715/2005

Given i Helsingfors den 2 september 2005

Lag om ändring av 8 § i lagen om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juni 1992 om behandling av besvärsärenden vid patent- och registerstyrelsen (576/1992) 8 § 1 mom. som följer:

8 §

Ändring i besvärsnämndens beslut får, om inte något annat föreskrivs, sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004
RP 5/2005
FvUB 13/2005
RSv 91/2005

Helsingfors den 2 september 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.