78/2007

Given i Helsingfors den 2 februari 2007

Lag om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Lån och fordringar som överförs

Med stöd av denna lag har jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, länsstyrelserna och lantmäteribyråerna, nedan de överförande myndigheterna, rätt att på Statskontoret överföra skötseln av

1) lån och statens försäljningsprisfordringar som sköts av jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral och som har uppkommit eller beviljats med stöd av följande lagar:

a) lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion (23/1938),

b) lagen om anskaffande av boplatser åt vissa skoltar (273/1955),

c) jorddispositionslagen (353/1958),

d) lagen om inlösen av vissa legoområden i landskommunerna (361/1958),

e) lagen om statens deltagande i kostnaderna för vissa jord- och vattenbyggnadsarbeten (433/1963),

f) lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966),

g) lagen om renskötsellägenheter (590/1969),

h) jordregleringslagen berörande skoltar (593/1969),

i) lagen om gårdsbruksenheter (188/1977),

j) naturnäringslagen (610/1984),

k) skoltlagen (611/1984),

l) renhushållningslagen (161/1990),

m) landsbygdsnäringslagen (1295/1990),

n) skoltlagen (253/1995),

o) lagen om stödjande av grundtorrläggning (947/1997),

p) lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000),

2) lån och statens försäljningsprisfordringar som sköts av länsstyrelserna och som har uppkommit eller beviljats med stöd av följande lagar:

a) skogsförbättringslagen (140/1987),

b) lagen om statens deltagande i kostnaderna för vissa jord- och vattenbyggnadsarbeten,

c) lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996),

d) lagen om reglering av legoområden i stad och köping (218/1962),

e) lagen om understöd av statsmedel för lantmäteriförrättningar (42/1960),

3) statens fordringar som sköts av lantmäteribyråerna och som har uppkommit med stöd av följande lagar:

a) lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977),

b) lagen om vissa regleringar av vattenägor (31/1980),

c) lagen om stöd för nyskiften (24/1981),

d) lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) stödsystem ett system om vilket bestäms i en lag som nämns i 1 § och vars syfte är eller har varit att stödja en åtgärd som vidtas av en enskild, en sammanslutning eller en stiftelse genom att det beviljas stöd i form av lån eller något annat stöd för åtgärden på det sätt som avses i lagen i fråga,

2) lånesystem en låne- eller fordringshelhet som har beviljats eller uppkommit med stöd av en lag som nämns i 1 §,

3) den myndighet som ansvarar för stödsystemet

a) arbetskrafts- och näringscentralen samt lantmäteribyrån, om det är fråga om stödsystemet som gäller lån som beviljats och fordringar som uppkommit med stöd av de lagar som avses i 1 § 1 punkten, 2 punkten underpunkterna b, d eller e eller 3 punkten, och

b) skogscentralen, om det är fråga om stödsystemet som gäller lån och fordringar som avses i 1 § 2 punkten underpunkterna a eller c.

3 §
Genomförande av överföringen

Överföringen av lån och fordringar skall genomföras så att gäldenären inte åsamkas nämnvärd olägenhet med betalningen av lånet eller fordran. Genom förordning av statsrådet bestäms närmare om den tidpunkt då överföringen senast skall genomföras och om förfarandet när överföringen görs.

Den myndighet som ansvarar för uppbörden av lånet eller fordran skall meddela gäldenären från och med när Statskontoret är mottagare av betalningarna och vilka andra uppgifter som överförts på Statskontoret.

4 §
Villkoren för lån och fordringar

Om inte något annat bestäms nedan i denna lag, tillämpas på de lån och fordringar som överförs de bestämmelser, föreskrifter och avtalsvillkor som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Utan hinder av denna lag kan gäldens villkor ändras genom lag enligt vad som bestäms i den i 1 § nämnda lagstiftningen eller på det sätt som det genom lag annars är möjligt.

5 §
När Statskontorets skötselansvar börjar

Statskontorets ansvar för skötseln av ett lån eller en fordran börjar den dag då lånet eller fordran har förts in i Statskontorets datasystem. Den överförande myndighetens ansvar upphör samma dag.

