1257/2006

Given i Helsingfors den 22 december 2006

Lag om ändring av lönegarantilagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 9 § i lönegarantilagen av den 27 november 1998 (866/1998), sådan denna paragraf lyder delvis ändrad i lagarna 78/2001 och 862/2001, ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 9 a § som följer:

2 kap.

Villkor för erhållande av betalning enligt lönegarantin

9 §
Maximalt lönegarantibelopp

Vid betalning av ett tillgodohavande som grundar sig på ett system med arbetstidsbank iakttas vad som föreskrivs i 9 a §.

9 a §
Tillgodohavanden i en arbetstidsbank vilka betalas enligt lönegarantin

Tillgodohavanden i en arbetstidsbank kan betalas enligt lönegarantin, om det på arbetsplatsen skriftligen har avtalats om införande av ett system med arbetstidsbank och innehållet i det eller om villkoren för arbetstidsbanken har dokumenterats på annat sätt. Ett ytterligare villkor är att arbetsgivaren för varje arbetstagare har ett arbetstidskonto för registrering av tillgodohavandena och deras intjänande eller att transaktionerna och tidpunkten för dem framgår av arbetstids- eller lönebokföringen.

Det maximala beloppet för tillgodohavanden i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 169/2006
AjUB 12/2006
RSv 207/2006

Helsingfors den 22 december 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.