127/2006

Given i Helsingfors den 9 februari 2006

Statsrådets förordning om ändring av 28 § i förordningen om studiestöd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 8 april 1994 om studiestöd (260/1994) 28 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 401/1998, som följer:

28 §
Delegationens sammansättning

Delegationen har 14 medlemmar, och för var och en av dem utses en personlig suppleant. Statsrådet utser en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande. Två av medlemmarna respektive suppleanterna företräder undervisningsministeriet, en finansministeriet, en social- och hälsovårdsministeriet, en arbetsministeriet, en penninginstitut, två folkpensionsanstalten, fyra studerandena samt två läroanstalterna. Av de medlemmar som företräder läroanstalterna skall den ena företräda högskolorna och den andra övriga läroanstalter. Av de medlemmar som företräder studerandena skall en företräda universitetsstuderandena, en yrkeshögskolestuderandena, en de studerande i yrkesutbildningen och en de studerande i gymnasieutbildningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 9 februari 2006

Kulturminister
Tanja Karpela

Överinspektör
Virpi Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.