Statskontorets ansvar börjar dock tidigast den 1 januari 2008.

2 kap.

Statskontorets uppgifter

6 §
Betalnings- och uppbördsuppgifter

Statskontoret ansvarar för uppgifter i anslutning till återbetalning, uppbörd och lånebokföring av de lån och fordringar som avses i 1 § samt till redovisning av lånemedlen. Statskontoret sköter också betalningar som beror på att gäldenären betalt för stora belopp, rättelser av fordrings- eller lånebelopp och andra motsvarande omständigheter.

Statskontoret redovisar de medel som influtit av fordringar som avses i 1 § 1 punkten till gårdsbrukets utvecklingsfond, om ett lån har beviljats eller en fordran uppkommit ur utvecklingsfondens medel, samt de medel som erhållits av lån och fordringar som avses i 1 § 2 och 3 punkten till statsbudgeten.

I fråga om statskontorets uppgifter enligt 1 och 2 mom. och om den myndighet som ansvarar för de redovisade medlen bestäms vid behov närmare genom förordning av statsrådet.

7 §
Indrivning

Statskontoret skall se till att en betalning som gäller ett lån eller en fordran sänds till den myndighet som ansvarar för utsökning för indrivning i utsökningsväg, om gäldenären inte inom skälig tid efter en anmärkning betalar den krävda räntan eller amorteringen.

Statskontoret sköter om ansökan om exekutiv auktion efter att vid behov först ha begärt arbetskrafts- och näringscentralens utlåtande om ett lån eller en fordran som avses i 1 §. När Statskontoret ansöker om exekutiv auktion skall det utreda om det har andra förfallna betalningar som gäller lån och fordringar enligt 1 § och som skall indrivas hos samma gäldenär eller om den fastighet som är föremål för exekutiv auktion utgör säkerhet för andra lån eller fordringar enligt 1 § eller är delaktig i en sådan förrättning beträffande vilken finansieringsbeslutet redan har fattats. Statskontoret skall se till att statens intresse bevakas även när någon annan ansöker om exekutiv auktion på en sådan fastighet som utgör säkerhet även för ett lån eller en fordran enligt 1 §. Statskontoret skall se till att i den exekutiva auktionen vid behov deltar antingen en företrädare för Statskontoret eller någon annan tjänsteman som bevakar statens intresse. Om någon företrädare för Statskontoret inte är närvarande vid den exekutiva auktionen, är en företrädare för arbetskrafts- och näringscentralen i första hand skyldig att vara närvarande. Statskontoret skall också tillsammans med arbetskrafts- och näringscentralen utreda om det i syfte att trygga statens fordran är ändamålsenligt att staten köper fastigheten vid den exekutiva auktionen.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov bestämmas om den tid inom vilken utsökning av en förfallen fordran skall begäras. Utan hinder av vad som föreskrivs någon annanstans i lag eller med stöd av lag får Statskontoret ansöka om exekutiv auktion på fast egendom som utgör säkerhet för ett lån eller en fordran endast om den fordran eller det lån som förfallit till betalning överstiger det minimibelopp som bestäms genom förordning av statsrådet.

8 §
Uppföljning och övervakning

Utöver vad som bestäms i 24 d § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988) skall Statskontoret på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet regelbundet lämna jord- och skogsbruksministeriet och Landsbygdsverket samt den myndighet som ansvarar för stödsystemet för lånen och fordringarna uppgifter om de lån och fordringar som Statskontoret sköter för den regelbundna uppföljningen av lånen och fordringarna.

Statskontoret är skyldigt att utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna den myndighet som ansvarar för stödsystemet och Landsbygdsverket de uppgifter som behövs för övervakningen av användningen av ett lån eller en fordran och det stöd som ingår i dem eller för en annan uppgift som hör till dess befogenheter och som gäller ett lån eller en fordran som överförts på Statskontoret.

