850/2005

Given i Helsingfors den 27 oktober 2005

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över anläggningar för bearbetning av vissa animaliska biprodukter och om användning av vissa biprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 och 12 § i lagen den 18 januari 1980 om djursjukdomar (55/1980), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 424/1994 och det senare nämnda delvis ändrat i lagarna 809/1992 och 424/1994:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar genom denna förordning bestämmelser om ordnande av tillsyn över följande anläggningar som bearbetar, lagrar eller bortskaffar animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel:

1) mellananläggningar,

2) lagringsanläggningar,

3) bearbetningsanläggningar,

4) förbrännings- och samförbränningsanläggningar,

5) oleokemiska anläggningar,

6) anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder,

7) tekniska anläggningar, samt

8) sådana anläggningar och på sådana jordbruksföretag där animaliska biprodukter produceras eller bearbetas i syfte att få foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller för fluglarver som skall användas som fiskagn.

I denna förordning bestäms även om ordnande av övervakning av sådana transporter med animaliska produkter som anländer till anläggningar eller jordbruksföretag enligt 1 mom. samt sådana transporter som lämnar anläggningarna eller jordbruksföretagen.

I förordningen ingår även bestämmelser om användningen av och övervakningen av användningen av biprodukter enligt artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, nedan biproduktförordningen.

Utöver vad som bestäms i biproduktförordningen och i Europeiska gemenskapens lagstiftning, som kompletterar nämnda förordning, skall iakttas vad som bestäms i denna förordning.

Denna förordning tillämpas inte på verksamheten vid komposterings- eller biogasanläggningar och inte heller på anläggningar som tekniskt hanterar gödsel.

När det gäller anläggningar som avses i lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) tillämpas denna förordning endast på tillsynen över anläggningar i anslutning till slakterier och slaktplatser.

2 §
Övriga bestämmelser

I fråga om bearbetningen av animaliska biprodukter gäller dessutom vad som bestäms om detta i följande författningar:

1) jord- och skogsbruksministeriets förordning om bortskaffande av animaliska biprodukter på avlägsna områden och bortskaffande av döda sällskapsdjur (1374/2004),

2) jord- och skogsbruksministeriets förordning om hantering av animaliska biprodukter i biogas- och komposteringsanläggningar samt om hantering av gödsel i tekniska anläggningar (195/2004),

3) jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över biproduktförordningen i anläggningar och fiskefartyg enligt hygienlagen (1/VLA/2003),

4) jord- och skogsbruksministeriets förordning om anordnande av övervakning av matavfall som härrör från internationella trafikmedel (194/2004),

5) foderlagen (396/1998),

6) jord- och skogsbruksministeriets förordning om organisering av tillsynen över foderfabrikat (138/1998),

7) jord- och skogsbruksministeriets förordning om idkande av verksamhet inom fodersektorn (20/2001),

8) gödselmedelslagen (232/1993),

9) miljöskyddslagen (86/2000) och miljöskyddsförordningen (169/2000),

10) avfallslagen (1072/1993),

11) statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003),

12) jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggningen (3/VLA/2002),

13) kommissionens förordning (EG) nr 79/2005 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 beträffande användningen av mjölk, mjölkbaserade produkter och mjölkderivat, som definieras som kategori 3-material i förordningen,

14) jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om kontroller som skall utföras på Europeiska gemenskapens inre marknad i syfte att bekämpa djursjukdomar (572/1995),

15) jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur och varor på Europeiska gemenskapens inre marknad (655/2003),

16) jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav som ställs på vissa varor importerade från stater utanför Europeiska unionen (273/2004), samt

17) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) producent person som avses i artikel 2.1 punkt m i biproduktförordningen,

2) produktionsdjur djur som avses i artikel 2.1 punkt f i biproduktförordningen,

3) hundar i hundgårdar hundar som hålls eller föds upp i hundgårdar och som i allmänhet inte hålls i bostadsutrymmen,

4) jordbruksföretag ett ställe där produktionsdjur, hundar i hundgårdar eller sådana fluglarver som skall användas som fiskagn hålls eller föds upp,

5) verksamhetsidkare den som samlar in, transporterar, lagrar, hanterar, bearbetar, använder eller bortskaffar animaliska biprodukter,

6) slutanvändare jordbruksföretag som för utfodringen av pälsdjur, hundar i hundgårdar eller sådana fluglarver som skall användas som fiskagn använder endast bearbetade foderråvaror eller färdigt foder som det skaffat,

7) användare foderblandningscentral och fodercentral på gård,

8) aktör som använder biprodukter annan sådan användare som avses i artikel 23 i biproduktförordningen än en foderblandningscentral och fodercentral på gård,

9) foderblandningscentral sådan användare enligt artikel 23 i biproduktförordningen som för försäljning, förmedling eller distribuering producerar foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller för sådana fluglarver som skall användas som fiskagn,

10) fodercentral på gård sådan användare enligt artikel 23 i biproduktförordningen som för utfodringen av djur som nämns i punkt 6 producerar eller bearbetar foder som skall användas endast inom samma jordbruksföretag,

11) uppsamlingscentral anläggning som avses i punkt 18 i bilaga I till biproduktförordningen och som för försäljning, förmedling eller distribuering bearbetar vissa animaliska biprodukter som är avsedda att användas som foderråvara eller foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller sådana fluglarver som skall användas som fiskagn,

12) biproduktavdelning sådan uppsamlingscentral i anslutning till ett slakteri eller en slaktplats där vissa animaliska biprodukter som uppkommit i anläggningen i fråga bearbetas som foderråvara eller som foder för pälsdjur, hundar i hundgårdar eller sådana fluglarver som skall användas som fiskagn,

