726/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 27 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 29 december 1994 om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (1505/1994) 27 § 1 mom., sådant det lyder i lag 345/2000, som följer:

27 §
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som läkemedelsverket har fattat med stöd av denna lag får sökas hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.