43/2008

Given i Helsingfors den 9 januari 2008

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 2 a § i trafikministeriets beslut om tillämpning av körkortsförordningen

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i trafikministeriets beslut av den 7 september 1990 om tillämpning av körkortsförordningen (846/1990) 2 a §, sådan den lyder i förordning 815/2003, som följer:

2 a §
Undervisning i körning i mörker

Målet för den undervisning i körning i mörker som syftar till förvärvande av körkort är att eleven förstår de särskilda krav som ställs på körning i mörker och är medveten om de risker som hör därtill. Undervisningen ska omfatta åtminstone två körturer med förevisningar och övningar och åtminstone en lektion teoriundervisning. Undervisningen ska följa den undervisningsplan som Fordonsförvaltningscentralen har fastställt. Undervisningen ska såvitt möjligt äga rum på ett område som är avstängt för allmän trafik.

Undervisningen kan även ges med simulator som godkänts av Fordonsförvaltningscentralen att användas vid undervisning i körning i mörker. En förutsättning för godkännandet är att simulatorn, det program som används i undervisningen och undervisningslokalen gör det möjligt att uppnå målen för undervisning i körning i mörker och lämpar sig för genomförande av undervisningen i enlighet med den godkända undervisningsplanen. Simulatorn ska åtminstone ha en tillräckligt stor skärm samt manöveranordningar som ett fordon har och som ger en verklig körkänsla. Undervisningslokalen ska i fråga om belysning och andra förhållanden lämpa sig för undervisning och möjliggöra den koncentration som inlärningssituationen förutsätter. Godkännandet är tidsbundet och kan återkallas, om förutsättningarna inte längre finns, villkoren för godkännandet inte uppfylls eller undervisningen annars inte ordnas på behörigt sätt. Den som håller förarexamen ska enligt 41 § 1 mom. i körkortsförordningen godkänna undervisningslokalen innan den tas i bruk. Ändringar i godkända simulatorer, program eller undervisningslokaler ska anmälas utan dröjsmål i enlighet med beslutet om godkännande. Läraren ska ha körlärarbehörighet. Läraren ska handleda eleven i användningen av simulatorn, vid behov vara närvarande vid undervisningen samt efter prestationen diskutera med eleven och jämföra elevens prestation med de risker som körning i mörker medför.

Undervisningen i körning i mörker ska ges i förarundervisningens första skede. Annan undervisning i körning i mörker än den som avses i 2 mom. kan dock senare läggas till det andra skedet, om undervisningen inte kan ges vid en tidpunkt som lämpar sig för denna undervisning i förarundervisningens första skede. Fordonsförvaltningscentralen ger den som håller förarexamen anvisningar för fastställandet av en tidpunkt som lämpar sig för undervisningen. Undervisningen kan senare läggas till det andra skedet även till följd av ett oöverstigligt hinder hos eleven.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

Helsingfors den 9 januari 2008

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.