736/2005

Given i Helsingfors den 8 september 2005

Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i samt om ikraftträdande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Den i Bryssel den 26 maj 1997 ingångna, på grundval av artikel K 3.2 c i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, träder i kraft den 28 september 2005 så som därom har avtalats. Konventionen har godkänts av riksdagen den 9 oktober 1998 och av republikens president den 13 november 1998. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos generalsekreteraren för Europeiska unionens råd den 18 december 1998.

2 §

Lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i träder i kraft den 28 september 2005.

3 §

Finland har lämnat följande förklaringar gällande konventionen:

1. I enlighet med 1 kap. 11 § i strafflagen tillämpar Finland bestämmelsen i artikel 7.1 b i konventionen på finska medborgare endast om gärningen är straffbar också enligt lagen på gärningsorten och om även en domstol i den främmande staten kunde ha dömt ut straff för gärningen. För brottet får då inte i Finland dömas ut en påföljd som är strängare än den som föreskrivs för brottet enligt lagen på gärningsorten.

2. Finland tillämpar inte bestämmelserna i artikel 7.1 c och d i konventionen.

3. Finland är inte bunden av artikel 10.1 i konventionen i de fall som anges i artikel 10.2 a―c.

4. Finland godkänner i enlighet med artikel 12.3 i konventionen att alla domstolar i Finland kan begära förhandsavgöranden av Europeiska gemenskapernas domstol i de situationer som avses i artikeln.

4 §

De bestämmelser i konventionen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2005.

Helsingfors den 8 september 2005

Minister
Sinikka Mönkäre

Lagstiftningsråd
Katariina Jahkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.