13) bearbetningsanläggning för kategori 1- 2- och 3-material anläggningar som avses i punkterna 9, 11 och 14 i bilaga I till biproduktförordningen,

14) anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder anläggningar som avses i punkt 40 i bilaga I till biproduktförordningen,

15) lagringsanläggningar anläggningar som avses i punkt 51 i bilaga I till biproduktförordningen,

16) tekniska anläggningar anläggningar som avses i punkt 53 i bilaga I till biproduktförordningen,

17) förbrännings- och samförbränningsanläggningar med hög och låg kapacitet anläggningar som avses i punkterna 30 och 36 i bilaga I till biproduktförordningen,

18) mellananläggningar anläggningar som avses i punkterna 8 och 12 i bilaga I till biproduktförordningen,

19) oleokemiska anläggningar anläggningar som avses i punkterna 10 och 13 i bilaga I till biproduktförordningen.

20) anläggningar aktörer som avses i 3 § 7 och 9–19 punkten i denna förordning, samt

21) matavfall matavfall som avses i punkt 15 i bilaga I till biproduktförordningen.

När det i denna förordning hänvisas till Europeiska gemenskapens rättsakter avses rättsakten jämte ändringar.

4 §
Tillsynsmyndigheter

Tillsynen över att denna förordning iakttas leds av jord- och skogsbruksministeriet.

De tillsynsmyndigheter som avses i denna förordning är

1) inom länets område länsveterinären,

2) inom kommunens område kommunalveterinären,

3) inom slakteriernas biproduktavdelningar besiktningsveterinären och inom slaktplatsernas biproduktavdelningar kommunalveterinären,

4) i fråga om bearbetningsanläggningar för kategori 1-, 2- och 3-material, uppsamlingscentraler, biproduktavdelningar, foderblandningscentraler, anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder och lagringsanläggningar som lagrar andra än tekniska produkter Kontrollcentralen för växtproduktion,

5) i fråga om fodercentraler på gård, sådana förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet som finns i anslutning till jordbruksföretag, tekniska anläggningar där det framställs garvade eller på annat sätt behandlade hudar eller skinn, jakttroféer, bearbetad ull, hår, borst, fjädrar och delar av fjädrar, benprodukter för tillverkning av porslin, utsmält fett, fettderivat, gelatin eller lim, samt i fråga om lagringsanläggningar där det lagras tekniska produkter kommunalveterinären, och

6) i fråga om mellananläggningar, oleokemiska anläggningar och sådana förbrännings- och samförbränningsanläggningar med hög och låg kapacitet som finns på andra ställen än i anslutning till jordbruksföretag, och i fråga om sådana tekniska anläggningar som producerar eller bearbetar serum från hästdjur, blodprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika länsveterinären.

2 kap.

Godkännande av anläggningar

5 §
Förfarandet för godkännande

I kapitel III, IV och V i biproduktförordningen ingår bestämmelser om godkännande av anläggningarna. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av foderblandningscentraler och fodercentraler på gård ingår dessutom i 7 och 8 § i denna förordning.

Innan verksamheten inleds skall en anläggning vara godkänd i enlighet med biproduktförordningen för respektive verksamhet. Även en genomgripande förändring i en redan en gång godkänd anläggnings verksamhet skall godkännas i enlighet med biproduktförordningen innan verksamheten inleds på nytt.

En ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos den myndighet som beslutar om godkännandet. Innan ett ärende om godkännande avgörs skall myndigheten inspektera anläggningen. En inspektion behöver dock inte göras innan en anläggning som avses i 8 § har godkänts. Den myndighet som fattar beslutet om godkännande kan innan anläggningen godkänns begära utlåtande av andra myndigheter.

6 §
Godkännande av bearbetningsanläggningar, anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder och lagringsanläggningar

Beslut om godkännande av bearbetningsanläggningar för kategori 1-, 2- och 3-material, anläggningar för framställning av sällskapsdjursfoder och lagringsanläggningar för andra än tekniska produkter fattas av Kontrollcentralen för växtproduktion. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artiklarna 11, 13, 17 och 18 i biproduktförordningen.

Beslut om godkännande av lagringsanläggningar för tekniska produkter fattas av kommunalveterinären i den kommun där anläggningen är belägen. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artikel 11 i biproduktförordningen.

7 §
Godkännande av uppsamlingscentraler, biproduktavdelningar och foderblandningscentraler

Beslut om godkännande av uppsamlingscentraler, biproduktavdelningar och foderblandningscentraler fattas av Kontrollcentralen för växtproduktion.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande av uppsamlingscentraler och biproduktavdelningar ingår i artikel 23 i biproduktförordningen och i bilaga IX till nämnda förordning. Utöver dessa bestämmelser skall iakttas vad som föreskrivs i bilaga 1 till denna förordning.

Förutsättningen för godkännande av foderblandningscentraler är att de strukturella kraven enligt bilaga 2 till denna förordning är uppfyllda. Dessutom skall de krav på råvaror och bearbetningen av dem som ingår i nämnda bilaga iakttas.

Uppsamlingscentralerna, biproduktavdelningarna och foderblandningscentralerna skall göra upp, genomföra och upprätthålla en plan för egenkontroll som godkänts av Kontrollcentralen för växtproduktion. De allmänna kraven på och rekommendationerna för hur planen för egenkontroll skall göras upp ingår i bilaga 4 till denna förordning.

