257/2008

Given i Helsingfors den 18 april 2008

Lag om ändring av 14 och 17 § i konjunkturdepositionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i konjunturdepositionslagen av den 14 januari 1977 (53/1977) 14 § 3 mom. och 17 §, sådana de lyder i lag 1578/1995, som följer:

14 §

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Besvär anförs på statens vägnar av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

17 §

Om den depositionspliktige, före utgången av uppbördsperioden för konjunkturdepositionen, hos Finlands Bank har gjort en i lagen om investeringsreserveringar (1094/1978) nämnd investeringsdeposition för vilken den i 5 § 2 mom. i lagen om investeringsreserveringar föreskrivna tiden löper ut efter utfärdandet av statsrådets beslut om att konjunkturdepositioner ska göras, ska Skatteförvaltningen på ansökan nedsätta konjunkturdepositionen med investeringsdepositionens belopp. Konjunkturdepositionen kan dock nedsättas högst med ett belopp som motsvarar summan av de uppbördsrater som förfaller till betalning tidigast en månad efter det investeringsdepositionen gjordes.

Finansministeriet eller på dess förordnande Skatteförvaltningen kan av synnerligen vägande skäl på ansökan helt eller delvis befria den depositionspliktige från att göra konjunkturdeposition eller betala dröjsmålsränta, restavgift och förseningsränta som har uppburits eller ska uppbäras på depositionen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2008.

RP 148/2007
FiUB 5/2008
RSv 25/2008

Helsingfors den 18 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.