378/2007

Given i Helsingfors den 30 mars 2007

Lag om ändring av 6 kap. 14 § i jordabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 kap. 14 § i jordabalken av den 12 april 1995 (540/1995) ett nytt 3 mom. som följer:

6 kap.

Inskrivningsansökningar och behandlingen av dem

14 §
Kompletterande stadganden

I fråga om offentlighet vid behandlingen av inskrivningsärenden och handlingarnas offentlighet gäller lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 13/2006
LaUB 24/2006
RSv 269/2006

Helsingfors den 30 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.