893/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i försäkringsbolagslagen av den 18 juli 2008 (521/2008) 7 kap. 7 §, 25 kap. 2 § 1 mom. och 4―8 § samt 26 kap. 14―16 och 18―20 §,

ändras 1 kap. 13 § 3 mom., 2 kap. 6 § 4 mom., 7 kap. 1 § 2 mom., 12 kap. 6 § 1 mom., 19 kap. 11 §, 20 kap. 11 §, 21 kap. 13 och 14 §, 22 kap. 8 §, 23 kap. 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. 2 punkten och 4 § 3 mom., rubriken för 25 kap. 2 § samt 25 kap. 11 § 1 och 3 mom. och 22 §, 26 kap. 2 § 2―4 mom., 29 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten och 5 § 1 mom. 5 punkten samt 30 kap. 2 § och

fogas till 2 kap. en ny 9 a § som följer:

1 kap.

De centrala principerna för försäkringsbolags verksamhet samt tillämpning av lagen

13 §
Koncession, huvudkontor och tillsyn

Försäkringsbolagens verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

2 kap.

Bildande av försäkringsbolag och koncession

6 §
Förutsättningar för beviljande av koncession

Om ett beslut inte har getts inom den i 1 mom. utsatta tiden, kan sökanden söka ändring genom besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Sådana besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har getts. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet. Övriga bestämmelser om anförande och behandling av besvär finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

9 a §
Återkallelse av koncession och begränsning av koncessionsenlig verksamhet

I 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen föreskrivs om återkallelse av försäkringsbolags koncession och om begränsning av koncessionsenlig verksamhet.

7 kap.

Revision och särskild granskning

1 §
Tillämplig lag

På revision av försäkringsholdingsammanslutningar tillämpas 3 § i detta kapitel och 31 § i lagen om Finansinspektionen.


12 kap.

Proaktiv tillsyn över ett försäkringsbolags solvensställning

6 §
Tillsynsåtgärder

Om det utvidgade verksamhetskapital som räknats ut för mätningen av att det grundläggande kapitalkravet uppfyllts i ett livförsäkringsbolag, underskrider kapitalkravet enligt den mätning av det grundläggande kapitalkravet som beräknats enligt 5 § 2 mom., ska bolaget omedelbart för godkännande lämna Finansinspektionen en plan för återställande av solvensställningen till en sådan nivå att det utvidgade verksamhetskapital som beräknats för denna mätning uppfyller det krav som ställs på det. Om Finansinspektionen inte godkänner planen eller om bolaget inte inom föreskriven tid kan vidta de åtgärder som anges i planen, kan Finansinspektionen begränsa livförsäkringsbolagets koncessionsenliga verksamhet eller återkalla koncessionen i enlighet med 26 och 27 § i lagen om Finansinspektionen.


19 kap.

Fusion och inlösen av minoritetsaktier

11 §
Ändringssökande

De i fusionen deltagande bolagen och den som framställt anmärkning och som anser att Finansinspektionens beslut kränker hans rätt har rätt att överklaga Finansinspektionens beslut enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas skyndsamt.

20 kap.

Delning av försäkringsaktiebolag

11 §
Ändringssökande

Det ursprungliga och det övertagande bolaget samt den som framställt anmärkning och som anser att Finansinspektionens beslut kränker hans rätt har rätt att överklaga Finansinspektionens beslut enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas skyndsamt.

21 kap.

Överlåtelse av försäkringsbeståndet

13 §
Ändringssökande

Det överlåtande och det övertagande bolaget samt den som framställt anmärkning och som anser att Finansinspektionens beslut kränker hans rätt har rätt att överklaga Finansinspektionens beslut enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas skyndsamt.

14 §
Rättsverkningar av överlåtelsen av försäkringsbeståndet

Försäkringsbeståndet övergår på det övertagande bolaget då Finansinspektionen har gett sitt samtycke till åtgärden. Finansinspektionen kan på ansökan även fastställa en senare tidpunkt för försäkringsbeståndets övergång.