Statskontoret skall på det sätt som bestäms genom förordning av statsrådet lämna ifrågavarande skogscentral och kommunens landsbygdsnäringsmyndighet de uppgifter om de försäljningsprisfordringar som avses i 1 § 1 punkten underpunkterna i, j och l för bevakning av statens intresse vid försäljning av virke från en fastighet som belastas av en försäljningsprisfordran.

Statskontoret eller dess servicecentral skall lämna de uppgifter som avses i 1―3 mom. utan ersättning.

9 §
Statskontorets rätt att få uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har Statskontoret rätt att av stödmyndigheterna få sådana uppgifter om gäldenärerna som är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som genom denna lag åläggs Statskontoret.

10 §
Sammanställande av uppgifter

Statskontoret och de myndigheter som nämns i 8 § har rätt att sammanställa uppgifter som de fått med stöd av 8 och 9 § med varandra och med uppgifter som de redan innehar.

Sammanställda uppgifter får inte vidareutlämnas, om det inte är fråga om utlämnande av uppgifter till en myndighet som avses i 1 mom. eller till en myndighet som med stöd av lag har rätt att få sammanställda uppgifter.

11 §
Utlämnande av uppgifter

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har arbetskrafts- och näringscentralerna, lantmäteribyråerna, skogscentralerna, Landsbygdsverket, Lantmäteriverket och jord- och skogsbruksministeriet rätt att av Statskontoret få uppgifter om de lån och fordringar enligt 1 § som hör till ett stödsystem som den ansvarar för eller övervakar. Samma rätt har jord- och skogsbruksministeriet samt den myndighet som ansvarar för gårdsbrukets utvecklingsfonds bokföring. Statskontoret kan lämna ut uppgifterna med hjälp av teknisk anslutning.

12 §
Ändringar i uppbördssystemen

Genom förordning av statsrådet bestäms om hur Statskontorets förutsättningar att sköta de lån och fordringar som överförts på det med stöd av denna lag säkerställs, om villkoren eller uppbördsförfarandena eller andra skötselförfaranden förändras.

3 kap.

Ändringar i befogenheterna under lånetiden

13 §
Betalningslättnader

Beslut om betalningslättnader för en eller flera amorterings- eller ränteposter fattas av Statskontoret, om betalningslättnad söks för amorteringen eller räntan på en fordran eller ett lån som avses i 1 § 2 punkten underpunkterna a eller c―e eller 3 punkten. Arbetskrafts- och näringscentralen beslutar om betalningslättnad för en amorterings- eller räntepost som gäller ett lån eller en fordran som avses i 1 § 1 punkten eller i 2 punkten underpunkt b. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas om behörig arbetskrafts- och näringscentral.

En myndighet som ämnar bevilja betalningslättnad med stöd av 1 mom. skall i god tid hos Statskontoret utreda beloppet av den amortering och ränta som förfaller till betalning samt gäldenärens tidigare betalningslättnader.

Närmare bestämmelser om förfarandet när betalningslättnader beviljas kan utfärdas genom förordning av statsrådet. Genom förordning av statsrådet kan också bestämmas om beloppet av den betalningslättnad som beviljas på en gång och om sättet att bevilja den, ifall det är möjligt att bevilja betalningslättnad enligt den lag eller den förordning med stöd av vilken lånet har beviljats eller fordran har uppkommit, men det inte föreskrivs om beloppet av och förutsättningarna för betalningslättnad och det inte finns några villkor för den i det beslut, skuldebrev eller köpebrev som fordran eller lånet grundar sig på.

