998/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 3 och 27 § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 3 § 1 mom. 1 punkten och 27 §, sådana de lyder i lag 1289/2006, som följer:

3 §
Definition på lantbruksföretagare

Med lantbruksföretagare avses i denna lag en person som genom att själv delta i arbetet bedriver lantbruk och som

1) varit skyldig att teckna en försäkring som avses i 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och har nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan, eller


27 §
Avgift för vikariehjälp

För vikariehjälp tas en timavgift ut av den som får service. Avgiften får inte överstiga kostnaderna för tillhandahållandet av servicen. Den är en euro per timme avbytartjänst ökad med ett belopp som fås genom att arbetsinkomsten enligt 14 § i lagen om pension för lantbruksföretagare för den som får vikariehjälp divideras med 5 000, om inte något annat bestäms nedan i denna lag. Avgiften bestäms enligt den arbetsinkomst som gällde för den som får vikariehjälp den första dagen under det år då vikariehjälpen inleds. Om sådan arbetsinkomst saknas, bestäms avgiften enligt den indexförhöjda arbetsinkomst som senast gällde för den som får vikariehjälp. Om den som får vikariehjälp inte har haft någon försäkring enligt 10 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, ska den årliga arbetsinkomst för en ny företagare som i tillämpliga delar uppskattats enligt grunderna i nämnda lag läggas till grund för avgiften.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 92/2008
ShUB 22/2008
RSv 132/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.