867/2007

Given i Helsingfors den 27 september 2007

Statsrådets förordning om ändring av förordning om rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 23 maj 2002 om rättshjälp (388/2002) 2 § 2 mom. sådan den lyder i förordning 997/2004, 5 §, 6 §, 12 § 1 mom. och 20 §, som följer:

2 §

Om det i sökandens hushåll bor barn om vilka sökanden har vårdnaden, avdras från inkomsterna 300 euro per barn. Vid beräkning av vårdnadshavarens disponibla medel beaktas underhållsbidrag, underhållsstöd, familjepension, barnbidrag och hemvårdsstöd som inkomster. Har ett barn regelbundna inkomster, som räcker för det egna underhållet, görs inget avdrag för barnet i fråga. Avdrag kan göras även för ett barn som fyllt 18 år, som sökanden faktiskt försörjer.


5 §

Grundsjälvrisken är den procentuella andel av biträdets arvode och kostnader inklusive mervärdesskatt som rättshjälpstagaren skall betala. Den bestäms enligt sökandens disponibla medel på följande sätt:

Ensamstående personer
högst 700 euro 0 %
högst 900 euro 20 %
högst 1 100 euro 30 %
högst 1 300 euro 40 %
högst 1 400 euro 55 %
högst 1 500 euro 75 %
Makar per person
högst 600 euro 0 %
högst 700 euro 20 %
högst 850 euro 30 %
högst 1 100 euro 40 %
högst 1 200 euro 55 %
högst 1 300 euro 75 %
6 §

Rättshjälp beviljas inte när de disponibla medlen för en ensamstående person överstiger 1 500 euro och för makar 1 300 euro per person.

12 §

Som boendekostnader godkänns en skälig hyra, bolagsvederlag och underhållsutgifter för egnahemshus. Utan särskild utredning godkänns som underhållsutgifter för egnahemshus högst 250 euro. Som boendekostnader för en ägarbostad godkänns de månatliga räntorna på bostadslån. Boendekostnaderna kan lämnas obeaktade till den del bostaden är överdimensionerad för familjen. Bostadsbidrag och bostadstillägg till studiepenning avdras från boendeutgifterna.

20 §

Rättshjälpsavgiften är 70 euro. Ingen rättshjälpsavgift uppbärs, om sökanden på basis av sin ekonomiska ställning har rätt till kostnardsfri rättshjälp.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Förordningen tillämpas då rättshjälp beviljas efter nämnda datum.

Helsingfors den 27 september 2007

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.