273/2006

Given i Helsingfors den 6 april 2006

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 17 § i kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av den 19 december 2002 om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning (1248/2002) 17 §, sådan den lyder i förordning 575/2003, som följer:

17 §
Taxameter

1. En taxameter skall uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG om mätinstrument (mätinstrumentdirektivet) och vara försedd med CE-märkning.

2. En klimatmässig miljö som avses i mätinstrumentdirektivet och som gäller taxametrar skall omfatta åtminstone de temperaturer där taxametrar används installerade i fordon. Det skydd mot förvanskning av uppgifterna som krävs i mätinstrumentdirektivet skall genomföras med en försegling av en av Fordonsförvaltningscentralen auktoriserad installations- och reparationsfirma eller på något annat tillförlitligt sätt som uppfyller kraven i direktivet. Förseglingen skall vara sådan att mätarställningen inte kan ändras utan att förseglingen bryts, med undantag av fjärrinstallering av taxitaxor som genomförs elektroniskt med hjälp av datasystemen i taxibilar. En rapport om den senaste fjärrinstalleringen skall kunna matas ut ur en taxameter, vars taxor installeras som fjärrinstallering.

3. Om installation och reparation av taxametrar föreskrivs i fordonslagen och med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Till utgången av oktober 2006 kan taxametrar godkännas i enlighet med de föreskrifter som gäller när denna förordning träder i kraft. Taxametrar som är EG-typgodkända eller godkända av Fordonsförvaltningscentralen får tillverkas, säljas och tas i bruk för första gången till dess godkännandet för taxametern upphör att gälla, dock högst till utgången av oktober 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/22/EG (32004L0022); EGT nr L 135; 30.4.2004, s. 1

Helsingfors den 6 april 2006

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Överinspektör
Maria Rautavirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.