147/2008

Given i Helsingfors den 13 mars 2008

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om registerförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen om registerförvaltningen av den 4 april 1996 (248/1996) 1, 5 - 7, 9 och 11 §, av dem 9 och 11 § sådana de lyder i förordning 1007/2006, som följer:

1 §
Registerförvaltningens myndigheter

Befolkningsregistercentralen är underställd finansministeriet.

Magistraterna är lokala registerförvaltningsmyndigheter som är underställda länsstyrelserna.

I landskapet Åland sköter länsstyrelsen uppgiften som lokal registerförvaltningsmyndighet.

5 §
Registerförvaltningens samarbetsgrupp

Styrningen och uppföljningen av omfattande utvecklingsprojekt inom registerförvaltningen samt ärenden som gäller samordning av verksamheten inom de olika förvaltningsområdena behandlas i registerförvaltningens samarbetsgrupp, som finansministeriet tillsätter för tre år i sänder.

I samarbetsgruppen finns representanter för finansministeriet, Befolkningsregistercentralen, arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, länsstyrelserna, magistraterna samt de viktigaste av de instanser som registerförvaltningen samarbetar med.

6 §
Resultatstyrning

Finansministeriet ställer upp de allmänna målen och verksamhetslinjerna för registerförvaltningen.

Ministeriet godkänner på Befolkningsregistercentralens förslag ämbetsverkets resultatmål.

Länsstyrelsen godkänner på magistratens förslag dess resultatmål på basis av allmänna mål och verksamhetslinjer för registerförvaltningen efter att ha hört Befolkningsregistercentralen och Patent- och registerstyrelsen. Länsstyrelsen i det län där magistraten har sitt verksamhetsområde godkänner magistratens resultatmål. Länsstyrelsen i Östra Finlands län godkänner dock resultatmålen för magistraterna i Lapplands och Uleåborgs län.

7 §
Anslag

Finansministeriet anvisar ett anslag för Befolkningsregistercentralen för dess verksamhet samt anslag för länsstyrelserna att fördelas mellan magistraterna för registerförvaltningens verksamhet.

9 §
Förordnande av ställföreträdare för magistratens chef

Vid förhinder för chefen för magistraten är ställföreträdare för honom eller henne den tjänsteman vid magistraten som bestäms i arbetsordningen. På framställning av magistraten får dock länsstyrelsen till ställföreträdare förordna chefen för eller en häradsskrivare eller någon annan tjänsteman vid en annan magistrat med dennes samtycke. I sådana fall är det länsstyrelsen i det län där magistraten har sitt verksamhetsområde som förordnar ställföreträdaren. Länsstyrelsen i Östra Finlands län förordnar dock ställföreträdarna för cheferna för magistraterna i Lapplands och Uleåborgs län.

11 §
Tillsättande av tjänster

Överdirektören för Befolkningsregistercentralen utnämns av statsrådet. Övrig personal anställs av Befolkningsregistercentralen.

Magistratens chef utnämns av länsstyrelsen i det län där magistraten har sitt verksamhetsområde. Länsstyrelsen i Östra Finlands län utnämner dock cheferna för magistraterna i Lapplands och Uleåborgs län. Övrig personal anställs av magistraten.


Denna förordning träder i kraft den 17 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 mars 2008

Förvaltnings- och kommunminister
Mari Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Terhi Lehtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.