303/2006

Given i Helsingfors den 28 april 2006

Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980) 5, 10, 12, 13 a och 14 §, 15 § 5 mom., 21 § 1 mom. samt 21 a § 1 mom.,

av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 424/1994, 10 §, 21 § 1 mom. och 21 a § 1 mom. sådana de lyder i lag 809/1992, 12 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lagar 809/1992 och 424/1994, 13 a § sådan den lyder i nämnda lag 424/1994 och 15 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1000/1999, samt

fogas till lagen nya 12 b―12 h § som följer:

5 §

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar i egenskap av högsta myndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Livsmedelssäkerhetsverket leder och övervakar i egenskap av centralförvaltningsmyndighet verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag samt med stöd av den utfärdade bestämmelser.

Länsstyrelsen och länsveterinären, som lyder under den, svarar i länet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Kommunalveterinären svarar på kommunens område för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Besiktningsveterinären svarar vid slakteriet för verkställigheten och tillsynen över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Livsmedelssäkerhetsverket kan förordna länsveterinären och länsstyrelsen kommunalveterinären att även utanför sitt tjänsteområde handha en viss uppgift som hör till denna lags verkställighet. Livsmedelssäkerhetsverket kan ålägga även en annan veterinär att i anslutning till en dylik uppgift utföra en verkställande uppgift, såsom avlivning av ett djur, avspärrning av ett område eller någon annan motsvarande uppgift. En sådan annan veterinär som utför en uppgift som Livsmedelssäkerhetsverket ålagt honom eller henne skall vid utförandet av uppgiften iaktta vad som bestäms i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). På en veterinär tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar samt vad som i skadeståndslagen (412/1974) bestäms om offentligt samfunds och tjänstemans skadeståndsansvar. Administrativa beslut om nödvändiga åtgärder fattas av den myndighet som svarar för verkställigheten av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. I denna paragraf avsedda veterinärer är skyldiga att i uppgifter som ansluter sig till verkställigheten av denna lag följa föreskrifter som utfärdas av Livsmedelssäkerhetsverket.

10 §

En i 5 § avsedd veterinär skall informera om förekomsten av samt säkerhetsåtgärderna i fråga om en i 3 § 2 mom. avsedd djursjukdom eller en sådan allvarlig smittsam djursjukdom som inte förekommer i Finland, om detta är nödvändigt för att förhindra sjukdomens spridning. Informationen kan vara allmän eller gälla endast en viss person eller grupp, såsom djurägare vars djur löper risk för att insjukna från samma smittkälla.

Närmare bestämmelser om informationen utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 §

Om förekomsten eller spridningen av en djursjukdom kan innebära risk för människors hälsa, allvarlig risk för djurs hälsa eller ekonomiska förluster för djurproduktionen, kan det i syfte att förebygga djursjukdomar, förhindra deras spridning samt utreda sjukdomsläget

1) bestämmas att djur skall undersökas, vaccineras eller annars behandlas eller avlivas av tvingande skäl,

2) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud för djurhållningen,

3) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud för handeln med och förmedlingen av djur samt ordnandet av sådan verksamhet,

4) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud för djurutställningar, djurtävlingar eller andra motsvarande tillställningar,

5) meddelas om nödvändiga åtgärder för förvaring, hantering och användning av gödsel och urin av djur,

6) bestämmas om användningen av utrustning och redskap som används på platser där djur hålls samt om nödvändiga metoder för att rengöra och desinficera dem,

7) meddelas nödvändiga begränsningar eller förbud för besök på platser där djur hålls,

8) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud för anläggningar som bedriver slakt av djur samt anläggningar som hanterar foder, animaliska produkter eller animaliskt avfall som anläggningarna skall iaktta i sin verksamhet,

9) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud som skall iakttas vid sådan användning av döda djur och delar av dem samt animaliskt avfall från dem som är förenad med fara för spridning av djursjukdomar, samt

10) meddelas nödvändiga villkor, begränsningar eller förbud som skall iakttas vid överlåtelse och användning av sådana matrester till djurfoder vilka är av animaliskt ursprung.

Närmare bestämmelser om i 1 mom. avsedda åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor och begränsningar utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

I enskilda fall fattar Livsmedelssäkerhetsverket beslut om i 1 mom. avsedda åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor och begränsningar.

I den i 2 mom. avsedda förordningen av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom föreskrivas att länsveterinären i enskilda fall kan bevilja tillstånd att avvika från förbuden och begränsningarna i förordningen, om det kan säkerställas att den verksamhet som tillståndet avser inte innebär risk för spridning av en djursjukdom. I förordningen skall härvid dessutom utfärdas närmare bestämmelser om villkoren för tillståndet.

12 b §

I syfte att förebygga djursjukdomar, förhindra deras spridning samt utreda sjukdomsläget skall den som äger eller innehar djur märka djuren med tanke på deras identifiering samt spårningen av deras ursprung och rörlighet.

