463/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av lagen om besvärsnämnden för social trygghet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 22 december 2006 om besvärsnämnden för social trygghet (1299/2006) 4 § 2 mom., 7 § 2 mom., 8 §, 9 § 1 mom. och 11 § 1 mom. samt

fogas till lagen en ny 10 a §, som följer:

4 §
Uppgifterna för ordförandena med uppdraget som huvudsyssla och hur de utnämns

Ordföranden med uppdraget som huvudsyssla leder besvärsnämnden och svarar för verksamheten, övervakar att lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden och svarar för besvärsnämndens förvaltningsärenden i enlighet med vad som närmare anges i arbetsordningen. De uppgifter som hör till vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla anges, utöver det som föreskrivs i 8 § 1 mom., i arbetsordningen.

7 §
Föredragande

Föredragandena ska ha avlagt examen som medför behörighet för domartjänst. En notarie i besvärsnämnden kan också vara föredragande, om han eller hon har för uppgiften lämplig högskoleexamen. I arbetsordningen bestäms närmare om föredragandenas uppgifter.

8 §
Besvärsnämndens avdelningar och sektioner

Besvärsnämnden är administrativt uppdelad på två avdelningar. Besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla leder den ena avdelningen och svarar för dess resultat. Vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla leder den andra avdelningen på motsvarande sätt.

I besvärsnämnden avgörs ärendena i sektioner. Rättskipningsärenden avgörs på föredragning i en sektion med fem eller tre medlemmar, i en sammansättning med en domare, i en förstärkt sektion eller i plenum. Övriga ärenden avgörs i förvaltningssektionen, om den inte har hänskjutit ärendet till ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller till vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla.

En medlem som är läkare ska delta i behandlingen av ärenden där avgörandet i väsentlig grad beror på medicinska aspekter.

9 §
Sektion med fem medlemmar

I en sektion med fem medlemmar är ordföranden eller en vice ordförande för besvärsnämnden ordförande och en lagfaren medlem, en medlem som är läkare och två medlemmar med kännedom om ändringssökandenas förhållanden medlemmar. Ett ärende behandlas i en sektion med fem medlemmar, om det gäller

1) rätt till sjukpension enligt folkpensionslagen (568/2007),

2) rätt till en förmån enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) eller beloppet av en förmån enligt den lagen,

3) rätt till en förmån enligt lagen om särskilt stöd till invandrare (1192/2002),

4) rätt till sjukdagpenning enligt 8 kap. 1 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) eller till partiell sjukdagpenning enligt 8 kap. 11 § i den lagen,

5) rätt till rehabiliteringspenning, yrkesinriktad rehabilitering eller medicinsk rehabilitering enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005),

6) ersättning för företagshälsovård eller ersättning för semesterkostnader enligt sjukförsäkringslagen,

7) huruvida någon omfattas av bosättningsbaserad social trygghet enligt lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993), eller

8) undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut om en förmån som avses i 1―7 punkten eller återkrav av en sådan förmån.


10 a §
Ärenden som ska avgöras av en ordförande

Besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla, vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller en vice ordförande med uppdraget som bisyssla avgör på föredragning de besvärsärenden som enbart gäller beloppet av en ersättning enligt 3 kap. 4 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen eller 3 kap. 5 § 1 mom. i den lagen. Samma förfarande tillämpas i fråga om besvär som återtas eller som lämnas utan prövning i enlighet med 51 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett ärende som avses i 1 mom. kan också behandlas i en sammansättning enligt 10 §.

11 §
Förstärkt sektion

Besvärsnämndens ordförande med uppdraget som huvudsyssla, vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller en sektion kan förordna att ett ärende som behandlas i sektionen eller en fråga som hör till ärendet ska avgöras i en förstärkt sektion för att säkerställa en enhetlig tolkning. Den förstärkta sektionen består av ordföranden med uppdraget som huvudsyssla eller vice ordföranden med uppdraget som huvudsyssla som ordförande och utöver dem vice ordförandena med uppdraget som bisyssla samt medlemmarna i den sektion som tidigare har behandlat ärendet som medlemmar.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 58/2008
ShUB 8/2008
RSv 59/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.