8 §
Godkännande av fodercentraler på gård

Beslut om godkännande av fodercentraler på gård fattas av kommunalveterinären i den kommun där fodercentralen är belägen.

Förutsättningen för godkännande av fodercentraler på gård är att fodercentralen för framställningen av foder använder endast sådana råvaror som det föreskrivs om i bilaga 3 till denna förordning.

9 §
Godkännande av tekniska anläggningar

Beslut om godkännande av tekniska anläggningar som producerar garvade eller på annat sätt behandlade hudar eller skinn, jakttroféer, bearbetad ull, hår, borst, fjädrar och delar av fjädrar, benprodukter för tillverkning av porslin, utsmält fett, fettderivat, gelatin eller lim fattas av kommunalveterinären i den kommun där anläggningen är belägen.

Beslut om godkännande av sådana tekniska anläggningar enligt biproduktförordningen som producerar eller bearbetar serum från hästdjur, blodprodukter, läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika fattas av den länsveterinär inom vars verksamhetsområde anläggningen är belägen.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artikel 18 i biproduktförordningen.

10 §
Godkännande av förbrännings- och samförbränningsanläggningar

Beslut om godkännande av förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet vilka är belägna på andra ställen än i anslutning till jordbruksföretag fattas av den länsveterinär inom vars verksamhetsområde anläggningen är belägen.

Beslut om godkännande av sådana förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet som finns i anslutning till jordbruksföretag fattas av kommunalveterinären i den kommun där anläggningen är belägen.

Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artikel 12 i biproduktförordningen.

11 §
Godkännande av mellananläggningar

Beslut om godkännande av mellananläggningar fattas av den länsveterinär inom vars verksamhetsområde anläggningen är belägen. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artikel 10 i biproduktförordningen.

En sådan tillfällig förvaringsplats för obearbetat material som är belägen i närheten av den plats där biprodukten har uppkommit och på vilken förvaringsplats biprodukter som härstammar från endast en producent förvaras tillfälligt behöver dock inte vara godkänd på det sätt som avses i 1 mom.

Inte heller behöver en förvaringsplats där biprodukter som härstammar från flera producenter förvaras tillfälligt vara godkänd på det sätt som avses i 1 mom., om lagerbehållaren och dess placering, enligt ett utlåtande av kommunalveterinären i den kommun där förvaringsplatsen är belägen, inte medför risk för att djursjukdomar sprids.

12 §
Godkännande av oleokemiska anläggningar

Beslut om godkännande av oleokemiska anläggningar fattas av den länsveterinär inom vars verksamhetsområde anläggningen är belägen. Bestämmelser om förutsättningarna för godkännande ingår i artikel 14 i biproduktförordningen.

13 §
Förändringar i bedrivandet av verksamhet

Verksamhetsidkaren skall utan dröjsmål underrätta den behöriga tillsynsmyndigheten om upphörande av verksamheten och om sådana ändringar i verksamheten som gäller förutsättningarna för godkännande av anläggningen.

3 kap.

Tillsyn över anläggningar

14 §
Tillsyn över anläggningarnas verksamhet

Tillsynsmyndigheten skall i enlighet med denna förordning övervaka att de godkända anläggningarna uppfyller de förutsättningar för godkännande som avses i denna förordning. Bestämmelser om tillsynsmyndighetens regelbundna inspektioner och övervakning ingår i artikel 26 i biproduktförordningen.

15 §
Anläggningar som godkänts av Kontrollcentralen för växtproduktion

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen göra upp en tillsynsplan för övervakning av de anläggningar som den godkänt. Dessutom skall Kontrollcentralen för växtproduktion göra ett sammandrag av hur det föregående årets tillsynsplan har förverkligats.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall göra inspektionsbesök i enlighet med tillsynsplanen hos de anläggningar som den har godkänt.

16 §
Övriga tillsynsmyndigheters verksamhet i anläggningar som godkänts av Kontrollcentralen för växtproduktion

Länsveterinärerna, kommunalveterinärerna och besiktningsveterinärerna skall enligt följande övervaka de anläggningar som godkänts av Kontrollcentralen för växtproduktion:

1) Länsveterinären skall minst en gång per år inspektera bearbetningsanläggningarna för kategori 1- och 2-material. Länsveterinären skall dessutom en gång per år delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos de nämnda anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen.

2) Kommunalveterinären skall minst en gång per år inspektera bearbetningsanläggningarna för kategori 3-material. Dessutom skall länsveterinären en gång per år delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos de nämnda anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen.

3) Kommunalveterinären skall minst en gång per år inspektera anläggningarna för framställning av sällskapsdjursfoder. Kommunalveterinären skall dessutom en gång per år delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos de nämnda anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen. Om anläggningen finns i anslutning till ett slakteri skall besiktningsveterinären i kommunalveterinärens ställe delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos de nämnda anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen.

4) Kommunalveterinären skall minst en gång per år inspektera foderblandningscentralerna och uppsamlingscentralerna, med undantag av biproduktavdelningarna. Kommunalveterinären skall dessutom delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos de nämnda anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen.

5) Besiktningsveterinären skall minst en gång per år inspektera de biproduktavdelningar som finns i anslutning till slakterier och delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen. Besiktningsveterinären skall även allmänt övervaka insamlingen, bearbetningen, lagringen och transporten av biprodukter på slakterier och i styckningsanläggningar i anslutning till dem.

