641/2006

Given i Nådendal den 21 juli 2006

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i kreditinstitutslagen av den 30 december 1993 (1607/1993) 98 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 69/2003,

ändras 21 § 5 mom., 24 a § 2 mom. 29 a § 3 mom., 30 § 1―3 och 5 mom., 41 § 1 mom., 44 §, 81 § 2 mom., 94 § 7 mom., 97 b §, 98 § 1 mom. 3 och 5 punkten samt 100 b §,

sådana de lyder, 21 § 5 mom. och 81 § 2 mom. i lag 1340/1997, 24 a § 2 mom., 30 § 5 mom. samt 44, 97 b och 100 b § i lag 1500/2001, 29 a § 3 mom. i lag 748/2004, 30 § 1―3 mom. i lag 1305/2004, 41 § 1 mom. i lag 108/1999, 94 § 7 mom. i lag 75/2003 samt 98 § 1 mom. 3 och 5 punkten i nämnda lag 69/2003, som följer:

21 §
Förhållandet mellan ett kvalificerat innehav och kapitalbasen

Vid beräkningen av de investeringsbelopp som avses i 1―3 mom. anses kreditinstitutets och dess konsolideringsgrupps innehav omfatta också aktier och andelar ägda av sådana finansiella institut och tjänsteföretag som står utanför kreditinstitutets konsolideringsgrupp och som enligt bokföringslagen är kreditinstitutets intresseföretag, i samma förhållande som kreditinstitutet äger aktier eller andelar i dessa finansiella institut eller tjänsteföretag.


24 a §
Finansiering av förvärv och emottagande som pant av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Ett kreditinstitut och ett till dess konsolideringsgrupp hörande finansiellt institut får, om inte något annat följer av 3 mom., utan hinder av 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen (624/2006), 8 kap. 7 § 1 mom. i lagen om andelslag (1488/2001) samt 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947) bevilja lån för förvärv av egna och sitt moderföretags aktier och andelar samt ta emot sådana som pant, om de är sådana börs- eller marknadsvärdepapper som avses i 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989) och om beviljandet av lånet eller emottagandet av panten ingår i kreditinstitutets eller i ett till dess konsolideringsgrupp hörande finansiellt instituts normala affärsverksamhet samt om lånet har beviljats eller panten har tagits emot på de sedvanliga villkor som kreditinstitutet eller det finansiella institutet iakttar i sin verksamhet.


29 a §
Flyttning av hemort till någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registermyndigheten får inte ge ett sådant intyg som avses i 9 § 5 mom. i lagen om europabolag (742/2004), om Finansinspektionen innan ett sådant tillstånd som avses i 2 mom. i samma paragraf beviljats har meddelat registermyndigheten att kreditinstitutet inte har iakttagit bestämmelserna om flyttning av hemort eller bestämmelserna om fortsättande av verksamheten i Finland eller avslutande av verksamheten. Tillstånd får beviljas innan en månad har förflutit från den dag som avses i 16 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen endast om Finansinspektionen har meddelat att den inte motsätter sig en flyttning av hemorten.

30 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om bokslut

Ett kreditinstituts bokslut skall upprättas och offentliggöras enligt detta kapitel samt enligt finansministeriets med stöd därav givna förordningar och Finansinspektionens med stöd därav meddelade föreskrifter. På kreditinstitut tillämpas dessutom bokföringslagen och med stöd av den givna bestämmelser när något annat inte föreskrivs i denna lag eller i finansministeriets med stöd av den givna förordningar eller annanstans i lag. På affärsbanker och övriga kreditinstitut i aktiebolagsform tillämpas dessutom bokslutsbestämmelserna i aktiebolagslagen och på andelsbanker samt övriga kreditinstitut i andelslagsform bokslutsbestämmelserna i lagen om andelslag, när något annat inte föreskrivs nedan. På kreditinstitut tillämpas inte 8 kap. 11 § i aktiebolagslagen eller 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om andelslag. Vad som i detta kapitel bestäms om bokslut tillämpas på den helhet som omfattar de handlingar som ingår i och bifogats till bokslutet, om annat inte bestäms nedan.

Vid upprättande av bokslut för kreditinstitut tillämpas inte vad som i bokföringslagens 1 kap. 4 § 1 mom. föreskrivs om räkenskapsperiod, i 3 kap. 1 § 3 mom. om begränsning av skyldigheten att upprätta finansieringsanalys och i 4 mom. om verksamhetsberättelsen, i 2 § 2 mom. om tillstånd att avvika från bestämmelserna om upprättande av bokslut och i 6 § om tiden för upprättande av bokslut, i 4 kap. 1 § om definitionen på omsättning, i 3 § om definitionen på bestående och rörliga aktiva och i 4 § om definitionen på omsättnings- och finansieringstillgångar samt i 5 kap. 2 § om hur fordringar, finansiella tillgångar och skulder tas upp i balansräkningen, i 2 a § om värdering av finansiella instrument och hur de tas upp i bokslutet, i 4 § om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverkningsgrad och i 6 § om periodisering av anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar. Därvid tillämpas inte heller 1 § 1 mom., 3 och 4 §, 5 § 3 mom. 2 punkten och 6 § i 8 kap. i aktiebolagslagen vilket gäller eget kapital, bokslut, verksamhetsberättelse och koncern eller 1 § 1 mom., 2 och 3 § samt 7 § 1 mom. i 6 kap. i lagen om andelslag vilket gäller bokslut och koncernbokslut.