14 §
Överföringar av lån och fordringar

Om den fastighet byter ägare vars innehav har legat till grund för lånet eller fordran, kan det godkännas att den nya ägaren övertar ansvaret för lånet eller fordran eller gäldenären befrias från ansvar under de förutsättningar som bestäms i eller med stöd av lag genom ett beslut som fattas av

1) Statskontoret, om det är fråga om ett sådant lån eller en sådan fordran som avses i 1 § 2 punkten underpunkterna a eller c och som har börjat återbetalas och har införts i Statskontorets datasystem eller ett sådant lån eller en sådan fordran som avses i 1 § 3 punkten och varom ett återbetalningsbeslut har fattats och har införts i Statskontorets datasystem,

2) lantmäteribyrån, om det är fråga om ett lån som avses i 1 § 2 punkten underpunkterna d eller e eller om det är fråga om ett sådant lån eller en sådan fordran som avses i 1 § 3 punkten och om vilket inte har fattats återbetalningsbeslut eller som inte ännu har införts i Statskontorets datasystem,

3) skogscentralen, om det är fråga om ett lån som avses i 1 § 2 punkten underpunkterna a eller c och som inte har börjat återbetalas eller som inte ännu har införts i Statskontorets datasystem,

4) arbetskrafts- och näringscentralen, om det är fråga om en annan fordran eller ett annat lån som avses i 1 §.

Den nya ägaren kan överta ansvaret för ett lån eller en fordran endast om den ägare som ansvarar för skulden och den nya ägaren eller de som ansvarar för gälden skriftligen har kommit överens om att gäldsansvaret överförs på den nya ägaren eller att en gäldenär befrias från gäldsansvar.

Ett beslut enligt 1 mom. om överföring av gäldsansvaret eller befrielse från gäldsansvar påverkar inte säkerheten för skulden eller befogenheterna att besluta om säkerheten för skulden.

Bestämmelser om förfarandet när lån och fordringar överförs kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Saneringsförfaranden

Samtycke till förfarande enligt lagen om företagssanering (47/1993) eller förfarande enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) eller motsvarande frivilligt förfarande enligt lag ges av Statskontoret eller, om förfarandet gäller lån eller fordran som avses i 1 § 1 punkten eller 2 punkten underpunkt b, av arbetskrafts- och näringscentralen. Om det är arbetskrafts- och näringscentralen som ger samtycke, skall Statskontoret ge centralen ett utlåtande med de uppgifter om lånet eller fordran som behövs för behandlingen av saken.

16 §
Meddelanden om säkerheter för lån och fordringar

Överföringen av ansvaret för skötseln av lån och fordringar på Statskontoret påverkar inte meddelandena om pantansvar för lån, och överföringen påverkar inte heller annars säkerheterna för lån. Över förrättningar som för införande i lagfarts- och inteckningsregistret meddelats registermyndigheten innan ett lån eller en fordran som har uppkommit vid förrättningen har införts i Statskontorets datasystem skall Statskontoret tillställas en kopia av beslutet.

Statskontoret skall för införande i lagfarts- och inteckningsregistret meddela registermyndigheten att en fordran eller ett lån som avses i 1 § 1 punkten underpunkterna e eller o eller 2 och 3 punkten betalts helt och hållet.

När det gäller en annan fordran eller ett annat lån som avses i 1 § skall Statskontoret skriftligen meddela den arbetskrafts- och näringscentral inom vars område den fastighet finns som utgör pant för fordringen eller lånet att fordran eller lånet betalts helt och hållet. Arbetskrafts- och näringscentralen skall utan ogrundat dröjsmål för införande i lagfarts- och inteckningsregistret meddela att fastigheten befriats från pantansvaret och skicka kvitto till gäldenären.

Närmare bestämmelser om förfarandet när befrielse från pantansvar meddelas kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

17 §
Annan skötsel av säkerheter

Samtycke till säkerhetsarrangemang och befrielse från pantansvar angående lån och fordringar som avses i 1 § 1 punkten underpunkterna a―d, f―n och p ges av arbetskrafts- och näringscentralen med iakttagande av vad som i lag eller med stöd av lag bestäms om säkerhetsarrangemang.

18 §
Uppsägning

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag eller med stöd av lag bestäms om uppsägning eller återkrav av ett lån eller en fordran i dess helhet eller delvis fattas beslut om uppsägning och återkrav av ett lån eller en fordran av Statskontoret, om uppsägningen grundar sig på dröjsmål med betalningen av en amortering eller räntan på det sätt som bestäms någon annanstans i lag eller med stöd av lag eller är överenskommet i köpe- eller skuldebrevsvillkoren.

