225/2008

Given i Helsingfors den 11 april 2008

Lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1992 om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992) 4―8 §, 9 § 1 mom., 12 a §, 14 § 3 mom. och 15 §, av dem 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 688/2005 och 9 § 1 mom. samt 12 a och 15 § sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen nya 8 a―8 e och en ny 17 a § som följer:

4 §

Utvecklandet av försörjningsberedskapen och samordningen av beredskapsförberedelserna ankommer på arbets- och näringsministeriet. Varje ministerium ska utveckla försörjningsberedskapen inom sitt eget ansvarsområde.

5 §

För utvecklandet och upprätthållandet av försörjningsberedskapen finns Försörjningsberedskapscentralen. Försörjningsberedskapscentralen har en styrelse och en verkställande direktör. I anslutning till centralen finns Försörjningsberedskapsrådet samt som permanenta samarbetsorgan sektorer och pooler som fungerar på samma sätt som kommittéer.

Ledningen av och tillsynen över centralen ankommer på arbets- och näringsministeriet.

6 §

Försörjningsberedskapscentralen har till uppgift att

1) utveckla samarbetet mellan den offentliga förvaltningen och näringslivet i frågor som gäller försörjningsberedskapen,

2) säkerställa funktionen hos sådana tekniska system som är livsviktiga med tanke på försörjningsberedskapen,

3) trygga kritisk varu- och tjänsteproduktion samt sådan produktion som stöder det militära försvaret,

4) sköta den obligatoriska upplagringen och skyddsupplagringen,

5) i statens säkerhetsupplag hålla sådana material som är nödvändiga för uppnåendet av målen enligt 1 § och fullgörandet av de internationella avtalsförpliktelser som är bindande för Finland.

Bestämmelser om Försörjningsberedskapscentralens andra uppgifter som är nödvändiga för tryggande av försörjningsberedskapen kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §

Verksamheten vid Försörjningsberedskapscentralen leds av en styrelse som inklusive ordföranden och vice ordföranden består av minst 9 och högst 11 medlemmar, varav minst 4 representerar näringslivet. Styrelsens mandatperiod är två år.

Arbets- och näringsministeriet utser ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna efter att ha hört Försörjningsberedskapsrådet. På ordförandens, vice ordförandens och de övriga styrelsemedlemmarnas ansvar tillämpas vad som i lagen om statliga affärsverk (1185/2002) bestäms om styrelsens ansvar.

Arbets- och näringsministeriet fastställer styrelsens arvoden.

8 §

Styrelsen har till uppgift att

1) leda Försörjningsberedskapscentralens verksamhet,

2) styra sektorernas och poolernas verksamhet,

3) utse medlemmarna i sektorerna och godkänna de poolavtal som ingås med samarbetsparterna,

4) ha hand om försörjningsberedskapsfondens förvaltning samt se till att ekonomin och verksamheten ordnas på behörigt sätt,

5) besluta om Försörjningsberedskapscentralens budget och verksamhetsplan,

6) upprätta bokslut och verksamhetsberättelse,

7) ansvara för att Försörjningsberedskapscentralens bokföring och interna revision ordnas på behörigt sätt.

8 a §

Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör utnämns av arbets- och näringsministeriet.

8 b §

Verkställande direktören har till uppgift att

1) leda Försörjningsberedskapscentralens verksamhet och förvaltning enligt de anvisningar som styrelsen har meddelat,

2) lämna styrelsen och dess medlemmar sådana uppgifter som behövs för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter,

3) anställa Försörjningsberedskapscentralens personal,

4) bereda ärenden som tas upp för beslut i styrelsen eller Försörjningsberedskapsrådet med undantag av utnämningen av verkställande direktör samt verkställa besluten,

5) vara generalsekreterare för Försörjningsberedskapsrådet.

8 c §

Försörjningsberedskapsrådet har till uppgift att upprätthålla och utveckla kontakterna med de viktigaste samarbetsparterna, följa försörjningsberedskapens tillstånd och utveckling samt lägga fram åtgärdsförslag.

Statsrådet utnämner minst 22 och högst 26 personer till medlemmar i Försörjningsberedskapsrådet för en mandatperiod på högst fyra år. Ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna ska representera näringslivet. Försörjningsberedskapsrådet lägger för arbets- och näringsministeriet fram förslag till medlemmar i styrelsen.

8 d §

Försörjningsberedskapscentralens styrelse utser sakkunniga som företräder olika områden av försörjningsberedskap till medlemmar i sektorerna, vars uppgift är att bedöma försörjningsberedskapens tillstånd och främja samarbetet mellan myndigheterna och näringslivet i försörjningsberedskapsfrågor.

Pooler inrättas genom avtal mellan centralen och privata aktörer för att sörja för bransch- och företagsspecifika beredskapsförberedelser.

8 e §

Försörjningsberedskapscentralen, sektorerna och poolerna har rätt att av näringsidkare och näringslivets organisationer få uppgifter om produktionskapacitet, lokaler, personalresurser och andra omständigheter som är nödvändiga för att åligganden enligt denna lag ska kunna skötas. I fråga om de uppgifter som fåtts med stöd av denna lag iakttas vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) föreskrivs om handlingssekretess samt tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande.

9 §

På Försörjningsberedskapscentralens bokföring tillämpas bokföringslagen (1336/1997) och på revisionen revisionslagen (459/2007).


12 a §

Statsrådet fastställer Försörjningsberedskapscentralens bokslut, som består av resultaträkning, balansräkning och verksamhetsberättelse. Vid fastställandet av bokslutet kan statsrådet på framställning av centralens styrelse besluta om överföring till statsbudgeten av sådana medel som influtit till försörjningsberedskapsfonden, om de inte är nödvändiga för förverkligandet av de mål för försörjningsberedskapen som uppställts av statsrådet med stöd av 2 § 2 mom. eller för täckande av utgifter enligt 15 §.

14 §

Beträffande aktier som ägs av Försörjningsberedskapscentralen och centralens övriga investeringar tillämpas 3 § 2 mom. i lagen om statliga affärsverk.

15 §

Med medel ur försörjningsberedskapsfonden täcks de utgifter som föranleds av Försörjningsberedskapscentralens och Försörjningsberedskapsrådets verksamhet samt de utgifter som i andra lagar har bestämts att ska täckas med medel ur försörjningsberedskapsfonden.

17 a §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att inom utsatt tid lämna en uppgift som har begärts med stöd av 8 e § eller ger en felaktig uppgift, ska för försörjningsberedskapsförseelse dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 152/2007
EkUB 1/2008
RSv 10/2008

Helsingfors den 11 april 2008

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.