985/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 11 maj 2007 (568/2007) 100 § och

ändras 97, 98 och 101―104 § som följer:

97 §
Statens basfinansieringsandel

Av statens medel finansieras som basfinansieringsandel de av folkpensionsförsäkringens förmåner och utgifter som betalas ur folkpensionsfonden enligt följande:

1) 53 procent av ålderspensionerna, sjukpensionerna och barnförhöjningarna enligt denna lag samt av arbetslöshetspensionerna och de individuella förtidspensionerna enligt lagen om införande av folkpensionslagen,

2) det fulla beloppet av familjepensionerna enligt denna lag,

3) 53 procent av kostnaderna enligt denna lag för bedömning av arbetsoförmågan samt av de folkpensionsutgifter enligt denna lag som avses i 15 § 2 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981),

4) det fulla beloppet av de familjepensionsutgifter enligt denna lag som avses i det lagrum som nämns i 3 punkten.

Av statens medel finansieras dessutom som basfinansieringsandel 53 procent av de verksamhetskostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av verkställigheten av de förmåner som avses i 1 mom. och av verkställigheten av de övriga förmåner som betalas ur folkpensionsfonden och som avses i 12 b § i lagen om Folkpensionsanstalten.

98 §
Övrig finansiering av förmåner och utgifter

Den del av folkpensionsförsäkringens förmåner och utgifter enligt 97 § som inte finansieras som statens basfinansieringsandel finansieras med medel som inflyter av arbetsgivarnas folkpensionsavgifter, med statens tilläggsfinansieringsandel och med folkpensionsfondens övriga intäkter.

101 §
Minimibeloppet av folkpensionsfondens finansieringstillgångar

Folkpensionsfondens finansieringstillgångar, minskade med det främmande kapitalet, ska vid kalenderårets utgång vara minst fem procent av de årliga totalutgifterna för folkpensionsförsäkringen enligt 97 § (finansieringstillgångarnas minimibelopp). Statens tilläggsfinansieringsandel bestäms så, att finansieringstillgångarnas minimibelopp uppnås.

102 §
Statens likviditetsbelopp

Utöver vad som i 97, 98 och 101 § bestäms om statens finansieringsandel ska staten till Folkpensionsanstalten betala ett så stort belopp att folkpensionsfondens likviditet alltid är tillräckligt tryggad (likviditetsbelopp). Beloppet ska återbetalas till staten när det inte längre behövs för att trygga folkpensionsfondens likviditet.

Närmare bestämmelser om betalning och återbetalning av likviditetsbeloppet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

103 §
Betalning av statens basfinansieringsandel och tilläggsfinansieringsandel

Staten ska månatligen i förskott på statens basfinansieringsandel betala Folkpensionsanstalten 90 procent av den uppskattade basfinansieringsandelen.

Staten ska månatligen i förskott på statens tilläggsfinansieringsandel betala Folkpensionsanstalten ett belopp som motsvarar en tolftedel av det uppskattade årliga beloppet av tilläggsfinansieringsandelen. För tryggande av Folkpensionsanstaltens finansiering eller om det årliga förskottsbeloppet förändras väsentligt, kan förskottet periodiseras på ett annat sätt än vad som föreskrivs ovan.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fastställandet och betalningen av förskotten och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för detta.

104 §
Beräkning över utgifterna för följande år

Folkpensionsanstalten ska årligen senast den 15 maj till social- och hälsovårdsministeriet lämna en beräkning över de utgifter och de verksamhetskostnader som ska betalas ur folkpensionsfonden samt en beräkning av beloppet av statens basfinansieringsandel och tilläggsfinansieringsandel för följande år. Beräkningen ska justeras, om dess grunder förändras väsentligt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 73/2007
ShUB 21/2008
RSv 126/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.