902/2007

Given i Helsingfors den 12 oktober 2007

Lag om ändring av 25 kap. 8 § i kyrkolagen

På förslag av kyrkomötet och i enlighet med riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/1993) 25 kap. 8 § 2―4 mom., sådana de lyder i lag 1274/2003, och

fogas till 25 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 706/1999 och i nämnda lag 1274/2003, ett nytt 5 mom. som följer:

25 kap.

Kompletterande stadganden

8 §
Offentlighet och sekretess

En förtroendevald har rätt att av de kyrkliga myndigheterna få sådana uppgifter samt handlingar för påseende som han eller hon anser vara nödvändiga i sitt värv, om inte något annat följer av bestämmelserna om sekretess.

En revisor har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av de kyrkliga myndigheterna få de upplysningar och ta del av de handlingar som revisorn anser vara nödvändiga för skötseln av revisionsuppdraget.

Beslut om fastställande och uttagande av de avgifter som avses i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet fattas av kyrkofullmäktige, gemensamma kyrkofullmäktige, domkapitlet och kyrkostyrelsen.

I ett reglemente eller en instruktion för en myndighet i en församling eller i en kyrklig samfällighet, i en arbetsordning för ett domkapitel och i ett reglemente för kyrkostyrelsen kan beslutanderätten i fråga om utlämnande av en handling överföras från myndigheten på en tjänsteinnehavare som lyder under den.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

RP 40/2007
FiUB 4/2007
RSv 27/2007

Helsingfors den 12 oktober 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.