Närmare bestämmelser om vilka djur som skall märkas och på vilket sätt utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 c §

I syfte att förebygga djursjukdomar, förhindra deras spridning samt utreda sjukdomsläget är ägare och innehavare av djur samt personer som deltar i handeln med samt förmedling och transport av djur skyldiga att föra förteckning över de djur som de äger, innehar, transporterar, köper och överlåter. I förteckningen skall införas djurart och antalet djur samt uppgifter om djurens ålder, födelse, död, märkning och ursprung samt i fråga om djur som förflyttas uppgifter om destination och transport. Dessutom är djurets ägare och innehavare samt personer som deltar i handeln med samt förmedling och transport av djur skyldiga att ge de myndigheter som anges i 5 § sådana uppgifter som är nödvändiga för verkställigheten av denna lag och för tillsynen över att lagen följs.

Närmare bestämmelser om vilka djur som skall föras in i en förteckning i enlighet med 1 mom., förteckningens innehåll, form och förvaring samt lämnande av de i 1 mom. avsedda uppgifterna till myndigheterna utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

12 d §

I syfte att bekämpa och förebygga djursjukdomar kan arrangeras och genomföras program för hälsokontroll av djur som omfattar i 12 § 1 mom. avsedda åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor eller begränsningar i fråga om förfaranden som skall iakttas i djurhållningen, såsom förflyttningar av djur, utfodring av djur eller regelbundna undersökningar av djur. Det är frivilligt för djurhållningsenheterna att höra till program för hälsokontroll. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan bestämmas att det är obligatoriskt att höra till ett program för hälsokontroll, om det är nödvändigt för bekämpning av i 3 § 2 mom. avsedda djursjukdomar eller för genomförande av Europeiska gemenskapens lagstiftning.

Program för hälsokontroll upprättas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas också närmare bestämmelser om de i 1 mom. avsedda åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor och begränsningar som ingår i det program som skall upprättas samt om vilka djurhållningsenheter, djur och djursjukdomar programmet gäller. I en förordning av jord- och skogsbruksministeriet om upprättande av ett program för hälsokontroll kan dessutom utfärdas bestämmelser om villkoren i fråga om en djurhållningsenhets produktionsform, antalet djur, djurens hälsotillstånd och undersökningar för att klarlägga hälsotillståndet för att djurhållningsenheten skall höra till programmet samt om innehållet i de anmälningar som avses i 12 e § och förfarandet när dessa anmälningar görs.

12 e §

Den person som är ansvarig för en djurhållningsenhet kan ansluta djurhållningsenheten till ett frivilligt program för hälsokontroll genom att lämna en skriftlig anmälan om detta till kommunalveterinären. Har villkor ställts för att en enhet skall kunna höra till ett frivilligt program för hälsokontroll, fattar kommunalveterinären beslut om godkännandet. Enligt en i 12 d § 1 mom. avsedd förordning av jord- och skogsbruksministeriet skall de djurhållningsenheter som hör till ett obligatoriskt program för hälsokontroll anmäla sig till kommunalveterinären.

Har villkor ställts för att en djurhållningsenhet skall kunna höra till ett program för hälsokontroll, kan en djurhållningsenhet uteslutas ur programmet om dessa villkor inte längre uppfylls och denna situation inte är tillfällig. Vidare kan en djurhållningsenhet uteslutas ur ett frivilligt program för hälsokontroll om den inte iakttar i 12 d § avsedda åtgärder, föreskrifter, förbud, villkor eller begränsningar i enlighet med programmet för hälsokontroll. Beslut om uteslutande ur ett program för hälsokontroll fattas av länsveterinären på förslag från kommunalveterinären. Den person som är ansvarig för en djurhållningsenhet kan på eget initiativ anmäla att djurhållningsenheten utträder ur ett frivilligt program för hälsokontroll. Anmälan om utträde skall göras skriftligen till kommunalveterinären.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda anmälningar skall åtminstone innehålla uppgifter om de djur som hålls i djurhållningsenheten och deras ägare, ägarens adress och övriga kontaktuppgifter samt djurhållningsenhetens adress och eventuellt lägenhetssignum. Kommunalveterinären skall tillställa länsveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om de djurhållningsenheter som anslutit sig till eller godkänts för ett program för hälsokontroll, de djurhållningsenheter som anmält sig till honom eller henne och som hör till ett obligatoriskt program för hälsokontroll samt de djurhållningsenheter som utträtt ur ett frivilligt program för hälsokontroll. Länsveterinären skall tillställa kommunalveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket uppgifter om de djurhållningsenheter som uteslutits ur ett program för hälsokontroll.

12 f §

Bestämmelser om godkännande och övervakning av anläggningar för bearbetning av döda djur, delar av dem eller animaliskt avfall finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel (biproduktförordningen).

