1132/2008

Given i Helsingfors den 30 december 2008

Statsrådets förordning om ändring av 4 kap. 1 och 2 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 4 kap. 1 § 1 och 3 mom. och 2 § 1 mom., sådana de lyder i förordning 1267/2005, som följer:

4 kap.

Finansiering

1 §
Utbetalning av statens finansieringsandel av arbetsinkomstförsäkringen

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till Folkpensionsanstalten i enlighet med anstaltens beräkning i förskott för den statliga finansieringsandelen månatligen ett belopp som motsvarar en tolftedel av de utgifter som avses i 18 kap. 13 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen.


Folkpensionsanstalten ska underrätta social- och hälsovårdsministeriet om det betalda månatliga beloppet av de utgifter som avses i 18 kap. 13 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden. Skillnaden mellan dessa utgifter och de betalda förskottsbeloppen beaktas vid betalningen av förskotten för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

2 §
Betalning av statens finansieringsandelar av sjukvårdsförsäkringskostnaderna

Utifrån de kalkyler i enlighet med 18 kap 28 § i sjukförsäkringslagen som Folkpensionsanstalten lämnat till social- och hälsovårdsministeriet betalar social- och hälsovårdsministeriet till Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond de i 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen avsedda statliga andelarna så att det av den årliga andelen betalas minst en sjättedel i januari och därefter månatligen det återstående beloppet i lika stora månadsposter. För tryggande av finansieringen eller om statens andel förändras väsentligt kan de månatliga betalningarna periodiseras på ett sätt som avviker från vad som angetts ovan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.