1341/2007

Given i Helsingfors den 21 december 2007

Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 19 § samt

fogas till 17 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1185/1998 och 455/2001, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom., som följer:

17 §
Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen kan också grunda sig på ett skriftligt tidsbundet avtal (tjänstemannaläroavtal) som ingås mellan en tjänsteman och arbetsgivaren, om arbetsgivaren och utbildningsanordnaren har kommit överens om att ordna utbildning på det sätt som avses i 1 mom. Utbildningen grundar sig då inte på ett arbetsavtal och man tillämpar inte 18 § på den. Ett tjänstemannaläroavtal kan också ingås med en person som står i ett sådant offentligrättsligt anställningsförhållande som kan jämföras med ett tjänsteförhållande. Arbetsgivaren och tjänstemannen kan genom en gemensam överenskommelse och med omedelbar verkan häva tjänstemannaläroavtalet. Utbildningsanordnaren kan häva läroavtalet efter att ha hört tjänstemannen och arbetsgivaren, om utbildningen inte följer denna lag eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller om bestämmelserna i avtalet mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren inte följs.


19 §
Studerandens skydd i arbetet

Enligt vad som bestäms och föreskrivs i fråga om arbetstagare svarar arbetsgivaren för studerandens skydd i arbetet vid utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter även då studeranden inte står i arbetsavtalsförhållande, tjänsteförhållande eller i därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande till arbetsgivaren.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 67/2007
KuUB 9/2007
RSv 106/2007

Helsingfors den 21 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.