Behöriga myndigheter enligt biproduktförordningen i fråga om de i 1 mom. nämnda anläggningarna är de myndigheter som avses i 5 §. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om behörigheten att godkänna och övervaka anläggningarna.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas närmare bestämmelser om de frågor angående godkännande eller övervakning av anläggningar som avses i 1 mom. eller förteckningar över godkända anläggningar som medlemsstaterna enligt biproduktförordningen skall fatta beslut om.

Den i artikel 26 i biproduktförordningen avsedda riksomfattande förteckningen över godkända anläggningar förs av Livsmedelssäkerhetsverket.

12 g §

Sådana djur och animaliska produkter som kan föranleda risk för spridning av en i 3 § 2 mom. avsedd djursjukdom eller en sådan allvarlig smittsam djursjukdom som inte förekommer i Finland, får importeras från andra medlemsstater inom Europeiska unionen till Finland eller exporteras från Finland till andra medlemsstater inom Europeiska unionen endast av en aktör som har antecknats i Livsmedelssäkerhetsverkets register.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas sådana i Europeiska gemenskapens lagstiftning förutsatta närmare bestämmelser om de djur och animaliska produkter i fråga om vilka gäller att 1 mom. tillämpas på import och export av dem.

En aktör skall registreras om aktören uppfyller villkoren för registrering. En förutsättning för att en aktör skall kunna införas i registret som djurimportör är att aktören har tillgång till utrymmen där djuren vid behov kan hållas isolerade. Förutsättningar för införande av en aktör i registret som exportör av varor är att verksamheten står under regelbunden övervakning av en veterinär och att aktören har ett av en veterinär godkänt egenkontrollprogram genom vilket säkerställs att de varor som exporteras uppfyller de krav som gäller dem.

Registrering söks skriftligen hos Livsmedelssäkerhetsverket. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om förutsättningarna för registrering och förfarandet vid ansökan om registrering.

Registreringen gäller till utgången av januari månad det följande året. Registreringen förnyas på ansökan, om aktören fortfarande uppfyller förutsättningarna för registrering.

12 h §

I det register som avses i 12 g § skall införas

1) aktörens namn och adress,

2) den djurart eller vara för vilken aktören har registrerats som exportör eller importör,

3) den stat från vilken djuren eller varorna avses bli importerade, samt

4) den veterinär som övervakar exporten.

Uppgifterna skall utplånas ur registret inom tre år efter att registreringen upphört att gälla.

På inhämtande av personuppgifter och införande av dem i registret samt på användande och utlämnande av uppgifterna i registret tillämpas i övrigt personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

13 a §

Livsmedelssäkerhetsverket eller länsstyrelsen kan förena ett förordnande enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den om att en importör skall vidta åtgärder som rör produkter som underkänts vid importinspektion med hot om att de åtgärder som importören försummat att vidta kommer att vidtas på dennes bekostnad. I ärenden som gäller hot om tvångsutförande iakttas i övrigt vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

14 §

Karantän som krävs vid verkställigheten av denna lag skall vara godkänd av Livsmedelssäkerhetsverket. En förutsättning för godkännande av en karantän är att den enskilda karantänen eller karantänsstationen, med beaktande av de krav som de djur som vid respektive tidpunkt hålls i karantänen ställer, är på så sätt planerad, placerad, byggd, utrustad och skött och dess verksamhet och övervakning på så sätt ordnad att djursjukdomar inte kan spridas utanför karantänen.

Livsmedelssäkerhetsverket kan helt eller delvis återkalla ett beslut som det fattat om godkännande av en karantän, om risken för spridning av en djursjukdom inte på annat sätt kan hindras. Godkännandet kan dessutom återkallas om villkoren för godkännande av karantänen inte längre uppfylls och karantänens ägare trots uppmaning från Livsmedelssäkerhetsverket inte inom utsatt tid har avhjälpt bristen. Ett godkännande kan också återkallas för viss tid.

Närmare bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av en i 1 mom. avsedd karantän utfärdas vid behov genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

15 §

Utöver vad som bestäms i 3 mom. skall anläggningar där animaliskt avfall behandlas och djurfoder eller foderråvaror tillverkas betala en avgift till staten för sådan tillsyn enligt denna lag som har ålagts Livsmedelssäkerhetsverket. Avgiften skall fastställas i enlighet med de grunder som anges i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), om inte något annat följer av Europeiska gemenskapens lagstiftning eller internationella avtal som är bindande för Finland.

21 §

Ansökan om ersättningar enligt denna lag skall göras hos Livsmedelssäkerhetsverket, som beslutar om beviljande av dem. Ersättning skall sökas inom ett år efter att de åtgärder som berättigar till ersättning enligt denna lag har vidtagits.


21 a §

Om sökandens rätt till ersättning är uppenbar, kan Livsmedelssäkerhetsverket betala förhandsersättning till sökanden.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

RP 203/2005
JsUB 2/2006
RSv 31/2006

Helsingfors den 28 april 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.