753/2005

Given i Helsingfors den 15 september 2005

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 16 § i förordningen om Försörjningsberedskapscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i förordningen den 18 december 1992 om Försörjningsberedskapscentralen (1391/1992) 1 och 16 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i förordning 1180/1995, som följer:

1 §

Försörjningsberedskapscentralen skall utöver vad som, stadgas i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), inom sitt verksamhetsområde

1) verka som sekretariat för försvarsekonomiska planeringskommissionen och utföra uppgifter som den ger,

2) handha planering, byggande, affärstransaktioner och förvaltning i anslutning till statens säkerhetsupplagring samt sörja för skötseln och övervakningen av upplagen,

3) främja skyddsupplagringen, ingå avtal för statens räkning, bevilja befrielse från säkerhetsupplagsavgifter och övervaka att avtalen följs,

4) sköta förvaltningsuppgifter i anslutning till den obligatoriska upplagringen av importbränslen och övervaka att lagstiftningen följs,

5) främja samt följa och samordna myndigheternas beredskap att styra landets ekonomiska liv under exceptionella förhållanden,

6) främja beredskapsplaneringen och förberedelserna för verksamhet under exceptionella förhållanden sektorvis och per driftsställe,

7) sammanställa uppgifter samt låta utföra och publicera undersökningar och utredningar på försörjningsberedskapens område,

8) sörja för information och utbildning,

9) följa den internationella utvecklingen och hålla kontakt med inhemska och utländska myndigheter och inrättningar samt

10) sköta andra uppgifter som det stadgas och bestäms att centralen skalla handha.

16 §

Direktionen skall ge bokslutet till revisorerna inom tre månader från det räkenskapsperioden upphörde. Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse inom en månad från det bokslutet gavs dem. Direktionen skall tillställa handels- och industriministeriet bokslutet och revisionsberättelsen inom fem månader från det räkenskapsperioden gick ut.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

Helsingfors den 15 september 2005

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.