1267/2005

Given i Helsingfors den 29 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 30 december 2004 om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004) 2 kap. 4 § 2 mom. och 4 kap. som följer:

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

4 §
Utredning som skall företes vid ansökan om sjukvårdsersättning

Den försäkrade skall påvisa behovet av ett i 5 kap. 5 § i sjukförsäkringslagen avsett läkemedel som omfattas av begränsad ersättning samt påvisa en sjukdom och behovet av läkemedel som omfattas av specialersättning och behovet av kliniska näringspreparat som avses i 5 kap. 6 och 7 § i lagen med ett utlåtande som grundar sig på undersökning vid en enhet för specialiserad sjukvård eller som utfärdats av en specialist eller någon annan läkare som vårdat den försäkrade under en längre tid eller genom en särskild utredning om vilken Folkpensionsanstalten föreskriver närmare.

4 kap.

Finansiering

1 §
Utbetalning av statens finansieringsandel av arbetsinkomstförsäkringen

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till Folkpensionsanstalten i förskott för den i 18 kap. 13 § i sjukförsäkringslagen avsedda statliga andelen månatligen ett belopp som motsvarar en tolftedel av de uppskattade kostnader som orsakas av:

1) betalning av sådan i 18 kap. 11 § 1 mom. 1 punkten i sjukförsäkringslagen avsedd dagpenning eller rehabiliteringspenning, som är högst så stort som det i 11 kap. 7 § avsedda minimibeloppet eller i fråga om den i 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) avsedda rehabiliteringspenningen, högst det i den sist nämnda paragrafen avsedda beloppet, och

2) ersättning till företagare och andra som utför eget arbete för sådan i 13 kap. 2 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen avsedd sjukvård och annan hälsovård.

Social- och hälsovårdsministeriet skall betala de i 1 mom. avsedda förskottsbeloppen av statens andel till sjukförsäkringsfonden den första vardagen i varje månad.

Folkpensionsanstalten skall underrätta social- och hälsovårdsministeriet om det betalda månatliga beloppet av de i 1 mom. avsedda förmånerna senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden. Skillnaden mellan dessa belopp och de betalda förskottsbeloppen beaktas vid betalningen av förskotten för den tredje månaden efter betalningsmånaden.

2 §
Betalning av statens finansieringsandelar av sjukvårdsförsäkringskostnaderna

Utifrån de kalkyler i enlighet med 18 kap 28 § i sjukförsäkringslagen som Folkpensionsanstalten tillställt social- och hälsovårdsministeriet betalar social- och hälsovårdsministeriet till Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond de i 18 kap. 2 och 10 § i sjukförsäkringslagen avsedda statliga andelarna så att av den årliga andelen betalas i januari minst en sjättedel och därefter månatligen det återstående beloppet i lika stora månadsposter. För tryggande av finansieringen eller om statens andel förändras väsentligt kan de månatliga betalningarna periodiseras på ett sätt som avviker från vad som angetts ovan.

Social- och hälsovårdsministeriet skall betala de i 1 mom. avsedda andelarna till sjukförsäkringsfonden den första vardagen i varje månad.

Storleken av de statliga andelar som avses i 18 kap. 2 och 10 § i sjukförsäkringslagen fastställs i samband med Folkpensionsanstaltens bokslut.

3 §
Betalning av statens finansieringsandel av kostnaderna för sjukvård som erhållits utomlands

Social- och hälsovårdsministeriet betalar till Folkpensionsanstaltens sjukförsäkringsfond enligt 18 kap. 10 § i sjukförsäkringslagen den andel av de i 18 kap. 8 § 1 mom. 5 punkten avsedda kostnaderna för sjukvård som finansieras ur statliga medel.

Folkpensionsanstalten skall tillställa social- och hälsovårdsministeriet en kalkyl över de i 1 mom. avsedda kostnaderna senast tio vardagar innan statens andel utbetalas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 december 2005

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Marjaana Maisonlahti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.