6) Kommunalveterinären skall minst en gång per år inspektera de biproduktavdelningar som finns i anslutning till slaktplatser och delta i de inspektionsbesök som Kontrollcentralen för växtproduktion gör hos anläggningarna i enlighet med tillsynsplanen. Kommunalveterinären skall dessutom allmänt övervaka insamlingen, bearbetningen, lagringen och transporten av biprodukter på slaktplatsen.

Tillsynsåtgärder som gäller lagringsanläggningar för andra än tekniska produkter vidtas i enlighet med den tillsynsplan som Kontrollcentralen för växtproduktion iakttar. Den övervakning som skall genomföras i samband med förändringar i lagrets användningsändamål ankommer på Kontrollcentralen för växtproduktion.

17 §
Anläggningar som godkänts av länsveterinären

Länsveterinärerna och kommunalveterinärerna skall enligt följande inspektera de anläggningar som länsveterinärerna godkänt:

1) Länsveterinären skall med tre års mellanrum inspektera sådana tekniska anläggningar som producerar eller bearbetar serum från hästdjur, läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika.

2) Länsveterinären skall minst en gång per år inspektera sådana förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet som är belägna på andra ställen än i anslutning till jordbruksföretag.

3) Länsveterinären skall minst två gånger per år inspektera mellananläggningarna. Om en mellananläggning är i funktion under endast en del av året skall länsveterinären inspektera anläggningen en gång per år under den tid den är i funktion.

4) Länsveterinären skall minst en gång per år inspektera de oleokemiska anläggningarna.

Vid behov deltar kommunalveterinären i de inspektionsbesök som länsveterinären gör hos anläggningarna.

18 §
Anläggningar som godkänts av kommunalveterinären

Kommunalveterinärerna skall enligt följande övervaka de anläggningar som de har godkänt:

1) tekniska anläggningar som producerar garvade eller på annat sätt behandlade hudar eller skinn, jakttroféer, bearbetad ull, hår, borst, fjädrar och delar av fjädrar, benprodukter för tillverkning av porslin, utsmält fett, fettderivat, gelatin eller lim minst en gång per år,

2) fodercentraler på gård minst en gång per år,

3) förbrännings- och samförbränningsanläggningar med låg och hög kapacitet som finns är i anslutning till jordbruksföretag minst en gång per år, samt

4) lagringsanläggningar för tekniska produkter minst en gång per år.

19 §
Övervakning av insamlingen och transporten av animaliska biprodukter och bearbetade produkter

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att insamlingen och transporten av animaliska biprodukter och bearbetade produkter sker enligt kraven i artikel 7 i biproduktförordningen.

Tillsynsmyndigheten skall övervaka transporterna av biprodukter till och från de anläggningar som den har godkänt.

20 §
Annan tillsyn

Kommunalveterinären skall utöver den tillsyn som föreskrivs i 3 kap. i denna förordning vid behov göra inspektionsbesök på andra sådana platser inom sitt verksamhetsområde där animaliska biprodukter och bearbetade produkter samlas in, lagras, transporteras, bearbetas, används eller bortskaffas.

21 §
Inspektionsberättelse och förteckning över genomförda inspektioner

Tillsynsmyndigheten skall avfatta en skriftlig inspektionsberättelse över de inspektioner som den har genomfört. Av inspektionsberättelsen skall framgå inspektionens förlopp och centrala observationer som inspektören gjort. Tillsynsmyndigheten skall bevara inspektionsberättelserna i minst fem år. Inspektionsberättelsen skall tillställas den anläggning som har blivit inspekterad.

Kommunalveterinärerna skall årligen göra en förteckning över de inspektioner som de har genomfört i enlighet med denna förordning. Förteckningen skall före utgången av januari följande år tillställas länsveterinären inom verksamhetsområdet.

Länsveterinärerna skall årligen göra en förteckning över de inspektioner som de har genomfört i enlighet med denna förordning och ett sammandrag av de inspektionsförteckningar som kommunalveterinärerna inom deras område sänt samt före utgången av februari följande år tillställa jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa inspektionsförteckningarna.

Biproduktavdelningarnas tillsynsmyndigheter skall före utgången av januari följande år underrätta Kontrollcentralen för växtproduktion om de inspektioner som de har genomfört i enlighet med denna förordning.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen göra en förteckning över de inspektioner som den har genomfört i enlighet med denna förordning och före utgången av februari följande år ett sammandrag av de inspektioner som biproduktavdelningarnas tillsynsmyndigheter anmält.

22 §
Tillsynsmyndigheternas åtgärder

Om en inspektion som utförs av tillsynsmyndigheten visar eller om det i övrigt framgår att en eller flera förutsättningar för godkännande av anläggningen eller andra krav enligt biproduktförordningen vilka hör till denna förordnings tillämpningsområde inte har uppfyllts, skall tillsynsmyndigheten skriftligen uppmana verksamhetsidkaren att avhjälpa bristerna inom utsatt tid med hot om att tillsynsmyndigheten kan återkalla godkännandet av anläggningen för viss tid eller helt och hållet.

Tillsynsmyndigheten skall övervaka att den uppmaning den utfärdat iakttas och vid behov bistå verksamhetsidkaren vid avhjälpandet av bristerna. Kommunalveterinären eller biproduktavdelningens tillsynsmyndighet skall vid behov bistå verksamhetsidkaren vid avhjälpandet av sådana brister som även andra tillsynsmyndigheter uppmanat verksamhetsidkaren att rätta till.

Tillsynsmyndigheten skall vid behov också vidta de åtgärder för förhindrande av att djursjukdomar sprids som föreskrivs i 8 § i lagen om djursjukdomar och för tryggande av den hygieniska kvaliteten på sådant foder eller sådan foderråvara som framställs av animaliska biprodukter.

