1097/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av 1 § i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971) 1 §, sådan den lyder i lag 1123/1983, som följer:

1 §

De fortlöpande ersättningar till följd av personskada som betalas enligt olika lagar om trafikförsäkring indexjusteras med iakttagande av vad som föreskrivs i 9 § i lagen om pension för arbetstagare (395/1961).

För bestämmande av inkomstbortfall och förlust av underhåll skall förvärvsinkomsten under olika år justeras till skadeårets nivå med den lönekoefficient som avses i 7 b § i lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Denna lag tillämpas också på trafikskador som har inträffat före lagens ikraftträdande.

Indexjustering enligt 1 § 1 mom. och justering av förvärvsinkomster med lönekoefficienten enligt 1 § 2 mom. görs på ett belopp som har justerats till en indexnivå motsvarande året 2005 enligt de indexjusteringsbestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 178/2005
ShUB 39/2005
RSv 209/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.