704/2006

Given i Helsingfors den 14 augusti 2006

Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som utförs av den revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) tas avgifter ut till staten enligt denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka OFR-nämnden tar ut fasta avgifter är

1) avgift för behandling av ansökan om examensrätt 35 euro,

2) examensavgift av den som deltar i OFR-examen 164 euro,

3) avgift för införande av en person i OFR-registret och för revisorsintyg 57 euro,

4) avgift för behandling av ansökan om att bli godkänd som OFR-sammanslutning 334 euro,

5) avgift för införande av en sammanslutning i OFR-registret 57 euro,

6) avgift för behandling av en utredning över OFR-verksamheten 300 euro per OFR-sammanslutning.

Utöver den behandlingsavgift som avses ovan tas hos en OFR-sammanslutning på basis av det antal OFR-revisorer som den sista dagen det kalenderår som föregår inlämnandet av utredningen över OFR-verksamheten är anställda hos en OFR-sammanslutning ut 100 euro i behandlingsavgift, om revisorerna är flera än två till antalet, dock högst 2 000 euro.

7) årsavgift av OFR-revisorer 90 euro,

8) avgift för intyg och utdrag ur OFR-registret 10 euro.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande prestationer prissätter OFR-nämnden enligt företagsekonomiska grunder:

1) publikationer,

2) fotokopior och andra kopior,

3) andra serviceprestationer.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2006 och gäller till och med den 31 december 2008.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 29 november 2001 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (1105/2001).

För prestationer som har inletts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med det som föreskrivs i den förordning som upphävs genom denna förordning.

Avgift enligt 2 § 7 punkten i förordningen tas år 2006 ut av dem som är införda i OFR-registret den dag denna förordning träder i kraft på ett belopp av 30 euro. År 2007 tas avgift ut av dem som var införda i OFR-registret den 1 januari 2007.

Helsingfors den 14 augusti 2006

Finansminister
Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.