23 §
Återkallande av godkännande

Tillsynsmyndigheten skall utan dröjsmål i följande fall, helt och hållet eller för viss tid, återkalla godkännandet av en sådan anläggning som den har godkänt i enlighet med denna förordning:

1) om en i 22 § avsedd brist trots uppmaning inte har rättats till,

2) om verksamheten vid anläggningen medför allvarlig fara för människors eller djurs hälsa,

3) om sådana uppgifter gällande verksamheten som inverkat på godkännandet är felaktiga eller bristfälliga, eller

4) om verksamheten vid anläggningen har upphört.

24 §
Anmälningar

Tillsynsmyndigheterna skall utan dröjsmål underrätta jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa om beslut som gäller godkännande av och återkallande av godkännandet av anläggningar samt om sådana väsentliga brister i iakttagandet av biproduktförordningen och denna förordning som tillsynsmyndigheterna har observerat.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall även utan dröjsmål underrätta länsveterinären, kommunalveterinären och biproduktavdelningens tillsynsmyndighet om sina beslut om godkännande och återkallande av godkännandet av anläggningar som den har godkänt samt om väsentliga brister i verksamheten vid anläggningar som den har godkänt.

Länsveterinären skall utan dröjsmål även underrätta

1) kommunalveterinären om sina beslut om godkännande av eller återkallande av godkännandet av anläggningar, och

2) Kontrollcentralen för växtproduktion om väsentliga brister i anläggningar som länsveterinären övervakar och som Kontrollcentralen för växtproduktion har godkänt och om sådan underlåtenhet att iaktta uppmaning enligt 22 § som länsveterinären observerat.

Kommunalveterinären skall utan dröjsmål även underrätta

1) länsveterinären om ansökningar som gäller godkännande av anläggningar, beslut som kommunalveterinären fattat om godkännande och återkallande av godkännandet av anläggningar samt väsentliga brister i verksamheten vid de anläggningar som kommunalveterinären har godkänt. Kommunalveterinären skall dessutom anmäla väsentliga brister i sådan verksamhet som han eller hon övervakar med stöd av 20 §, och

2) Kontrollcentralen för växtproduktion om väsentliga brister i anläggningar som kommunalveterinären övervakar och som Kontrollcentralen för växtproduktion har godkänt och om sådan underlåtenhet att iaktta uppmaning enligt 22 § som han eller hon observerat.

Biproduktavdelningens tillsynsmyndighet skall utan dröjsmål underrätta Kontrollcentralen för växtproduktion om väsentliga brister i anläggningar som den övervakar och som Kontrollcentralen för växtproduktion har godkänt och om sådan underlåtenhet att iaktta uppmaning enligt 22 § som länsveterinären observerat.

25 §
Förteckning över godkända anläggningar

Bestämmelser om den förteckning som skall göras över godkända anläggningar ingår i artikel 26 i biproduktförordningen. För utarbetandet av förteckningen skall tillsynsmyndigheterna tilldela varje anläggning som de har godkänt ett i artikeln förutsatt officiellt nummer som identifierar anläggningen med hänsyn till den typ av verksamhet som bedrivs.

Kommunalveterinären skall före utgången av januari följande år tillställa länsveterinären en förteckning över de anläggningar som han eller hon har godkänt.

Länsveterinären skall, förutom att föra en förteckning över anläggningar, också samla in uppgifter om de anläggningar som kommunalveterinärer inom länsveterinärens område har godkänt. Länsveterinären skall årligen före utgången av februari tillställa jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa en kopia av förteckningen över anläggningar och ett sammandrag av de förteckningar över anläggningar som gjorts av kommunalveterinärerna inom länsveterinärens område.

Kontrollcentralen för växtproduktion skall årligen före utgången av februari tillställa jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa en kopia av förteckningen över anläggningar som den har godkänt.

4 kap.

Övriga bestämmelser som gäller uppsamlingscentraler, foderblandningscentraler och fodercentraler på gård

26 §
Övriga bestämmelser som gäller foderblandningscentraler

Utöver de register som foderblandningscentralerna skall föra enligt artikel 9 i biproduktförordningen skall de också föra förteckningar över mottagna kött- och benmjölspartier, avsändare och mängder när det gäller dessa partier samt mängderna kött- och benmjöl i foder som levererats från foderblandningscentralerna och mottagarna av fodret. Uppgifterna i förteckningen skall månatligen före utgången av följande månad tillställas Kontrollcentralen för växtproduktion som ett sammandrag.

27 §
Hygienkrav på uppsamlingscentralernas och foderblandningscentralernas slutprodukter

Uppsamlingscentralernas och foderblandningscentralernas slutprodukter skall minst en gång per månad undersökas för upptäckande av salmonellabakterier. I slutprodukten får det i 25 gram prov inte förekomma salmonellabakterier. Om salmonellabakterier konstateras i anläggningens råvaror, tillverkningsprocess eller slutprodukt, skall anläggningen omedelbart anmäla detta till Kontrollcentralen för växtproduktion.

28 §
Övriga bestämmelser som gäller fodercentraler på gård

Bestämmelser om skyldigheten för den som avsänder, transporterar eller tar emot animaliska biprodukter att föra register ingår i artikel 9 i biproduktförordningen.

Animaliska biprodukter skall bearbetas och förvaras så, att deras hygieniska kvalitet inte ändras väsentligt innan de används för framställningen av foder.

5 kap.

