1063/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva (378/1940) 7 b §, 11 § 1 mom., 12―14 §, 16 § 2 mom. samt 19 och 21 §,

av dem 7 b och 12―14 § sådana de lyder i lag 909/2001, 11 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1392/1995, 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag 318/1994 samt 19 § sådan den lyder i nämnda lagar 1392/1995 och 909/2001, och

fogas till 11 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 1392/1995, ett nytt 4 mom. samt till lagen en ny 19 a § som följer:

7 b §

Arvsskatt ska inte betalas för normalt bohag som varit i arvlåtarens eller dennes familjs bruk till den del bohagets värde är högst 4 000 euro.

11 §

De som får en andel i ett dödsbo hänförs till två skatteklasser, som följer:

I. arvlåtarens make, arvinge i rakt uppstigande eller nedstigande led, makes arvinge i rakt nedstigande led samt arvlåtarens trolovade i det fall den trolovade får bidrag som avses i 8 kap. 2 § i ärvdabalken, samt

II. annan släkting eller utomstående.


Vid tillämpning av 1 mom. anses också de som står i adoptivförhållande som personer i uppstigande eller nedstigande led i förhållande till varandra.

12 §

Från den skattepliktiga arvsandelen får

1) arvlåtarens make och den som bestämmelserna om makar tillämpas på enligt 11 § 3 mom. avdra 60 000 euro (makeavdrag),

2) en sådan arvinge i direkt nedstigande led till arvlåtaren som vid dödsfallet var närmast till arv efter arvlåtaren och som då inte hade fyllt 18 år avdra 40 000 euro (minderårighetsavdrag).

Vid tillämpning av 1 mom. 2 punkten anses också de som står i adoptivförhållande som personer i nedstigande led i förhållande till varandra.

13 §

Om en arvsandel eller den enligt 12 § beräknade återstoden därav inte uppgår till 20 000 euro, är den befriad från skatt.

14 §

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen,
20 000―40 000 100 10
40 000―60 000 2 100 13
60 000― 4 700 16

I skatteklass II betalas skatten till dubbelt belopp av skatten enligt skalan.

16 §

Från arvsskatten avdras i de fall som avses i 1 mom. den gåvoskatt som har betalts tidigare samt vid ansökan om lagfart på fastighet betald överlåtelseskatt, om denna inte tidigare har dragits av från gåvoskatten. Om gåvoskatten överstiger arvsskatten återbärs den överskjutande delen inte.

19 §

Gåvoskatt betalas inte för

1) normalt bohag som är avsett för gåvotagarens eller dennes familjs personliga bruk, till den del gåvans värde inte överstiger 4 000 euro,

2) sådant som någon använt för annans uppfostran eller utbildning eller till annans underhåll eller annars gett annan för dessa ändamål i sådan form att gåvotagaren inte har möjlighet att använda det bortgivna beloppet till andra ändamål, eller för

3) annan gåva vars värde understiger 4 000 euro, dock så att om gåvotagaren inom tre år av samma givare får flera sådana gåvor, ska för dessa betalas skatt när deras sammanlagda värde stiger till minst det nämnda beloppet.

19 a §

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns, i euro Skatteprocent för den överstigande delen,
4 000―17 000 100 10
17 000―50 000 1 400 13
50 000― 5 690 16

I skatteklass II betalas skatten till dubbelt belopp av skatten enligt skalan.

21 §

Det som föreskrivs i 9―11 och 15 § om arv och testamente gäller även om gåva.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Lagen tillämpas när skattskyldigheten har inträtt efter lagens ikraftträdande.

Har det första dödsfallet som avses i 17 § inträffat innan denna lag trädde i kraft och det sista efter det att lagen trädde i kraft, och är släktskapsförhållandet det mest avlägsna i det dödsfall som inträffat efter ikraftträdandet, ska skatten betalas till minst det belopp som med anledning av det dödsfall som inträffade före ikraftträdandet skulle ha betalts enligt de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för dödsfallet.

I det fall gåvoskatten på en gåva som getts innan lagen trädde i kraft överstiger den skatt som enligt 20 § ska betalas för gåvan och en gåva som getts efter att lagen trädde i kraft, återbärs skatten inte.

RP 58/2007
FiUB 11/2007
RSv 56/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.