1087/2005

Given i Helsingfors den 22 december 2005

Lag om ändring av fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen av den 20 juli 1992 (654/1992) 24 och 25 § samt 26 § 1 och 3 mom.,

sådana de lyder, 24 § delvis ändrad i lag 1069/2003, 25 § delvis ändrad i lag 1560/1995 och 26 § 1 och 3 mom. i lag 506/1998, som följer:

24 §
Beskattningsbeslut

Till en skattskyldig som har påförts fastighetsskatt skall sändas ett beskattningsbeslut och en besvärsanvisning.

I beskattningsbeslutet antecknas uppgifter som specificerar den skattskyldige samt den myndighet som verkställt beskattningen jämte kontaktuppgifter, de fastigheter för vilka den skattskyldige skall betala skatt, dessa fastigheters värde samt beloppet av den skatt som skall betalas. Om en byggnad hör till de klasser som avses i 12―14 §, skall också detta antecknas i beskattningsbeslutet.

25 §
Skatteförhöjning, rättelse av beskattningen och följdändring

I fråga om skatteförhöjning, rättelse av beskattningen och följdändring gäller i tillämpliga delar lagen om beskattningsförfarande.

Såsom uppgifter som den skattskyldige lämnat beaktas vid bedömningen av förutsättningarna för skatteförhöjning eller rättelse av beskattningen, förutom uppgifter som lämnats på sådan uppmaning som avses i 16 §, även uppgifter och handlingar som den skattskyldige har lämnat för verkställande av inkomst- och förmögenhetsbeskattning.

26 §
Sökande av ändring i skatteverkets och skatterättelsenämndens beslut

Den som är skattskyldig enligt denna lag eller den som på offentligrättslig eller privaträttslig grund är ansvarig för betalningen av skatten liksom även det skatteombud som förordnats av den kommun där fastigheten är belägen eller kommunen i fråga, får söka ändring i beskattningen genom skriftligt rättelseyrkande. Rättelseyrkandet framställs hos skatterättelsenämnden vid det skatteverk som har eller som borde ha verkställt beskattningen. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i skatterättelsenämndens beslut hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande.


Ändring i ett förhandsavgörande enligt 21 § söks genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen eller, om beskattningen har verkställts i den skattskyldiges hemkommun, hos den förvaltningsdomstol till vars domkrets den skattskyldiges hemkommun hör. Om personer på vilka inkomstskattelagens bestämmelser om makar tillämpas har sin hemkommun inom domkretsen för olika förvaltningsdomstolar, söks ändring i ett förhandsavgörande hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den make har sin hemkommun enligt vilken behörigt skatteverk bestäms med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande. Besvärsrätt har den som ansökt om förhandsavgörandet, det skatteombud som förordnats av den kommun där fastigheten är belägen samt kommunen i fråga. Besvärsskriften skall tillställas skatteverket inom besvärstiden. Besvären skall anföras inom 30 dagar från delfåendet av förhandsavgörandet. För skatteombudet beräknas tidsfristen från det beslutet fattades.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Lagen tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2007.

Lagens 26 § tillämpas dock första gången på besvär som anförs efter att lagen har trätt i kraft, när den som överklagar är en person som lever i registrerat partnerskap.

RP 91/2005
FiUB 22/2005
RSv 141/2005

Helsingfors den 22 december 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.