440/2008

Given i Nådendal den 26 juni 2008

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 76 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 77 § 2 mom.,

sådana de lyder, 76 § 1 mom. 3 och 4 punkten i lag 1199/2002 och 77 § 2 mom. i lag 676/1990, samt

fogas till 76 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1199/2002, nya 5 och 6 punkter, till 77 §, sådan den lyder i nämnda lag 676/1990 och i lag 1242/1997, ett nytt 5 mom. samt till lagen en ny 79 a § som följer:

76 §
Grunder för temporärt körförbud

En polisman kan utfärda temporärt körförbud för den som har körrätt och omhänderta körkortet, om


3) det är sannolikt att det finns förutsättningar för att meddela körförbud med stöd av 75 § 2 mom. 3―6 punkten eller 3 mom.,

4) det är uppenbart att körförmågan hos den som har körrätt, på grund av sjukdom eller skada eller av någon annan sådan orsak har försämrats i sådan utsträckning att den övriga trafiken utsätts för väsentlig fara om körningen fortsätter och det därför inte kan anses tillräckligt att enbart utreda hälsotillståndet enligt 73 § 2 mom.,

5) en begäran som avses i 79 a § 2 mom. 1 punkten återtas, eller

6) det finns skäl att misstänka att den som har körrätt har gjort sig skyldig till en sådan gärning eller försummelse som avses i 79 a § 2 mom. 2 punkten.


77 §
Tiden för temporärt körförbud

Om det på grundval av förundersökningen är uppenbart att domstolen kommer att meddela villkorligt körförbud, får polisen redan innan domstolen beslutar om körförbud bestämma att det temporära körförbudet ska upphöra eller, om villkoren i 4 § i lagen om alkolåsövervakad körrätt (439/2008) är uppfyllda, besluta om övervakad körrätt.


I de fall som avses i 76 § 1 mom. 5 och 6 punkten fortsätter det temporära körförbudet att gälla tills domstolen beslutar om övervakad körrätt enligt lagen om alkolåsövervakad körrätt.

79 a §
Övervakad körrätt

Domstolen ska besluta om i lagen om alkolåsövervakad körrätt avsedd övervakad körrätt för en person som gjort sig skyldig till rattfylleri enligt 23 kap. 3 § 1 mom. eller 4 § 1 eller 2 punkten i strafflagen, om den som ska meddelas körförbud begär det. Körförbudet ska vara villkorligt. Övervakad körrätt kan dock inte meddelas på nytt för en gärning som begås under tiden för övervakad körrätt. Det temporära körförbudet upphör och den övervakade körrätten börjar när den som gjort sig skyldig till rattfylleri får ett sådant alkolåskörkort som avses i lagen om alkolåsövervakad körrätt. Den övervakade körrätten upphör den dag då prövotiden för det villkorliga körförbudet upphör.

Domstolen ska återkalla en övervakad körrätt och bestämma att ett villkorligt körförbud ska verkställas, om den övervakade under prövotiden

1) återtar sin begäran om övervakning, eller

2) utan godtagbar orsak bryter mot begränsningarna i den övervakade körrätten eller försummar att fullgöra en skyldighet som hör till den övervakade körrätten.

Om det för den som ska meddelas körförbud har utfärdats temporärt körförbud med stöd av 76 § 1 mom. 6 punkten innan domstolen har beslutat om körförbudet och denne fortfarande begär övervakad körrätt, ska domstolen vid behandlingen av rattfyllerimålet avgöra om det finns en godtagbar orsak till gärningen eller försummelsen.

I övrigt gäller för den övervakade körrätten vad som bestäms i 79 § om villkorligt körförbud.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

RP 36/2008
KoUB 8/2008
RSv 75/2008

Nådendal den 26 juni 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.