717/2006

Given i Helsingfors den 18 augusti 2006

Lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 29 juni 2001 om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) 11 § 3 och 4 mom., sådana de lyder i lag 84/2003,

ändras 5 § 4 punkten, 9 § 3 mom., det inledande stycket i 24 § 1 mom. och det inledande stycket i 27 a § 1 mom., av dem 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1282/2004 och det inledande stycket i 27 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 736/2004, samt

fogas till lagen nya 11 a―11 d § som följer:

5 §
Räntestödslåntagare

Ett lån kan godkännas som räntestödslån, om det beviljas


4) ett aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket något eller några i 1―3 punkten avsedda samfund har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen (1336/1997).

9 §
Räntestödslån för hyresbostäder

Vid anskaffning av ett hyreshus av vars bostäder minst 30 procent enligt en av Statens bostadsfond godkänd plan anvisas till hyresbostäder för personer som hör till grupper med särskilda behov tillämpas villkoren i 2 mom. inte då anskaffningslånet godkänns som räntestödslån. Härvid kan som räntestödslån godkännas enbart lån som tagits av kommuner eller samkommuner eller lån som beviljats ett sådant aktiebolag eller bostadsaktiebolag i vilket en kommun eller samkommun har sådant direkt bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen. En annan i 5 § avsedd räntestödstagares lån kan också godkännas som räntestödslån när verksamheten syftar till att förbättra levnadsförhållandena för personer som hör till grupper med särskilda behov genom att erbjuda dem bostad.


11 a §
Syftet med valet av hyresgäster

Syftet med valet av hyresgäster är att räntestödshyresbostäder skall anvisas för de hushåll som mest behöver en hyresbostad och samtidigt eftersträvas en mångsidig boendestruktur i huset och ett i socialt hänseende välbalanserat bostadsområde.

11 b §
Grunderna för val av hyresgäster och företrädesordning

Valet av hyresgäster till räntestödshyresbostäder grundar sig på social ändamålsenlighet och ekonomiskt behov. Hyresgäster skall väljas med hänsyn till hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster (grunderna för val av hyresgäster).

Vid valet av hyresgäster skall företräde ges bostadslösa och andra hushåll som har det mest brådskande behovet av bostad, är minst bemedlade och har de lägsta inkomsterna.

Vid valet av hyresgäster till sådana räntestödshyresbostäder i fråga om vilka en eller flera kommuner har den faktiska bestämmanderätten kan en medlem i den kommun där bostaden är belägen få företräde bland sådana sökande som enligt en helhetsbedömning med beaktande av bostadsbehovet, inkomsterna och förmögenheten är i samma ställning.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om grunderna för valet av hyresgäster och om företrädesordningen.

11 c §
Undantag från grunderna för val av hyresgäster och från företrädesordningen

Undantag från grunderna för val av hyresgäster får göras av hälsoskäl eller sociala skäl eller i syfte att främja ett ändamålsenligt nyttjande av räntestödshyresbostäderna. Med hänsyn till syftet med valet av hyresgäster skall undantaget vara motiverat i samhälleligt hänseende, med tanke på sökandenas situation och för driften av huset. Ett undantag får inte i väsentlig utsträckning försämra möjligheterna för sökande som enligt 11 b § 2 mom. skall få företräde till en bostad. Genom förordning av statsrådet kan det föreskrivas närmare om undantagen från grunderna för val av hyresgäster.

Undantag kan i enskilda fall göras från företrädesordningen enligt 11 b § 2 mom., om det är motiverat med beaktande av hushållets speciella förhållanden, hyresbostadssituationen på orten eller hyreshusets eller bostadsområdets boendestruktur.

11 d §
Tillsynen över valet av hyresgäster

Kommunen utövar tillsyn över att grunderna för val av hyresgäster följs. Kommunen har rätt att av låntagaren kräva de uppgifter som behövs för tillsynen.

Genom förordning av miljöministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om de förfaranden som skall iakttas vid val av hyresgäster och vid tillsynen över valet. Den allmänna styrningen av kommunerna och låntagarna ankommer på Statens bostadsfond.

24 §
Allmännyttighet

Ett i 5 § 1 mom. 3 punkten avsett samfund och ett bolag i vilket samfundet har i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande skall uppfylla följande krav och iaktta dem i sin verksamhet:


27 a §
Avkastning som skall gottskrivas kommunen och andra offentliga samfund

Ett i 5 § 4 punkten avsett samfund i vilket ett i 5 § 1 punkten avsett samfund har sådant bestämmande inflytande som avses i 1 kap. 5 § 1 mom. 1 punkten i bokföringslagen får inte gottskriva ägaren med mer än den avkastning som bestäms enligt 24 § 3 punkten, om samfundet ägerDenna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Denna lag tillämpas även på hyresbostäder för vilka lån har beviljats med stöd av lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980) och vilkas användning är begränsad under 20 års tid.

RP 47/2006
MiUB 4/2006
RSv 65/2006

Helsingfors den 18 augusti 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.