmälan till skattemyndigheten (bilskattedeklaration). För bestämmande av fordonets beskattningsvärde ska det i anmälan ingå uppgifter om fordonets utrustning, identifieringsuppgifter om fordonet samt uppgifter om annat sådant som inverkar på beskattningen.

39 §

Tullstyrelsen kan som registrerat ombud godkänna en sådan importör eller i Finland verksam tillverkare av fordon som utövar regelbunden affärsverksamhet. Den som utses till registrerat ombud ska vara tillförlitlig och sakkunnig samt kunna göra de anmälningar som avses i denna lag i maskinläsbar form så som Tullstyrelsen bestämmer. Ett registrerat ombud ska ställa sådan säkerhet som Tullstyrelsen fordrar.

Om ett ombud inte längre kan anses uppfylla de villkor som gäller enligt 1 mom. kan Tullstyrelsen återkalla registreringen.

40 §

Ett fordon som ett registrerat ombud anmäler till registret får registreras utan sådant tillstånd av skattemyndigheten som avses i 38 §. Ett fordon får antecknas i registret även innan ett registrerat ombud har avgett bilskattedeklaration.

Ett registrerat ombud anmäler fordon för beskattning för en period vars längd Tullstyrelsen bestämmer. Tullstyrelsen bestämmer även den tidpunkt när bilskattedeklarationen ska avges.

För varje period ska de fordon anmälas till beskattning som under perioden registreras eller tas i bruk.

41 §

När någon annan än ett registrerat ombud har avgett bilskattedeklaration fastställer skattemyndigheten skatten och meddelar ett beskattningsbeslut i ärendet. Skatten ska betalas inom den tid som anges i 61 §.


43 §

En skattskyldig eller ett registrerat ombud som har avgett bilskattedeklaration för ett fordon kan återta deklarationen innan fordonet första gången har förts in i registret i Finland eller här tagits i bruk. Om beskattningen redan verkställts, ska den återkallas på grund av anmälan. Samtidigt återkallar skattemyndigheten sitt tillstånd för registrering av fordonet.

Om beskattningen återkallas enligt 1 mom. efter det att beskattningen verkställts, uppbärs hos den skattskyldige eller det registrerade ombudet samma avgift som för förhandsavgörande.

44 §

Om ett fordon, för vilket skattedeklaration avgetts eller skatt betalats, vid den första registreringen av fordonet antecknas i registret såsom ett fordon som på grunder som avses i 8, 21, 22, 22 a eller 28 § beskattas lindrigare eller är skattefritt, ska beskattningen rättas så att den motsvarar de grunder enligt vilka skatten skulle ha uppburits om fordonet hade beskattats vid tidpunkten för registreringen eller ibruktagandet. Skatten rättas på ansökan av den som avgett bilskattedeklaration för fordonet.

46 §

Har konstruktionen, äganderätten eller användningssyftet i fråga om ett fordon som enligt denna lag är skattefritt eller berättigar till nedsatt skatt ändrats så, att fordonet eller dess användningssyfte inte längre motsvarar förutsättningarna för skattefrihet eller nedsatt skatt, är den som ägde fordonet då konstruktionen eller användningssyftet ändrades skyldig att inom en månad göra anmälan om detta till Fordonsförvaltningscentralen. Anmälan ska också göras för fordon som avses i 28 eller 51 §.

Som en i 1 mom. nämnd ändring av ett fordons konstruktion anses även att en paketbil förses med andra sitsar eller anordningar för deras fastgörande än sådana som avses i 8 §.

Har anmälningsskyldigheten enligt denna paragraf försummats, ska polismyndigheten hindra att fordonet används till dess att skyldigheten har fullgjorts eller skatten debiterats.

47 §

Om ett fordon för vilket skatt inte ska betalas enligt denna lag eller för vilket nedsatt skatt ska betalas, anmäls eller borde anmälas för registrering såsom något annat fordon än ett som är skattefritt enligt denna lag eller som beskattas enligt en lägre skattesats, ska bilskatten av Fordonsförvaltningscentralen debiteras den som är skattskyldig enligt 5 § 1 mom.


51 a §

Maximibeloppen av de i 51 § avsedda skatteåterbäringarna höjs med det belopp genom vilket den utrustning har inverkat på bilskatten som efter fordonets tillverkning har monterats speciellt med anledning av invaliditeten.

