629/2005

Given i Helsingfors den 19 augusti 2005

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 18 § 2 mom.,

ändras mellanrubriken före 18 § och 21 §, av dem 21 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1182/2000, samt

fogas till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 549/1994 och 210/2000, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., samt till lagen nya 12 a, 12 b och 18 a―18 c § som följer:

1 §

Vid en tingsrätt som inrättats genom sammanslagning av flera tingsrätters domkretsar kan det, om sammanslagningen kräver det, tillfälligt finnas fler än en lagmanstjänst. I så fall skall till en av tjänsterna höra att tjänstgöra som chef för ämbetsverket. Vad som i lag eller förordning föreskrivs om lagmannen gäller i en sådan tingsrätt den lagman som tjänstgör som chef.


12 a §

Vid olycksfall som inträffat vid skötseln av ett nämndemannauppdrag betalas ersättning av statens medel enligt samma grunder som vid olycksfall i arbetet enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). Ersättning betalas till den del den skadade inte med stöd av någon annan lag har rätt till en ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

12 b §

I fråga om sökande av ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, handläggning av ersättningsärenden, förande av talan, tystnadsplikt och brott mot den, rätt att erhålla uppgifter, rätt och skyldighet att lämna uppgifter, överklagande av beslut i ersättningsärenden, Statskontorets regressrätt och återkrav av ogrundad ersättning gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991). Vad som i dessa lagar föreskrivs om arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på nämndemän, tingsrätten och med iakttagande av 9 och 30 § i lagen om olycksfallsförsäkring på Statskontoret.

Tingsrättens kansli, sammanträdesplats och avdelningar
18 §

18 a §

Tingsrätten kan vara indelad i avdelningar.

En avdelning kan inrättas för att trygga behövlig sakkunskap i olika rättskipningsärenden och för att garantera en smidig behandling av ärendena. I fråga om inrättande och indragning av avdelningar som avses i detta moment bestäms i tingsrättens arbetsordning.

En avdelning kan inrättas också för att se till att ämbetsdistriktets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings möjligheter att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. Beslut om inrättande och indragning av avdelningar som avses i detta moment fattas av justitieministeriet.

18 b §

Vid en avdelning som inrättats vid tingsrätten med stöd av 18 a § 3 mom. är handläggningsspråket i ett ärende utan hinder av 14―16 § i språklagen (423/2003) minoritetsspråket i tingsrättens ämbetsdistrikt, om inte domstolen med beaktande av parternas rätt och fördel bestämmer att majoritetsspråket i ämbetsdistriktet används som handläggningsspråk. Angående rätt till tolkning samt översättning av expeditioner och andra handlingar gäller vad som föreskrivs i 18 § samt 20 § 1 och 2 mom. i språklagen.

18 c §

Vid en avdelning som inrättats vid tingsrätten med stöd av 18 a § 3 mom. är arbetsspråket utan hinder av 26 § i språklagen minoritetsspråket i tingsrättens ämbetsdistrikt.

21 §

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om

1) andra tjänster vid tingsrätten än de som anges i 1, 3, 3 a, 4, 4 a och 13 a § och om behörighetsvillkoren för dem samt om förfarandet vid tillsättning av dem,

2) tingsrättens lagfarna medlemmars och andra tjänstemäns uppgifter,

3) nämndemännen vid tingsrätten,

4) tingsrätternas domkretsar,

5) övrig verkställighet av denna lag.

Närmare föreskrifter om organiserandet av arbetet vid tingsrätten meddelas i arbetsordningen som fastställs av lagmannen. Har tingsrätten avdelningar eller fler än ett kansli, föreskrivs i arbetsordningen om avdelningarna och kanslierna och organiserandet av verksamheten i dem.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Den lagmanstjänst som avses i 1 § 4 mom. till vilken hör att tjänstgöra som chef för ämbetsverket tillsätts första gången så att tjänsten ledigförklaras bland de lagmän som arbetar vid tingsrätten och tillsätts med iakttagande i övrigt vad som i lagen om utnämning av domare (205/2000) föreskrivs om tjänsten som lagman.

RP 230/2004
LaUB 5/2005
RSv 70/2005

Helsingfors den 19 augusti 2005

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.