Användning av biprodukter enligt artikel 23 i biproduktförordningen

29 §
Användning av animaliska biprodukter för utfodringen av pälsdjur, hundar i hundgårdar och sådana fluglarver som skall användas som fiskagn

För utfodringen av i artikel 23 i biproduktförordningen avsedda pälsdjur, hundar i hundgårdar och sådana fluglarver som skall användas som fiskagn får vissa animaliska biprodukter användas enligt vad som föreskrivs i artikel 23 i biproduktförordningen. Dessutom skall iakttas vad som föreskrivs i 7 och 8 § i denna förordning.

30 §
Användning av animaliska biprodukter för diagnostisk verksamhet samt i undervisnings- och forskningssyfte

Obearbetade animaliska biprodukter får levereras och användas för diagnostisk verksamhet samt i undervisnings- och forskningssyfte, om användningen inte medför risk för att djursjukdomar sprids.

Obearbetade biprodukter får levereras för forskningsändamål till Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel och till veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Länsveterinären kan ge tillstånd till att sådana biprodukter av kategori 1 som uppstår inom hans eller hennes verksamhetsområde får levereras för laboratorieundersökningar eller användas för andra vetenskapliga ändamål, om användningen inte medför risk för att djursjukdomar sprids.

31 §
Användning av animaliska biprodukter för taxidermiska ändamål

Animaliska biprodukter får, på det sätt som avses i artikel 23.1 punkt b i biproduktförordningen, användas för taxidermiska ändamål i tekniska anläggningar som godkänts för detta syfte.

32 §
Användning av obearbetade animaliska biprodukter för utfodring av vissa djur

Animaliska biprodukter som definieras i artikel 23.2 punkt b i biproduktförordningen får användas för utfodringen av i artikel 23 avsedda djurparksdjur, cirkusdjur, andra kräldjur och rovfåglar än djurparksdjur eller cirkusdjur, och vilda djur, förutsatt att användningen inte medför fara för människors eller djurs hälsa.

En producent av biprodukter får leverera obearbetade biprodukter endast direkt till en aktör som använder biprodukter. En aktör får inte överlåta obearbetade biprodukter vidare för förmedling eller användning.

Bestämmelserna i 2 mom. tillämpas inte på kroppar av avlivade värphöns.

6 kap.

Tillsyn över aktörer som använder biprodukter

33 §
Anmälningsskyldigheter för aktörer som använder obearbetade biprodukter

En aktör som använder obearbetade biprodukter skall till den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna används göra en skriftlig anmälan om sådan användning som avses i 32 § i denna förordning. Anmälan skall göras innan användningen av biprodukterna inleds. I fråga om utfodringen av vilda djur enligt artikel 23.2 punkt c i biproduktförordningen skall anmälan göras varje år. Av anmälan skall framgå

1) användaren,

2) arten eller beskaffenheten av biprodukten,

3) det ändamål för vilket biprodukten skall användas,

4) det särskilt specificerade ställe där biprodukterna används,

5) de områden eller de ställen där biprodukterna samlas in, samt

6) den uppskattade mängd biprodukter som används under ett kalenderår.

Om det i den användning som avses i 1 mom. sker en betydande förändring eller om användningen upphör, skall kommunalveterinären utan dröjsmål underrättas om saken.

Den aktör som använder obearbetade biprodukter för utfodringen av vilda djur skall, utöver vad som föreskrivs i 1 mom., anmäla varje tillfälle särskilt där obearbetade biprodukter används. Anmälan skall innehålla de uppgifter om användningstillfällen som avses i 1 mom. samt datumet för när biprodukten har tagits emot och datumet för när biprodukten har förts till utfodringsplatsen. Anmälan skall göras till både den kommunalveterinär inom vars verksamhetsområde biprodukterna samlas in och den kommunalveterinär vars område biprodukterna levereras till.

Den kommunalveterinär inom vars område biprodukterna samlas in skall vid behov inspektera biprodukterna innan de används.

34 §
Övriga skyldigheter för användare av obearbetade biprodukter

Bestämmelser om skyldigheten för den som avsänder, transporterar eller tar emot animaliska biprodukter att föra register ingår i artikel 9 i biproduktförordningen.

Den som använder obearbetade biprodukter skall sörja för behandlingen av de biprodukter som blivit oanvända i sådan verksamhet enligt 32 § som användaren bedriver.

35 §
Tillsynsmyndigheternas anmälningar och förteckningar

Kommunalveterinären skall utan dröjsmål underrätta länsveterinären om de anmälningar som avses i 33 §. Kommunalveterinären skall dessutom föra en förteckning över de anmälningar enligt 33 § som han eller hon har tagit emot inom sitt verksamhetsområde.

Länsveterinären skall föra en förteckning över de anmälningar enligt 33 § som han eller hon tagit emot och årligen före utgången av januari sända förteckningarnas innehåll till jord- och skogsbruksministeriets avdelning för livsmedel och hälsa för kännedom.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

36 §
Kostnader

Till kommunalveterinären betalas av statens medel ett arvode och kostnadsersättning för de inspektioner som föreskrivs i denna förordning. I statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (1234/2001) bestäms om storleken av arvodet och ersättningen samt betalningsförfarandet.

Bestämmelser om avgifter som tas ut för den övervakning som utförs av Kontrollcentralen för växtproduktion ingår i 15 § i lagen om djursjukdomar och i jord- och skogsbruksministeriets förordning om Kontrollcentralens för växtproduktion avgiftsbelagda prestationer (162/2004).

37 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut som fattats av tillsynsmyndigheten med stöd av denna förordning ingår i 17 § i förordningen om djursjukdomar (601/1980) och i 1 § i lagen om landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd (1203/1992).