54 §

Den bilbeskattning som ska verkställas innan ett fordon första gången registreras eller tas i bruk ankommer på tullverket. Tullverket sköter också debiteringen av skatt i fall som avses i 22, 22 a, 27 och 36 § samt återbäringen av skatt och eventuell ny beskattning enligt 34 d §. Tullstyrelsen beslutar om den interna fördelningen av befogenheter inom tullverket.


59 a §

Om det förfarande som avses i 59 § 1 och 2 mom. gäller bilbeskattning där skatt inte påförs eller skattebeloppet är ringa och inte heller skatteförhöjning påförts eller om anmälningsskyldighet eller annan skyldighet som avses i denna lag eller med stöd av den utfärdad förordning eller beslut eller föreskrifter utfärdade av skattemyndigheten med stöd av dessa bestämmelser, försummats, kan en felavgift om minst 100 euro och högst 2 000 euro påföras. När felavgiftens storlek fastställs beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra med dessa jämförliga omständigheter.

Felavgift kan påföras även separat inom tre år från det att fordonet har beskattats eller den i 1 mom. avsedda skyldigheten försummats.

På motivering av beslut om felavgift samt uppbörd av felavgift, avgiftslättnad och ändringssökande tillämpas bestämmelserna om bilskatt.

61 §

När bilskatt påförs som rättelse eller efterbeskattning eller på grund av ändring av fordonets konstruktion, användningssyfte eller äganderätt är förfallodagen 30 dagar efter dagen för beskattningsbeslutet. För ett registrerat ombud är förfallodagen dock 25 dagar efter utgången av den period under vilken beskattningsbeslutet fattades.

63 §

Om skatten inte har betalats på förfallodagen, får ett fordon inte användas i trafik (användningsförbud). Fordonet får inte heller användas i trafik i sådana fall då det övergått till en annan ägare eller innehavare än den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten. Skattemyndigheten kan begära handräckning av polisen för hindrande av att fordonet används. Användningen av fordonet ska tillåtas när den skattskyldige eller någon annan än den skattskyldige betalat skatten. Användningen är förbjuden trots att skatten inte längre kan indrivas på grund av att föreskrivna tidsfrister löpt ut.

Vid behov kan det bestämmas att skattemyndigheten ska omhänderta fordonet till dess att beskattningen har verkställts och den debiterade skatten har betalats eller den tidsfrist som nämns i 36 § 2 mom. har löpt ut. Ett fordon som omhändertagits av skattemyndigheterna kan antingen säljas på auktion, med tillämpning av vad som i tullagen (1466/1994) föreskrivs om tullauktion, eller förstöras. Bilskatten betalas till staten sedan auktionskostnaderna och tull betalats. Fordonet kan registreras först när bilskatten är helt betald. Den som köper ett fordon på auktion betraktas inte som en sådan förvärvare som avses i 4 § 3 mom. i denna lag.

Särskilda bestämmelser
74 a §

Vad som i denna lag föreskrivs om skatterättelse, efterbeskattning och skatteförhöjning, felavgift samt om den skattskyldiges rättsmedel tillämpas på den som ansvarar för skatten enligt 4 § 2 mom. i stället för på den skattskyldige. På denne tillämpas också vad som om skattskyldig föreskrivs i 74 b, 74 c, 78 och 81 §.

Vad som i denna lag föreskrivs om den skattskyldiges rättsmedel tillämpas också på andra än dem som är skattskyldiga enligt 4 och 5 §.

88 §

Tullmyndigheten kan lämna uppgift om överföring av skattskyldighet eller om skattemyndighetens tillstånd för registrering av ett fordon även till någon annan än den skattskyldige eller den som ansvarar för skatten, om uppgiften behövs för registrering av fordonet.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av statsrådet. Lagens 34 d § träder dock i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas på fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller efter det att lagen trätt i kraft.

På fordon för vilka den första dagen för bestämmande av skatten infaller före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Skattskyldig som innan lagen träder i kraft har godkänts som registrerad skattskyldig betraktas efter det att lagen trätt i kraft som registrerat ombud utan särskilt förfarande.

RP 192/2008
FiUB 26/2008
RSv 185/2008

Helsingfors den 9 januari 2009

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.