663/2008

Given i Helsingfors den 31 oktober 2008

Lag om ändring av 26 a § i upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/1961) 26 a § 3 mom., sådant det lyder i lag 821/2005, som följer:

26 a §

Bestämmelser om vilka anordningar som omfattas av avgiften enligt 1 mom. och om avgiftens storlek utfärdas genom förordning av statsrådet efter det att kommunikationsministeriet och arbets- och näringsministeriet har gett sitt utlåtande om saken. Vid beredningen av förordningen ska undervisningsministeriet förhandla med organisationer som företräder i 1 mom. avsedda tillverkare och importörer samt organisationer som företräder upphovsmän och med konsumentmyndigheterna. Avgiften ska fastställas till ett belopp som kan anses utgöra en rimlig kompensation för framställning av exemplar av verk för enskilt bruk. Det ska föreskrivas en övre gräns för det totala belopp för varje anordning som avgiften inte får överskrida. Vid fastställandet av avgiftens storlek ska beaktas tillgänglig dokumentation över hur frekvent det är med framställning av enskilda exemplar och i vilken utsträckning tekniska åtgärder som hindrar privatkopiering har använts för skydd av sådana verk som gjorts tillgängliga för allmänheten. För varje typ av anordning ska dessutom hänsyn tas till den utsträckning i vilken anordningen kan användas för att framställa exemplar av verk som skyddats respektive icke skyddats med tekniska åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 76/2008
KuUB 3/2008
RSv 86/2008

Helsingfors den 31 oktober 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.