38 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 november 2005.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 13 september 2002 om behandling av TSE-riskmaterial (799/2002) jämte ändringar, jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 10 juni 1994 om användningen av matavfall innehållande kött vid utfodring av vissa husdjur (467/1994) jämte ändringar, jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 28 november 2000 om behandling av animaliskt avfall (1022/2000) jämte ändringar och jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 14 december 2001 om djursjukdoms- och hygienkrav för pälsdjursfoder (34/VLA/ 2001).

39 §
Övergångsbestämmelser

Anläggningar som med stöd av biproduktförordningen godkänts innan förordningen har trätt i kraft får fortsätta sin verksamhet i enlighet med beslutet om godkännande. Övriga anläggningar skall vara godkända i enlighet med denna förordning senast den 1 maj 2006.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 (32002R1774); EGT nr L 273, 10.10.2002, s. 1

Helsingfors den 27 oktober 2005

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Biträdande avdelningschef
Riitta Heinonen

BILAGA 1

KRAV PÅ UPPSAMLINGSCENTRALER FÖR BEARBETNING AV ANIMALISKA BIPRODUKTER VID FRAMSTÄLLNING AV FODER ELLER FODERRÅVAROR

Animaliska biprodukter skall bearbetas och förvaras så, att deras hygieniska kvalitet inte ändras väsentligt innan bearbetningen inleds. Råvaran skall före bearbetningen finfördelas till bitar som har en diameter på högst 50 millimeter.

Materialet skall

denatureras i enlighet med punkt 5 a i i bilaga IX till biproduktförordningen, eller

steriliseras eller ångbehandlas under tryck i enlighet med punkt 5 a ii i bilaga IX till biproduktförordningen så, att materialet till alla delar uppnår en temperatur på minst 80° C, eller

behandlas med syra eller något annat konserveringsmedel genom vilket förhindras att råvaran blir skämd. Råvarans pH-värde skall, mätt omedelbart efter behandlingen med syra, vara alltigenom 4,0 eller lägre. I samband med behandlingen med syra skall råvaran behandlas med konserveringsmedel så, att tillväxten av jäst och mögel förhindras. De syror eller andra konserveringsmedel som används skall vara godkända som sådan fodertillsats som lämpar sig för användningsändamålet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om fodertillsatser 43/05).

BILAGA 2

STRUKTURELLA KRAV PÅ FODERBLANDNINGSCENTRALER

Foderblandningscentralernas lokaler och utrustning skall uppfylla minst följande krav:

1. Anläggningen skall på ett ändamålsenligt sätt vara åtskild från de övriga fastigheterna och från allmän väg. Anläggningen får inte vara belägen i omedelbar närhet av en gård som håller sig med djur avsedda för livsmedelsproduktion.

2. Trafiken på anläggningens gårdsområde skall ordnas så att det inte finns risk för att djursjukdomar sprids. Gårdsområdet skall ha beläggning.

3. I anläggningen skall finnas tillräckligt stora arbetsutrymmen så att arbetet kan utföras på ett hygieniskt sätt. Lokaler som är avsedda för olika funktioner skall placeras så, att råvarorna och de färdiga produkterna kan förvaras åtskilda från varandra och så att det inte finns risk för kontamination.

4. Anläggningen skall ha tillräcklig tillgång till kallt och varmt hushållsvatten under tryck.

5. Anläggningens konstruktioner och utrustning skall vara intakta, tillverkade av material som tål slitage samt lätta att hålla rena och desinficera.

6. Anläggningarna skall ha tillräcklig ventilation och belysning.

7. Anläggningen skall ha ett hygieniskt system för bortskaffande av avloppsvatten och fast avfall.

8. Golven i anläggningen skall vara lutade så att avfallsvattnet rinner mot golvbrunnar. Golvbrunnarna skall vara försedda med galler.

9. Anläggningen skall vid behov innehålla utrustning för finfördelning av animaliskt avfall.

10. I anläggningen skall finnas tillräckligt stora, kylda eller i övrigt ändamålsenliga särskilda utrymmen för förvaring av råvaror och färdiga produkter.

11. I anläggningen skall finnas ändamålsenlig utrustning för rengöring och desinficering av transportmedel, transportbehållare, transportkärl och transportemballage.

12. I anläggningen skall finnas ändamålsenlig utrustning för rengöring och desinficering av mottagnings- och bearbetningsutrymmen.

13. Anläggningen skall ha tillräckligt med tvättställ samt ändamålsenliga socialutrymmen för personalen.

14. Obehöriga personer och djur får inte ges tillträde till anläggningen.

TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER VID FODERBLANDNINGSCENRALER

I foderblandningscentraler får som foderråvaror användas endast följande animaliska biprodukter:

1) biprodukter som bearbetats inom en godkänd uppsamlingscentrals biproduktavdelning

2) biprodukter som bearbetats i en bearbetningsanläggning för kategori 2- och kategori 3-material

3) sådana från en annan stat införda biprodukter av kategori 3 som fås från slakt, sådan fisk och sådana biprodukter från fisk som har upphettats eller behandlats med syra. Fisk och biprodukter från fisk kan även vara frysta.

4) fisk och färska biprodukter från fisk

5) livsmedel i enlighet med artikel 6 punkt f i biproduktförordningen, vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel, så som frysta, syrade eller upphettade om de inte behandlas inom 12 timmar från avfärden från den plats där de har uppkommit.

6) matavfall som avses i punkt 15 i bilaga I till biproduktförordningen.

