1028/2005

Given i Helsingfors den 15 december 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen av den 23 december 1999 om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999) 2 § 1, 19 och 20 punkten, av dem 1 och 19 punkten sådana de lyder i förordning 527/2004, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning 527/2004, nya 21―23 punkter och till förordningen nya 10 a och 10 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) non-SOLAS -direktivet rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 2002/25/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG och 2003/24/EG samt kommissionens direktiv 2003/75/EG,


19) direktivet om marin utrustning rådets direktiv om marin utrustning 96/98/EG, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland,

20) signifikant våghöjd den genomsnittliga höjden för den tredjedel högsta våghöjder som har iakttagits under en bestämd period,

21) ro-ro-passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än 12 passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I till non-SOLAS -direktivet,

22) direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/25/EG om särskilda stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg, sådant det lyder i ändrad form och är genomfört i Finland,

23) personer med nedsatt rörlighet alla personer som har särskilda problem med att använda allmänna transportmedel, inbegripet äldre, personer med funktionshinder, personer med sensoriska funktionshinder, rullstolsburna, gravida kvinnor och personer i sällskap med små barn.

2 kap.

Säkerhetskrav

10 a §
Särskilda stabilitetskrav

Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A, B eller C som kölsträckts eller varit på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare skall uppfylla artiklarna 6, 8 och 9 i direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg.

10 b §
Säkerhetskrav för personer med nedsatt rörlighet

Passagerarfartyg i klasserna A, B, C eller D och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter och som kölsträckts eller befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 oktober 2004 eller senare skall vara sådana att personer med nedsatt rörlighet skall kunna ta sig ombord under säkra former med beaktande av riktlinjerna i bilaga III till non-SOLAS -direktivet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Ro-ro-passagerarfartyg i klasserna A eller B som kölsträckts eller varit på motsvarande byggnadsstadium före den 1 oktober 2004 skall överensstämma med artiklarna 6, 8 och 9 i direktivet om stabilitetskrav för ro-ro-passagerarfartyg senast den 1 oktober 2010. Ett sådant fartyg behöver dock inte uppfylla ovan avsedda krav, om det tas ur trafik den 1 oktober 2010 eller senare när det uppnår en ålder av 30 år, dock senast den 1 oktober 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/24/EG (32003L0024); EGT nr L 123, 17.5.2003, s. 18

Helsingfors den 15 december 2005

Kommunikationsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.