601/2005

Given i Nådendal den 15 juli 2005

Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 21 augusti 1998 om yrkesutbildning (630/1998) 44 a §, sådan den lyder i lag 479/2003,

ändras 25 och 30 § samt 44 § 2 och 5 mom.,

av dem 44 § 2 och 5 mom. sådana de lyder i lag 479/2003, samt

fogas till lagen nya 25 a―25 c § som följer:

4 kap.

Utvärdering

25 §
Bedömning av de studerande

Syftet med bedömningen är att leda och sporra de studerande i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. De studerandes inlärning, arbete och kunnande skall bedömas mångsidigt.

Inom utbildningen för yrkesinriktade grundexamina skall den studerandes yrkeskunnande bedömas, förutom genom annan form av bedömning, på basis av yrkesprov som den studerande genomgår i arbetssituationer eller arbetsuppgifter på en arbetsplats, i en läroanstalt eller på någon annan plats som utbildningsanordnaren anvisar.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs om skalan för bedömning av studieprestationer, erkännande av tidigare förvärvat kunnande samt om studieframsteg och höjning av vitsord, examensbetyg och andra betyg som ges den studerande. Utbildningsstyrelsen kan utfärda sådana föreskrifter om bedömningen av studie-, yrkesprovs- och examensprestationer som preciserar förordningen. Som komplettering till förordningen fattar Utbildningsstyrelsen beslut om de uppgifter som skall antecknas i betygen.

25 a §
Organ som svarar för planeringen och genomförandet av yrkesprov

För planeringen och genomförandet av yrkesprov skall utbildningsanordnaren tillsätta ett eller flera organ, där medlemmarna företräder utbildningsanordnaren, lärarna och de studerande samt arbets- och näringslivet inom respektive bransch eller branscher. Två eller flera utbildningsanordnare kan också ha ett gemensamt organ.

Organet godkänner de planer för genomförande och bedömning av yrkesprov som utgör en del av utbildningsanordnarens läroplan, övervakar yrkesprovsverksamheten samt fattar beslut om bedömare av yrkesprov. Organet behandlar också rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studerande.

Organets ordförande och övriga medlemmar utses för högst tre år i sänder. Till ordförande för organet skall utses en medlem som inte företräder de studerande. En medlem som företräder de studerande skall ha fyllt 15 år. En medlem som företräder de studerande har rätt att närvara och yttra sig när organet behandlar rättelseyrkanden som gäller bedömningen av studerande. I fråga om jäv för medlemmarna tillämpas vad som föreskrivs i 27―29 § i förvaltningslagen (434/2003).

Utbildningsanordnaren beslutar närmare om organets övriga uppgifter, arbetssätt och beslutsfattande samt om arvoden till organets medlemmar.

25 b §
Beslut om bedömningen

Angående bedömningen av den studerandes studieprestationer och kunnande beslutar den lärare som svarar för undervisningen i de studier som skall bedömas eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt. Angående den i examen ingående bedömningen av utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter beslutar den lärare som svarar för undervisningen och en av arbetsgivaren utsedd person gemensamt. Angående bedömningen av yrkesprov beslutar de lärare och företrädare för arbetslivet som utsetts av det organ som avses i 25 a § gemensamt eller var för sig.

Angående bedömningen av de teoretiska studierna i läroavtalsutbildningen beslutar läraren eller, om lärarna är många, lärarna gemensamt och i den utbildning som sker på en arbetsplats en person som arbetsgivaren utser. Utbildningsanordnaren beslutar om sammanställandet av bedömningen av de teoretiska studierna och bedömningen av den utbildning som sker på en arbetsplats.

Bestämmelser om den kompetens som skall krävas av sådana i 1 och 2 mom. avsedda andra bedömare än lärare utfärdas genom förordning av statsrådet. I fråga om jäv för dem tillämpas vad som föreskrivs i 27―29 § i förvaltningslagen.

25 c §
Rättelse av bedömningen

En studerande har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes studie-, yrkesprovs- eller examensprestationer. Bestämmelser om förfarandet utfärdas genom förordning av statsrådet.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studie-, yrkesprovs- eller examensprestation kan muntligen eller skriftligen begära rättelse hos rektor eller hos den lärare som bedömt prestationen eller hos någon annan person som fattat beslut om bedömningen. Begäran om rättelse skall göras inom 14 dagar från den tidpunkt då den studerande har haft möjlighet att få veta resultaten av bedömningen samt hur bedömningsgrunderna har tillämpats på honom eller henne.

Inom läroavtalsutbildningen riktas begäran till arbetsgivaren i fråga om bedömning av utbildning som sker på en arbetsplats. I fråga om bedömningen av de teoretiska studierna samt om sammanställningen av de bedömningar som avses i detta moment iakttas vad som föreskrivs i 2 mom.

En studerande som är missnöjd med ett beslut som avses i 2 och 3 mom. kan skriftligen söka rättelse i beslutet hos det organ som avses i 25 a § inom 14 dagar efter det att han eller hon har delgivits beslutet. Om beslutet uppenbart är felaktigt kan organet bestämma att ny bedömning skall företas.

30 §
Erkännande av kunnande

En studerande har rätt att få tidigare slutförda studier som till sina centrala delar motsvarar målen och kraven i läroplanen eller kunnande som förvärvats på annat sätt bedömda och erkända. Genom erkännande av kunnande kan den studerande få obligatoriska, alternativa eller valfria studier tillgodoräknade eller ersatta. I fråga om erkännande av den studerandes kunnande iakttas vad som i 25, 25 b och 25 c § föreskrivs om bedömning och rättelse av bedömning. Vid behov skall överensstämmelsen i fråga om kunnandet visas.

Beslut om erkännande av kunnande skall fattas innan nämnda studier eller en studiehelhet som gäller kunnande som skall tillgodoräknas inleds. Närmare bestämmelser om förfarandet vid erkännande av kunnande utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

44 §
Ändringssökande

Utan hinder av 1 mom. söks ändring i ett beslut genom besvär hos länsstyrelsen så som bestäms i förvaltningsprocesslagen, om beslutet gäller

1) antagning av studerande,

2) en i 20 § föreskriven individuell plan för hur undervisningen skall ordnas,

3) särskilda undervisningsarrangemang enligt 21 §,

4) den studietid som bestäms i 31 § eller när en studerande skall anses ha avgått, samt

5) förlust av studierätten enligt 32 §.


Ändring i beslut enligt 25 § om bedömning av en studerande, beslut om tiden och platsen för en namngiven studerandes studier eller beslut om annan individuell uppläggning av studierna får inte sökas genom besvär. Besvär får heller inte anföras i ett ärende som avses i 35 § 2 och 3 mom. I förvaltningsdomstolens avgörande i ett ärende enligt 2 och 4 mom. och i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande som gäller bedömning får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

De yrkesprov som avses i 25 § 2 mom. skall införas senast i den utbildning som inleds i augusti 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 41/2005
KuUB 8/2005
RSv 94/2005

Nådendal den 15 juli 2006

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.