1339/2006

Given i Helsingfors den 21 december 2006

Statsrådets förordning om screening

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 14 § 1 mom. 1 och 9 punkten i folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/1972), sådan denna paragraf lyder i lag 928/2005:

1 §
Förordningens syfte

I denna förordning bestäms om ordnande av screening för kommuninvånarna som ett led i folkhälsoarbetet.

2 §
Definition av screening

Med screening avses i denna förordning undersökningar av eller provtagningar på befolkningen eller en viss del av befolkningen i syfte att konstatera en viss sjukdom eller dess förstadium eller för att upptäcka sjukdomsalstrare.

Screening utgör ett led i den förebyggande hälso- och sjukvården. Screening omfattar fastställande av målgruppen, rådgivning och handledning av individer, provtagning och undersökning, återrapportering, hänvisning till fortsatta undersökningar samt ordnande av behövliga hälsovårdstjänster.

3 §
Screeningprogram

Kommunerna skall ordna screening för sina invånare enligt det nationella screeningprogrammet enligt följande:

1) bröstcancerscreening för kvinnor i åldern 50―69 år födda 1947 eller därefter med 20―26 månaders intervaller,

2) screening i syfte att förebygga cancer i livmoderhalsen hos kvinnor i åldern 30―60 med fem års intervaller, och

3) under gravitetstiden

a) allmän ultraljudsundersökning under tidig graviditet i graviditetsvecka 10―14;

b) utredning av kromosomavvikelser i första hand genom kombinerad screening under tidig graviditet (blodscreening i graviditetsvecka 8―11 och mätning av nackuppklarning i samband med den allmänna ultraljudsundersökningen i graviditetsvecka 10―12) eller alternativt trippeltest i graviditetsvecka 14 eller 15 och

c) ultraljudsundersökning för att utreda grava anatomiska avvikelser i graviditetsvecka 18―21 eller efter graviditetsvecka 24.

Som ett led i folkhälsoarbetet kan kommunerna också ordna annan screening för att att konstatera en sjukdom eller dess förstadium eller för att upptäcka sjukdomsalstrare eller ordna i 1 mom. avsedd screening i större omfattning än vad som anges i 1 momentet.

Innan screening som avses i 2 mom. inleds skall göra en bedömning av hurudana krav screeningen ställer på servicesystemet för hälso- och sjukvården och hur screeningen inverkar på systemet. Bedömningen omfattar en granskning av den sjukdom som screeningen gäller och dess utbredning samt behandlingen av den, screeningsmetoderna, screeningens genomslagskraft, organisering och totala kostnader samt de etiska frågorna i anslutning till screeningen.

4 §
Ordnande av screening

Screeningen skall ordnas enligt ett av kommunen på förhand fastslaget program och med beaktande av tillräckliga förfaranden för kvalitetsledning och kvalitetssäkring.

För att kunna erbjuda ändamålsenliga screeningtjänster skall kommunerna följa och utvärdera screeningens kvalitet, testernas tillförlitlighet samt avvikande resultat och situationer.

5 §
Deltagande i screening

Alla kommuninvånare som ingår i den grupp som genomför screening skall ha rätt att delta i screeningen på lika grunder.

Deltagandet i screeningen är frivilligt. Den som ansvarar för ordnandet av screeningen skall se till att kommuninvånarna har tillgång till tillräcklig information om screeningens mål och genomslagskraft, om eventuella risker i anslutning till screeningen samt om ordnandet av screeningen.

När hälsovårdstjänster ordnas får kommuninvånarna inte särbehandlas på grundval av om de har deltagit eller deltar i screening enligt det nationella screeningprogrammet eller i annan screening som kommunen ordnat.

6 §
Särskilda förutsättningar

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som tar del i insamling och undersökning av screeningprover, återrapportering och fortsatta undersökningar skall ha tillgång till tillräcklig sakkunskap och sådan personal och utrustning som förutsätts för verksamheten.

7 §
Styrning och uppföljning

Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården skall i samråd med Folkhälsoinstitutet och andra aktörer inom branschen följa och utvärdera pågående screeningprogram och de metoder som används inom programmen.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

Kommunen är skyldig att ordna i 3 § avsedd screening för kromosomavvikelser och screening för utredning av grava anatomiska avvikelser hos fostret i enlighet med denna förordning inom tre år efter det att förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs 4 § i folkhälsoförordningen (802/1992).

Helsingfors den 21 december 2006

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Konsultativ tjänsteman
Päivi Kaartamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.