1026/2005

Given i Helsingfors den 14 december 2005

Finansministeriets förordning om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998):

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2005 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2005 används följande utdelning:

Statsskatt 36,96 %
Kommunalskatt 55,21 %
Kyrkoskatt 3,31 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie 4,52 %
3 §

För redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning för skatteåret 2005 beräknas kommunernas utdelning så, att den kommunalskatt som skall betalas enligt den verkställda beskattningen för 2004 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2005. Den på detta sätt erhållna kommunalskatt som skall betalas rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2005 och den 1 januari 2004. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen kyrkoskatt som skall betalas avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av församlingens inkomstskattesats för 2005.

Innan kommunernas och de evangelisk-lutherska församlingarnas utdelning beräknas justeras den kommunalskatt som skall betalas och den kyrkoskatt som skall betalas på följande sätt:

Kommun och evangelisklutherska församling Nedsättning av kommunalskatt euro Nedsättning av kyrkoskatt euro
Hyvinge 1 021 000 71 600
Joensuu 228 000 17 400
Nådendal 324 000 22 500
Punkaharju 16 000 1 450
4 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2005, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2005 till november 2005 korrigeras.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 19 december 2005.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets beslut av den 16 februari 2005 om den utdelning som tillämpas vid redovisning av de i 5 § lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2005 (97/2005).

Helsingfors den 14 december 2005

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.