1455/2007

Given i Helsingfors den 28 december 2007

Lag om ändring av 7 f § i lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 20 december 1996 om avbytarservice för lantbruksföretagare (1231/1996) 7 f § 1 punkten, sådan den lyder i lag 1135/2001, som följer:

7 f §
Vikariehjälp på andra grunder

En till vikariehjälp berättigad lantbruksföretagare har rätt att få vikariehjälp på grund av

1) fullgörande av beväringstjänst eller civiltjänst, för högst den tid som anges i värnpliktslagen (1438/2007) eller i civiltjänstlagen (1446/2007),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 140/2007
AjUB 9/2007
RSv 132/2007

Helsingfors den 28 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.