149/2008

Given i Helsingfors den 13 mars 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Läkemedelsverket

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 29 januari 1993 om Läkemedelsverket (132/1993) 8 § 2 mom., 10 § 1 mom. 2 punkt, 16 § 2 mom., och 20 §, av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 96/2002, 10 § 1 mom. 2 punkt sådant det lyder i förordning 92/1996 och 20 § sådant det lyder i förordning 614/2000, som följer:

8 §

Läkemedelsverket kallar på framställning av Läkemedelsverket för högst tre år i sänder nämndernas medlemmar och suppleanter samt utser nämndernas ordförande och vice ordförande.


10 §

Tillsynsnämnden behandlar och avgör ärenden som gäller


2) beviljande av tillstånd som avses i 4 § i blodtjänstlagen (197/2005) samt återkallande av tillstånd enligt 21 § i nämnda lag,


16 §

Läkemedelsverket tillsätter Farmakopékommittén för högst tre år i sänder. Kommittén kan utöver en ordförande och en vice ordförande bestå av högst sex medlemmar.

20 §

Medlemmarna i Läkemedelsverkets nämnder, de permanenta sakkunniga och medlemmar i expertgrupper får arvode för utförda uppdrag och resekostnadsersättning enligt de grunder som Läkemedelsverket fastställer.


Denna förordning träder i kraft den 20 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2008

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Pekka Järvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.