Bestämmelser om återkallelse av ett försäkringsbolags koncession då det har överlåtit hela sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsbolag och anmält att det lägger ned försäkringsverksamheten finns i 26 § 4 mom. i lagen om Finansinspektionen. Bestämmelser om upplösning av ett bolag som inte fortsätter att bedriva annan affärsverksamhet finns i 20 kap. i aktiebolagslagen.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 2 mom. får ett försäkringsaktiebolag vars hela försäkringsbestånd överlåtits och vars koncession har återkallats i enlighet med 26 § 4 mom. i lagen om Finansinspektionen dock efter att ha gjort behövliga ändringar i bolagsordningen fortsätta med sin verksamhet som ett aktiebolag som bedriver annan affärsverksamhet utan sådant likvidations- och upplösningsförfarande som nämns i 23 kap. Ändringen av bolagsordningen ska anmälas för registrering inom sex månader efter det att koncessionen återkallats. Om ändringen av bolagsordningen inte har anmälts för registrering inom nämnda tid eller om registrering har vägrats och beslutet om detta har vunnit laga kraft, har beslutet om fortsatt verksamhet förfallit. En sådan ändring av bolagsordningen som avses i detta moment behöver inte fastställas av Finansinspektionen.

22 kap.

Ändring av bolagsform

8 §
Ändringssökande

Bolaget samt den som framställt anmärkning och som anser att Finansinspektionens beslut kränker hans rätt har rätt att överklaga Finansinspektionens beslut enligt vad som föreskrivs i lagen om Finansinspektionen. Besvären ska behandlas skyndsamt.

23 kap.

Likvidation och konkurs

1 §
Tillämpning av aktiebolagslagen och konkurslagen

Om ett försäkringsbolags koncession har återkallats i enlighet med 26 § 4 mom. i lagen om Finansinspektionen på grund av att bolaget har överlåtit hela sitt försäkringsbestånd till ett annat försäkringsbolag, anmält att det lägger ned försäkringsverksamheten och inte fortsätter att bedriva annan affärsverksamhet, tillämpas på försäkringsbolagets likvidation och upplösning på motsvarande sätt vad som föreskrivs i 20 kap. 1―22 § i aktiebolagslagen. Vad som i 20 kap. i aktiebolagslagen föreskrivs om aktieägare tillämpas på motsvarande sätt på de försäkringstagardelägare i ett ömsesidigt försäkringsbolag som var delägare i bolaget när bolagsstämmans beslut om överlåtelse av försäkringsbeståndet fattades. Vid skifte av tillgångar i enlighet med 20 kap. 15 § 1 mom. i aktiebolagslagen ska bestämmelserna om återbetalning av garantikapitalet i ett ömsesidigt försäkringsbolag i 22 § 2 mom. i det här kapitlet beaktas.


2 §
Förutsättningar för försättande i likvidation

Ett försäkringsbolag ska försättas i likvidation och upplösas, om


2) försäkringsbolagets koncession har återkallats på grund av 26 § 1 eller 2 mom. i lagen om Finansinspektionen.


4 §
Beslut om likvidation

Utan hinder av 1 och 2 mom. förordnar Finansinspektionen att försäkringsbolaget omedelbart och utan bolagsstämmans beslut träder i likvidation och upplöses, när försäkringsbolagets koncession har återkallats i enlighet med 26 § 1 eller 2 mom. i lagen om Finansinspektionen.

25 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag och försäkringsholdingsammanslutningar

2 §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att få upplysningar

11 §
Tillsättande av ombud och ombudets rättigheter

I de fall som avses i 9 § ska Finansinspektionen tillsätta ett i 29 § i lagen om Finansinspektionen avsett ombud vid försäkringsbolaget. Ombudet ska övervaka att bolaget iakttar förbudet att avyttra och pantsätta egendom. Utöver befogenheter enligt den nämnda paragrafen har ombudet rätt att besluta om samtycke till de rättshandlingar som avses i 13 § i detta kapitel.


Finansinspektionen ska ge ombudet intyg över förordnande till uppdrag enligt 1 mom.