Innan ett lån eller en försäljningsprisfordran som avses i 1 § 1 punkten eller 2 punkten underpunkt b sägs upp skall Statskontoret vid behov begära utlåtande av arbetskrafts- och näringscentralen.

Närmare bestämmelser om förfarandet när lån och fordringar sägs upp kan vid behov utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §
Ränta på lån och fordringar

På lån och fordringar på vilka det vid denna lags ikraftträdande skall betalas en ränta som överstiger den referens- och diskonteringsränta som Europeiska gemenskapens kommission fastställt för beviljandet av statsstöd skall betalas en ränta som är lika stor som den sistnämnda från den följande förfallodagen efter det att lånet har överförts på Statskontorets ansvar, om räntan vid den nämnda tidpunkten fortfarande är högre än den ovan avsedda referens- och diskonteringsräntan.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ränta som gäldenären skall betala på grund av en åtgärd som strider mot gäldens villkor.

Gäldenären skall informeras när räntan ändras.

20 §
Dröjsmålsränta

På lån och fordringar på vilka det vid denna lags ikraftträdande skall betalas en dröjsmålsränta som överstiger den ränta som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) skall efter lagens ikraftträdande betalas en dröjsmålsränta enligt nämnda lagrum från den följande förfallodagen efter det att lånet har överförts på Statskontorets ansvar.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan i stället för dröjsmålsränta fortfarande uppbäras en dröjsmålsavgift som avses i 29 b § 3 mom. i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

21 §
Påskyndad återbetalning

Om den sista posten eller de sista posterna av ett lån eller en fordran skall betalas tillbaka i poster som är större än de vanliga amorteringarna och om beloppet av dessa amorteringar avviker från det som anges i lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar (682/1966), kan det återstående lånebeloppet återkrävas i enlighet med nämnda lag, om inte gäldenären på förfrågan meddelar att han eller hon motsätter sig detta.

Med Statskontorets samtycke får ett lån betalas tillbaka i större poster eller på kortare tid än vad som bestäms i eller med stöd av den lag som ligger till grund för beviljandet av lånet eller fordrans uppkomst.

Om gäldenären betalar amorteringar på ett lån eller en fordran före förfallodagen och det inte är fråga om den sista posten av lånet eller fordran, skall ränta på lånet eller fordran likväl betalas till förfallodagen. Räntan på ett lån eller en fordran som avses i 1 § 2 punkten underpunkt e eller 3 punkten kan dock betalas endast till betalningsdagen.

22 §
Överföring av handlingar

De överförande myndigheterna skall se till att alla handlingar som är nödvändiga för skötseln av lånen och fordringarna överförs till Statskontoret. Om den överförande myndigheten använder samma handlingar för sådana uppgifter i anslutning till lånet eller fordran som kvarstår hos denna, skall till Statskontoret överföras kopior av originalhandlingarna. Om Statskontoret dock behöver originalhandlingen för skötseln av en uppgift som överförts på det genom denna lag, skall originalhandlingen överföras till Statskontoret.

På förvaringstiden för originalhandlingar som överförts till Statskontoret för förvaring tillämpas vad som bestäms om motsvarande handlingar hos jord- och skogsbruksförvaltningens myndigheter.

23 §
Avgiftsbelagd låneskötsel

För sådana prestationer i anslutning till skötseln av lån och statens fordringar enligt 1 § som Statskontoret producerar på eget initiativ kan hos gäldenären tas ut en avgift som motsvarar högst beloppet av statens totalkostnader för produktionen av prestationen. Det exakta avgiftsbeloppet bestäms genom förordning av statsrådet. På avgiften tillämpas i övrigt vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) bestäms om offentligrättsliga prestationer.

