912/2006

Given i Helsingfors den 19 oktober 2006

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 11 a § och 29 a § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 11 a § och 29 a § 1 mom. i lag 748/2004 och 29 a § 3 mom. i lag 641/2006, samt

fogas till 10 §, sådan den lyder i lagarna 588/2003 och 700/2004, ett nytt 7 mom. som följer:

10 §
Koncession

Vad som föreskrivs i 6 mom. tillämpas även på ett europaandelslag som avses i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar), nedan europaandelslagsförordningen, om europaandelslaget har beviljats en motsvarande koncession i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har för avsikt att flytta sin hemort till Finland så som bestäms i artikel 7 i europaandelslagsförordningen. Detsamma gäller när ett europaandelslag bildas genom fusion så att ett övertagande andelslag som har sin hemort i någon annan stat registreras som europaandelslag i Finland.

11 a §
Registeranmälan om koncession

Finansinspektionen skall anmäla koncessionen för registrering. En depositionsbanks koncession skall dessutom för kännedom anmälas till insättningsgarantifonden och, om kreditinstitutet tillhandahåller investeringstjänster, till ersättningsfonden för investerarskydd. En koncession som har beviljats för ett nytt företag, ett europabolag eller ett europaandelslag som flyttar sin hemort till Finland registreras samtidigt som företaget.

29 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Om ett kreditinstitut har för avsikt att flytta sin hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet så som bestäms i artikel 8 i europabolagsförordningen eller i artikel 7 i europaandelslagsförordningen, skall kreditinstitutet utan dröjsmål efter att ha anmält förslaget för registrering, till Finansinspektionen sända en kopia av det förslag om flyttning och den redogörelse som avses i artikel 8.2 och 8.3 i europabolagsförordningen eller i artikel 7.2 och 7.3 i europaandelslagsförordningen.


Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004) eller i 9 § 5 mom. i lagen om europaandelslag (906/2006), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 9 § 2 mom. i lagen om europabolag eller i 9 § 3 mom. i lagen om europaandelslag beviljats har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen eller i 16 kap. 13 § 1 mom. i lagen om andelslag endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006
EkUB 9/2006
RSv 99/2006
Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

Helsingfors den 19 oktober 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.