22 §
Verkställighet och ändringssökande

Beslut om förbud att avyttra och pantsätta egendom får överklagas i enlighet med lagen om Finansinspektionen. Besvären ska anföras inom 30 dagar från det att inspektionens beslut har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

26 kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper samt tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat

2 §
Försäkringsgrupper och bestämmelser som är tillämpliga på den extra tillsynen över dem

På försäkringsbolag som är ägarföretag i minst ett försäkringsföretag eller i ett försäkringsföretag i ett tredjeland tillämpas 4 §, 5 § 1 mom., 6―11 §, 12 § 1 och 3 mom., 13 och 17 § i detta kapitel och 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.

Bestämmelserna i 5 § 2 och 3 mom., 6―11 §, 12 § 2 och 3 mom., 13 och 17 § i detta kapitel och 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen tillämpas på försäkringsbolag vars moderföretag är ett försäkringsföretag i ett tredjeland eller en försäkringsholdingsammanslutning.

På försäkringsbolag vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas 13 och 17 § i detta kapitel och 24 § och 26 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen.

29 kap.

Avgörande av tvister samt straffpåföljder

3 §
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Den som uppsåtligen


2) i strid med 23 kap. 17 § 2 mom. eller 35 § 1 mom. eller i strid med en enligt 27 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen förordnad begränsning av verksamheten beviljar nya försäkringar,

ska, om gärningen inte är ringa, för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet dömas till böter eller fängelse i högst ett år.


5 §
Försäkringsbolagsförseelse

Den som uppsåtligen


5) bryter mot vad som i 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen föreskrivs om ingivande av bokslut, koncernbokslut eller verksamhetsberättelse eller underlåter att göra anmälan eller lämna andra upplysningar som enligt 3 kap. 2, 5, 8, 12 eller 19―21 §, 4 kap. 5 eller 11 §, 11 kap. 23, 25 eller 26 §, 12 kap. 5, 6, 13 eller 14 §, 15 kap. 1 §, 21 kap. 4 §, 23 kap. 7, 18, 25, 27, 31, 37 eller 38 §, 25 kap. 2, 3 eller 12 §, 26 kap. 5, 12 eller 13 § eller 31 kap. 4 § i denna lag eller enligt 31 § i lagen om Finansinspektionen ska lämnas till Finansinspektionen, eller


ska, om gärningen inte är ringa eller om strängare straff för den inte föreskrivs någon annanstans i lag, för försäkringsbolagsförseelse dömas till böter.


30 kap.

Sekretess och rätt att lämna ut uppgifter

2 §
Social- och hälsovårdsministeriets rätt att lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har social- och hälsovårdsministeriet rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter till

1) åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott,

2) Finansinspektionen,

3) andra EES-staters myndigheter som utövar tillsyn över försäkrings- eller finansieringsverksamhet eller över finansmarknaden,

4) revisorer för försäkringsbolag eller för kredit- eller finansinstitut som hör till samma koncern som ett försäkringsbolag,

5) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som har till uppgift att delta i försäkringsbolagens likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

6) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som svarar för tillsynen över organ som deltar i försäkringsbolags likvidations- eller konkursförfarande eller i motsvarande förfaranden,

7) finska myndigheter och andra EES-staters myndigheter som svarar för tillsynen över personer som utför lagstadgad revision i försäkringsbolag, kreditinstitut, värdepappersföretag eller andra finansinstitut,

8) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som utövar laglighetsövervakning av försäkringsbolag och till de organ som svarar för tillsynen över dessa försäkringsmatematiker,

9) EES-staters myndigheter och organ som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten iakttas och för undersökningen av överträdelser,

10) Finlands eller någon annan EES-stats centralbank och andra organ med liknande uppdrag i egenskap av penningpolitisk myndighet och till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen,

11) myndigheter och organ enligt 3―8 punkten i andra stater än EES-stater för utförande av tillsynsuppdrag, om den information som ska lämnas i staten i fråga omfattas av sekretess på det sätt som avses i 1 §.

Social- och hälsovårdsministeriet får lämna ut endast information som behövs för att de myndigheter som nämns i 1 mom. ska kunna utföra sina uppdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008
EkUB 20/2008
RSv 109/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.