21/2007

Given i Helsingfors den 12 januari 2007

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 14 § 1 mom. och 5 mom. och 15 § 1, 3 och 5 mom. samt

fogas till lagen en ny 14 a § som följer:

14 §
Överlåtelse

En räntestödshyresbostad eller aktier som medför rätt att besitta en sådan bostad, eller ett räntestödshyreshus eller aktier i ett räntestödshyreshusbolag, får överlåtas till

1) kommunen, eller

2) en sådan av Statens bostadsfond angiven mottagare som kan beviljas räntestödslån för hyresbostad.


Kommunen skall underrätta Statens bostadsfond om förvärv enligt 1 mom. 1 punkten och om i 4 mom. avsedda överlåtelser som kommunen har fått kännedom om.


14 a §
Skyldighet att höra kommunen och anmälningsskyldighet i fråga om överlåtelsetagaren

Statens bostadsfond kan vid behov, innan den fattar ett i 14 § avsett beslut, höra den kommun där den räntestödshyresbostad eller det räntestödshyreshus som ägs direkt eller via aktieinnehav och som skall överlåtas finns, eller den kommun som är hemort för det bolag som äger huset då en aktie i ett räntestödshyreshusbolag överlåts. Hörande av kommunen förutsätter att den varken direkt eller indirekt är part i överlåtelsen.

Statens bostadsfond skall, efter att ha fattat ett i 14 § avsett beslut, meddela detta till den kommun där det hus eller den bostad som skall överlåtas finns, eller till den kommun som är bolagets hemort då överlåtelsen gäller en aktie i ett räntestödshyreshusbolag.

15 §
Överlåtelsepris

Det högsta tillåtna överlåtelsepriset för en räntestödshyresbostad eller en aktie som medför rätt att besitta en sådan bostad eller för ett räntestödshyreshus eller en aktie i ett räntestödshyreshusbolag är den överlåtelseersättning som beräknas enligt denna paragraf, och som Statens bostadsfond fastställer.


Det tillåtna överlåtelsepriset för en aktie i ett hyreshusbolag eller en aktie som medför rätt att besitta en bostad beräknas på basis av överlåtelsepriset för hela aktiestocken i förhållande till aktiernas antal.


Den del av försäljningspriset som överstiger det tillåtna överlåtelsepriset skall betalas till Statens bostadsfond.Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Bestämmelserna i 14 § 1 mom. 2 punkten och 15 § 1 mom. samt 14 a § tillämpas på ansökningar som anhängiggjorts efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 198/2006
MiUB 7/2006
RSv 219/2006

Helsingfors den 12 januari 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Hannes Manninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.