852/2008

Given i Helsingfors den 19 december 2008

Lag om ändring av 7 a och 9 a § i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 7 a § 1 mom. och 9 a § 1 mom., sådana de lyder i lag 127/2007, som följer:

7 a §
Kompletterande skydd för filialer

Ett kreditinstituts filial i Finland kan höra till den insättningsgarantifond som avses i 95 § i kreditinstitutslagen för att komplettera sin hemstats skydd i fråga om insättarnas tillgodohavanden, om filialen tar emot inlåning från allmänheten och skyddet i dess hemstat inte kan anses vara lika täckande som insättningsgarantifondens skydd enligt ovan nämnda lag. Det sammanlagda beloppet av skyddet i det utländska kreditinstitutets hemstat och insättningsgarantifondens skydd kan dock vara högst 50 000 euro. Utan hinder av vad som i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp.


9 a §
Ersättningsskyldighet

Tillgångarna i insättningsgarantifonden kan, i fråga om ett utländskt kreditinstitut som avses i 9 § och som försatts i likvidation eller konkurs, användas endast för betalning av sådana i 105 och 106 § i kreditinstitutslagen avsedda fordringar tillhörande insättarna som finns på konton som bjuds ut till allmänheten av en filial i Finland som är medlem av insättningsgarantifonden, förutsatt att de inte kan betalas med tillgångarna i ett kreditinstitut som befinner sig i likvidation eller med konkursboets medel, dock per insättare högst den andel av fordringarna som inte överstiger 50 000 euro. Fordringarna kan betalas redan under konkursen eller likvidationen. Utan hinder av vad som ovan i detta moment föreskrivs om ersättningens maximibelopp ska de medel som avses i 105 § 3 mom. i kreditinstitutslagen ersättas till sitt fulla belopp. Fordringarna betalas till insättarna i euro.Denna lag träder i kraft den 22 december 2008.

Insättningsgarantifonden kan besluta att ett beslut som den meddelar med anledning av en ansökan som avses i 7 a § 2 mom. ska tillämpas från och med den 8 oktober 2008.

RP 158/2008
EkUB 21/2008
RSv 168/2008

Helsingfors den 19 december 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.