757/2008

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 27 november 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 16 § i och bilaga 1 till kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 16 § samt 2, 20, 32 och 41 punkten i del I i bilaga 1,

av dem 2 och 41 punkten sådana de lyder i förordning 1268/2007 och 20 punkten sådan den lyder i förordning 430/2008, samt

fogas till del II i bilaga 1, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 356/2006, 833/2007 och i nämnda förordning 430/2008, en ny 14 punkt som följer:

16 §
Hastighetsbegränsare

1. Hastighetsbegränsare som avses i 25 § 1 mom. 12 punkten i fordonslagen ska hindra hastigheten för fordon i kategori M2 och M3 att överstiga 100 kilometer i timmen. Hastighetsbegränsare ska hindra hastigheten för fordon i kategori N2 och N3 att överstiga 90 kilometer i timmen.

2. I fordon av kategori M3 som har en egenmassa som överstiger 10 ton och som registrerats före den 1 januari 2005 får det användas hastighetsbegränsare som är inställda så att hastigheten begränsas till högst 100 kilometer i timmen.

3. En hastighetsbegränsare ska uppfylla kraven i rådets direktiv 92/24/EEG om hastighetsbegränsande anordningar och liknande inbyggda hastighetsbegränsande system för vissa kategorier av motorfordon eller E-reglementet nr 89, vilka avses i bilaga 1 del I punkt 47.

4. Hastighetsbegränsare krävs inte för:

a) militärfordon,

b) räddningsbilar,

c) polisbilar,

d) bilar i kategori M2 och M3 som används enbart i tätortstrafik, eller

e) bilar vars hastighet på grund av bilens konstruktion inte kan överskrida de värden som nämns i 1 mom.

5. Bestämmelser om montering och reparation av hastighetsbegränsare finns i fordonslagen.


Denna förordning träder i kraft den 3 januari 2009.

Kommissionens direktiv 2008/74/EG (32008L0074); EGT nr L 192; 19.7.2008, s. 51

Helsingfors den 27 november 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Trafikråd, ledande sakkunnig
Kari Saari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.