317/2007

Given i Helsingfors den 23 mars 2007

Lag om ändring av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 8 februari 1991 om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) 9 §, sådan den lyder i lag 1351/1996, och

fogas till lagen en ny 9 a § och till 11 §, sådan den lyder i sistnämnda lag och i lag 1146/2003, ett nytt 3 mom. som följer:

9 §
Vite och hot om tvångsutförande

Om någon försummar sin skyldighet enligt denna lag eller enligt en bestämmelse eller föreskrift som har utfärdats med stöd av den, kan skogscentralen genom sitt beslut förplikta personen i fråga att vidta behövliga åtgärder. Landsbygdsverket kan på framställning av skogscentralen förena skogscentralens beslut med vite eller hot om att åtgärderna vidtas på den försumliges bekostnad.

Angående vad som avses i denna paragraf gäller i övrigt viteslagen (1113/1990).

9 a §
Indrivning av statens fordran

Statens fordringar enligt denna lag får indrivas i utsökningsväg utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Landsbygdsverket är den myndighet som driver in statens fordringar enligt denna lag.

11 §
Ändringssökande

Utöver vad som särskilt bestäms om sökande av ändring, har skogscentralen rätt att överklaga beslut som Landsbygdsverket eller förvaltningsdomstolen har fattat med stöd av denna lag, om Landsbygdsverkets beslut avviker från skogscentralens framställning eller om förvaltningsdomstolen har ändrat eller upphävt skogscentralens eller Landsbygdsverkets beslut.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Ett ärende som inletts vid en skogscentral och som enligt denna lag omfattas av Landsbygdsverkets behörighet överförs vid lagens ikraftträdande till Landsbygdsverket för avgörande om det inte avgjorts av skogscentralen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 178/2006
GrUU 45/2006
JsUB 19/2006
RSv 281/2006

Helsingfors den 23 mars 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.