KRAV PÅ BEARBETNINGEN AV ANIMALISKA RÅVAROR I FODERBLANDNINGSCENTRALER

I fråga om animaliska råvaror som har behandlats med syra skall pH-värdet vara 4,3 eller lägre när råvaran tas in i anläggningen. Råvaran skall så snart som möjligt efter att den har anlänt till anläggningen användas för framställningen av foder eller frysas ner med plåtar eller i tunna lådor. Temperaturen i ett fryslager skall vara -18° C eller lägre. Råvara som härrör från fisk kan dock bearbetas med syra, något annat konserveringsmedel eller mjölksyrabakterier före framställningen av foder. De syror eller andra konserveringsmedel som används skall vara godkända som sådan fodertillsats som lämpar sig för användningsändamålet (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om fodertillsatser 43/05).

Om råvaror som härrör från djur tas in i anläggningen som frysta, skall de omedelbart överföras till ett fryslager eller användas för framställningen av foder så snart som möjligt efter det att de har anlänt till anläggningen.

BILAGA 3

TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER I FODERCENTRALER PÅ GÅRD

I fodercentraler på gård får som foderråvaror användas endast följande animaliska biprodukter:

1) biprodukter som bearbetats i en godkänd uppsamlingscentral

2) biprodukter som bearbetats i en bearbetningsanläggning för kategori 2- och kategori 3-material

3) fisk och färska biprodukter från fisk

4) animaliska biprodukter som hör till kategori 2 och kategori 3 och som härrör från en enligt lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) godkänd anläggning där kött hanteras

5) livsmedel i enlighet med artikel 6 punkt f i biproduktförordningen vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel

6) matavfall som avses i punkt 15 i bilaga I till biproduktförordningen

7) sådana från en annan stat införda biprodukter av kategori 3 som fås från slakt, sådan fisk och sådana biprodukter från fisk som har upphettats eller behandlats med syra. Fisk och biprodukter från fisk kan även vara frysta.

8) kroppar av sådana avlivade värphöns och sådana kroppar av avlivade broilrar och kalkoner som uppkommer i broiler- och kalkonproduktionen, vilka djur inte har avlivats till följd av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur eller till följd av misstanke om sådana sjukdomar

9) kroppar av rävar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för räv, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar

10) kroppar av mårdhundar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för mårdhund, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar

Sådana kroppar av räv och mårdhund som avses i punkterna 8 och 9 skall bearbetas genom upphettning till minst 100°C före användningen som foder.

BILAGA 4

ANVISNING:
ALLMÄNNA KRAV OCH REKOMMENDATIONER I FRÅGA OM UTARBETANDE AV EGENKONTROLLPLANER I UPPSAMLINGSCENTRALER, PÅ BIPRODUKTAVDELNINGAR OCH I FODERBLANDNINGSCENTRALER

Egenkontroll

1. Allmänna krav på egenkontroll

Anläggningen skall sörja för att faran för spridning av djursjukdomar förhindras och att den hygieniska kvaliteten på pälsdjursfoder tryggas. Anläggningen skall på egen bekostnad utarbeta och genomföra ett kontrollsystem med vilket syftet är att säkerställa att pälsdjursfodret eller det animaliska avfall som används som råvara för pälsdjursfoder uppfyller de krav som ställs på det. Vid planering och godkännande av egenkontrollsystemet skall omfattningen och inriktningen av anläggningens verksamhet beaktas.

En skriftlig beskrivning av grundinnehållet i egenkontrollsystemet skall ingå i egenkontrollplanen. Egenkontrollsystemet skall uppdateras årligen och alltid när produktionsprocessen ändras.

Av egenkontrollplanen skall framgå vem som är ansvarig för att egenkontrollen genomförs och namnet på det laboratorium som utför undersökningarna av de prover som ingår i egenkontrollen. I laboratoriet skall finnas ändamålsenliga lokaler och anordningar samt utbildad personal för de undersökningar som hänför sig till egenkontrollen.

En förteckning eller annat motsvarande register skall föras över utövandet av egenkontroll. Registret skall innehålla uppgifter om genomförda undersökningar, metoder för uppföljning och säkerställande samt om korrigerande åtgärder. Registret skall vid behov företes tillsynsmyndigheten. Registret skall bevaras i minst två år.

2. Delområden i fråga om egenkontroll

I egenkontrollen skall ingå åtminstone följande delområden:

1) råvarans kvalitet,

2) mottagning och lagring av råvaror samt lokaler för detta,

3) förande av förteckning över inkommande och avgående varor jämte datum för händelsen samt avsändarnas och mottagarnas kontaktuppgifter,

4) tillverkningsprocessen,

5) kvaliteten på det vatten på skall användas till foder,

6) säkerställande av att slutprodukten inte kommer i beröring med obearbetat animaliskt avfall eller med ytor som har förorenats av avfallet,

7) provtagning av de anordningar som används för produktion och av produktionsmiljön,

8) provtagning av slutprodukten,

9) åtgärder om slutprodukten inte uppfyller kraven eller rekommendationerna i fråga om hygien,

10) slutproduktens lagring och lastning i transportfordon,

11) transport av slutprodukten,

12) underhåll av anordningar som används för produktion,

13) tvätt och desinficering av anordningar, lokaler, transportmedel, transportbehållare, transportkärl och transportemballage,

14) kalibrering av mätutrustningen,

15) skadedjursbekämpning,

16) ombesörjande av avfall och avloppsvatten, samt

17) introduktion av personalen till egenkontrollsystemet och hygienisk verksamhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.