603/2005

Given i Helsingfors den 21 juli 2005

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen av den 6 november 1998 om yrkesutbildning (811/1998) 3 och 5 § samt 10―13 §, av dem 10 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i förordning 1139/1999, samt

fogas till förordningen nya 11 a och 12 a § som följer:

3 §
Information om studierna

Utbildningsanordnaren skall informera de studerande om examina, de centrala principerna för hur de bildas och vad de innehåller, utbildningsformen och de platser där utbildningen ordnas, undervisningsarrangemangen, arbetstiderna, utbildningsanordnarens utbildningsutbud och samarbete med andra utbildningsanordnare samt med andra sammanslutningar eller stiftelser. De studerande skall också informeras om tillvägagångssätten vid erkännande av tidigare förvärvat kunnande. De som söker inträde som studerande skall i tillämpliga delar ges motsvarande uppgifter.

5 §
Avtal om utbildning och yrkesprov på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter

I det avtal som enligt 16 § i lagen om yrkesutbildning (630/1998) ingås mellan utbildningsanordnaren och arbetsgivaren avtalas om parternas uppgifter, hur handledningen av den studerande och bedömningen av den studerandes kunnande samt de yrkesprov som ingår i den skall ordnas, ersättningar som eventuellt skall betalas till arbetsgivaren och andra nödvändiga omständigheter som hänför sig till ordnandet av utbildningen och yrkesproven. I fråga om den utbildning som sker på en arbetsplats avtalas dessutom om studiernas mål och deras centrala innehåll, deras längd och hur de infaller med beaktande av bestämmelserna i grunderna för läroplanen eller grunderna för den fristående examen, vid behov särskilt för varje studerande. Vad som bestäms ovan tillämpas också när en studerande, om särskilt avtalats om detta, står i arbetsavtalsförhållande till arbetsgivaren.

Ett villkor för att ett avtal skall ingås är att arbetsplatsen där utbildningen sker har en tillräcklig produktions- och serviceverksamhet för att den utbildning och de yrkesprov som anges i grunderna för läroplanen och i grunderna för den fristående examen skall kunna genomföras, nödvändig arbetsutrustning samt anställda vars yrkeskunskap, utbildning och arbetslivserfarenhet är sådan att de kan förordnas till ansvariga utbildare för studerande.

Utbildningsanordnaren skall underrätta arbetsgivaren om det ansvar för skydd i arbetet som anges i 19 § i lagen om yrkesutbildning.

10 §
Grunderna för bedömning

En studerandes kunnande samt hur det utvecklas skall bedömas tillräckligt ofta under utbildningen och när utbildningen avslutas.

Godkända studieprestationer och tidigare förvärvat kunnande bedöms med tillämpning av skalan berömliga (5), goda (4―3) och nöjaktiga (2―1). Motsvarande skala används vid bedömning av yrkesprov. Inom specialundervisningen kan yrkesproven också bedömas verbalt. De valfria studierna kan med den studerandes samtycke godkännas som slutförda utan vitsord.

Inom läroavtalsutbildningen bedöms den studerandes prestationer i fråga om den utbildning som sker på en arbetsplats och i de teoretiska studierna med tillämpning av den skala och de vitsord som bestäms i 2 mom.

Vid undervisning och handledning som ges handikappade studerande i tränings- och rehabiliteringssyfte samt vid utbildning för invandrare som förbereder för den grundläggande yrkesutbildningen kan avvikelse göras från ovannämnda grunder för bedömning enligt vad som bestäms i de av utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen.

Utbildningsstyrelsen meddelar i samband med grunderna för läroplanen närmare föreskrifter om grunderna för bedömningen och för de yrkesprov som ingår i den.

11 §
Kompetens hos dem som deltar i bedömningen av yrkesprov

Andra personer än lärare som deltar i bedömningen av yrkesprov skall ha sådan genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt förvärvad kompetens och yrkesskicklighet inom branschen som kan anses tillräcklig vid bedömningen av yrkesprov.

11 a §
Förvaring av bedömningsmaterialet

En studerande skall ges möjlighet att ta del av det material som upptagits i skriftlig eller i annan form och som ligger till grund för bedömningen av studier, kunnande eller yrkesprov. Det material som ligger till grund för bedömningen skall sparas minst sex månader efter det att vitsord har givits.

12 §
Framsteg i studierna och höjning av vitsord

I läroplanen bestäms de studier och de yrkesprov som skall genomföras med godkänt resultat för att den studerande skall kunna gå vidare i studierna. En studerande som inte har slutfört ovan avsedda studier eller yrkesprov med godkänt resultat skall beredas möjlighet att visa att han eller hon har förvärvat sådant kunnande som gör det möjligt att gå vidare i studierna.

En studerande som inte har slutfört de studier eller de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat eller som vill höja sitt vitsord skall ges möjlighet att ta om sin prestation eller höja vitsordet.

Utbildningsstyrelsen kan vid behov meddela närmare föreskrifter om de frågor som anges i denna paragraf.

12 a §
Erkännande av kunnande

En studerande skall ansöka om bedömning och erkännande av studier som genomförts i andra sammanhang eller kunnande som förvärvats på annat sätt. Ansökan skall göras i tillräckligt god tid innan studierna eller studiehelheten i fråga inleds. Den studerande skall visa en sådan utredning över sina studier eller sitt kunnande som en bedömning av kunnandet förutsätter.

13 §
Examensbetyg, skiljebetyg och betyg över slutförda studier

När en studerande har genomfört de studier och de yrkesprov som hör till examen med godkänt resultat skall han eller hon ges ett examensbetyg över avlagd examen. Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Examensbetyg kan också ges en studerande i det fall att sådana särskilda undervisningsarrangemang som avses i 21 § i lagen om yrkesutbildning har följts i studierna. Vitsorden i tillgodoräknade studier som har slutförts i ett annat sammanhang eller vitsorden för kunnande som har förvärvats på annat sätt antecknas i den studerandes betyg. Examensbetyget utfärdas av utbildningsanordnaren. Yrkesprovsbetyget undertecknas av ordföranden i det organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov.

En studerande som avgår utan att ha avlagt en yrkesinriktad examen ges skiljebetyg, i vilket de slutförda studierna och de genomgångna yrkesproven jämte vitsord antecknas.

En studerande som har genomgått sådan utbildning som avses i 3 § 2 mom. och 3 mom. i lagen om yrkesutbildning ges ett betyg över slutförda studier.

En studerande ges även under studiernas gång på begäran ett betyg över slutförda studier och genomgångna yrkesprov. En studerande ges även på begäran ett betyg över tidigare förvärvat kunnande.

Av betyget skall framgå de grunder för läroplanen som har iakttagits, examens omfattning samt i läroavtalsutbildningen läroavtalets giltighetstid. Den bedömning som arbetsgivaren och den som ordnar den teoretiska undervisningen i läroavtalsutbildningen har gjort fogas till betyget.

En studerande som har avlagt examen eller slutfört studier och genomgått yrkesprov ges på begäran en sådan bilaga till examensbetyget eller betyget som är avsedd särskilt för internationellt bruk. I bilagan ges tillräckliga uppgifter om läroanstalten, de studier som avses i examensbetyget eller betyget samt nivån på dem och deras ställning i utbildningssystemet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 21 juli 2005

Minister
Tarja Filatov

Undervisningsråd
Tarja Riihimäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.