Prestationer i anslutning till skötseln av lån och statens fordringar som Statskontoret producerar på eget initiativ är med avvikelse från 1 mom. avgiftsfria för gäldenären, när skulden grundar sig på

1) lagen om inlösen till staten av fastigheter, som skola säljas på exekutiv auktion,

2) jorddispositionslagen,

3) lagen om renskötsellägenheter,

4) jordregleringslagen berörande skoltar,

5) lagen om gårdsbruksenheter,

6) naturnäringslagen,

7) skoltlagen (611/1984),

8) renhushållningslagen,

9) landsbygdsnäringslagen, eller

10) skoltlagen (253/1995).

Avgifterna för prestationer som Statskontoret på gäldenärens begäran producerar vid skötseln av lån som avses i denna lag fastställs på det sätt som föreskrivs om myndigheternas avgiftsbelagda prestationer i lagen om grunderna för avgifter till staten.

24 §
Avtal

De överförande myndigheterna skall se till att avtal med utomstående om behandlingen av uppgifter om de lån och fordringar som överförs upphör den dag då ansvaret för skötseln av lånen och fordringarna överförs på Statskontoret.

25 §
Ändringssökande

I Statskontorets beslut enligt denna lag får ändring sökas genom besvär enligt vad som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

På ett tvistemål som gäller avgiften som uppbärs för skötseln av ett lån eller en fordran tillämpas 69 och 70 § i förvaltningslagen.

26 §
Förflyttning av personal

Personal i tjänsteförhållande vid jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral som sköter lån och fordringar som avses i 1 § 1 punkten jämte deras tjänster kan från och med den 1 maj 2007 förflyttas till tjänster eller uppgifter vid Statskontoret genom beslut av statsrådet. En tjänstemans samtycke förutsätts inte för överföringen av en tjänst eller ändring av tjänstebenämningen, om inte tjänsten överförs till en annan pendlingsregion. De anställda som förflyttas behåller de rättigheter och skyldigheter i anslutning till tjänsteförhållandet som de hade vid tidpunkten för förflyttningen.

27 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2007. Lagens 19 och 20 § träder dock i kraft vid en tidpunk om vilken bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 2008.

Utan hinder av vad som bestäms i denna paragrafs 2 mom. och i 5 § 2 mom. kan på Statskontoret överföras uppgifter angående betalningen och uppbörden av sådana lån och fordringar som avses i 1 § 1 punkten från och med den 1 maj 2007 innan ansvaret för deras skötsel överförs på Statskontoret. I fråga om ärenden som anknyter till dessa lån och fordringar iakttas denna lag i tillämpliga delar från och med den 1 maj 2007 till och med den 31 december 2007.

När Statskontoret är uppbördsmyndighet från och med den 1 maj 2007 ansvarar den myndighet som ansvarade för skötseln av lånet eller fordringen vid denna lags ikraftträdande fortfarande för de förluster och kostnader som åsamkats gäldenärerna till följd av myndighetens felaktiga åtgärder och som lett till att det funnits felaktiga uppgifter om lånet och lånevillkoren i datasystemet. Om förlusten eller kostnaden beror på inkorrekt funktion hos det datasystem som jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral använt, ansvarar dock jord- och skogsbruksministeriet för de förluster och kostnader som åsamkats gäldenären.

Den ränta som avses i 19 § kan uppbäras från och med den 1 januari 2008.

Den dröjsmålsränta som avses i 20 § tillämpas på de fordringar för vilka dröjsmålsränta enligt de bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande skall betalas vid betalningsdröjsmål.

På sådana ärenden som gäller betalningslättnader för lån eller fordringar, överföringar av lån och fordringar på andra personer, befrielse från gäldansvar, ansökningar om skuldsanering samt uppsägning av försäljningsprisfordringar och som är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Utan hinder av 2 mom. kan den myndighet som år 2007 har befogenhet att besluta i ett ärende som avses i 7 mom. fortfarande fatta beslut i ärendet år 2008 tills ifrågavarande lån eller fordran har överförts till Statskontorets datasystem. En ansökan som lämnas till myndigheten efter överföringen skall tillställas Statskontoret för avgörande eller handläggning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 148/2006
JsUB 12/2006
GrUU 39/2006
RSv 191/2006

Helsingfors den 2 februari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.