Vid upprättande av koncernbokslut för kreditinstitut tillämpas inte vad som i bokföringslagens 6 kap. 1 § 3 mom. föreskrivs om skyldighet för små bokföringsskyldiga att upprätta koncernbokslut, i 2 § 2 och 3 mom. om finansieringsanalys och verksamhetsberättelse för koncerner, i 7 § 6 mom. om hur små koncerner skall dela upp avskrivningsdifferensen och reserver samt i 9 § om tillämpning av poolningsmetoden, 8 kap. 9 § 1 mom. i aktiebolagslagen samt 6 kap. 8 § 1 och 3 mom. i lagen om andelslag. Vid upprättande av koncernbokslut tillämpas 6 kap. 4 § 2 och 3 mom. i bokföringslagen i den omfattning som de däri angivna beräkningsprinciperna och lagrummen med stöd av 2 mom. skall tillämpas på kreditinstitut.


Vad som föreskrivs i 3 kap. 9 och 11 § i bokföringslagen, i 8 kap. 10 § i aktiebolagslagen och i 6 kap. 9 § i lagen om andelslag skall inte tillämpas på registrering eller annat offentliggörande av ett kreditinstituts eller en holdingsammanslutnings bokslut.


41 §
Delårsrapport och årsrapport

En depositionsbank skall för varje räkenskapsperiod som är längre än sex månader upprätta en delårsrapport för de sex första eller för de tre, sex och nio första månaderna, om inte något annat följer av 2 kap. 5 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. På delårsrapporterna skall i övrigt tillämpas vad som bestäms i 2 och 3 mom. samt i 2 kap. 5 § 2―4 mom. i värdepappersmarknadslagen. På motsvarande sätt skall en depositionsbank upprätta årsrapporter med iakttagande i tillämpliga delar av 2 kap. 5 a § i värdepappersmarknadslagen. Om inte något annat följer av denna paragraf gäller i fråga om delårsrapporten och årsrapporten för depositionsbanker på vilka tillämpas 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen dessutom vad som i nämnda lag bestäms om delårsrapporter och årsrapporter.


44 §
Finansinspektionens skyldighet att förordna revisor samt särskild granskning och granskare

Finansinspektionen skall för kreditinstitut förordna en revisor enligt 27 § i revisionslagen och 7 kap. 5 § i lagen om andelslag samt förordna om särskild granskning och granskare enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen och 7 kap. 7 § i lagen om andelslag. När det gäller förordnande av revisor samt särskild granskning och granskare i de ovan angivna fallen skall i övrigt tillämpas revisionslagen, aktiebolagslagen och lagen om andelslag. Finansinspektionen skall dessutom förordna en behörig revisor för kreditinstitut som inte har en revisor som uppfyller de i 43 § angivna kraven.

81 §
Begränsningar av vinstutdelningen till följd av soliditeten och stora kundrisker

I fråga om den rätt till utdelning som tillkommer aktieägarna i andra finansiella institut i aktiebolagsform än värdepappersföretag gäller, utan hinder av 1 mom., bestämmelserna i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen.


94 §
Tystnadsplikt

Vad som föreskrivs i 7 kap. 6 § i lagen om andelslag gäller inte kreditinstitut eller företag som hör till samma konsolideringsgrupp som kreditinstitutet.


97 b §
Tillämpning av de i lagen om andelslag ingående bestämmelserna om penninglån

På kreditinstitut och på finansiella institut som hör till samma konsolideringsgrupp som dessa tillämpas inte 8 kap. 7 § i lagen om andelslag. I 24 a § ingår bestämmelser om beviljande av penninglån för finansiering av förvärv av egna aktier eller andelar eller aktier eller andelar i moderföretaget.

98 §
Kreditinstitutsbrott

Den som


3) i sin affärsverksamhet använder ordet "insättning" i strid med 2 c § 2 mom. eller ordet "bank" i strid med 8 § 2 mom., eller

5) bryter mot vad som i sparbankslagen föreskrivs om utlåtande av en revisor såsom oberoende sakkunnig,

skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för kreditinstitutsbrott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.


100 b §
Brott mot bestämmelserna om kreditinstituts likvidation

Den som i egenskap av ett kreditinstituts styrelsemedlem eller likvidator grovt försummar att fullgöra en skyldighet som enligt 20 kap. i aktiebolagslagen, 6 kap. i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform, 8 kap. i sparbankslagen, 19 kap. i lagen om andelslag eller 9 kap. i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform åligger i egenskap av ett kreditinstituts styrelsemedlem eller likvidator skall, om inte gärningen är ringa eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag, för brott mot bestämmelserna om kreditinstituts likvidation dömas till böter.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Denna lags bestämmelser om bokslut och verksamhetsberättelse skall tillämpas senast på den räkenskapsperiod som börjar efter lagens ikraftträdande.

RP 109/2005
EkUB 7/2006
RSv 63/2006

Nådendal den 21 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.